Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-26

MIDWAY HOLDING: Kallelse till extra bolagsstämma i Midway Holding AB

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
fredagen den 26 september 2014 kl 11.00 i bolagets lokaler, Gustav
Adolfs Torg 47, Malmö.

Av kallelsen till bolagsstämman framgår att Midway har ingått avtal
med AB Investment Ulf Gustafsson i Småland under namnändring till
Lundasjön Förvaltning AB (som ägs av Sävsjö Trähus AB:s VD Peter
Björk) beträffande överlåtelse av samtliga aktier i Sävsjö Trähus AB
för en köpeskilling som motsvarar Sävsjö Trähus AB:s eget kapital per
den 31 augusti 2014.

Avtalet är villkorat av att överlåtelsen godkänns av Midways
bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen.
Midways styrelse har upprättat en särskild redogörelse med anledning
av den tänkta överlåtelsen.

Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.midwayholding.se. Att
kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 29
augusti 2014 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post-
och Inrikes Tidningar den 29 augusti 2014.

Kallelse till extra bolagsstämma

Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma fredagen den 26 september 2014 kl 11.00 i bolagets
lokaler, Gustav Adolfs Torg 47, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
lördagen den 20 september 2014, dels senast måndagen den 22 september
2014 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB
för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd
lördagen den 20 september 2014. Detta innebär att aktieägaren i god
tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till
midway@midwayholding.se, skriftligen under adress Midway Holding AB,
Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö, per telefax 040 - 30 13 11 eller
per telefon 040 - 30 12 10. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i
förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras
vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats
www.midwayholding.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av överlåtelse av samtliga aktier i Sävsjö
Trähus AB

8. Avslutning
Överlåtelse av samtliga aktier i Sävsjö Trähus AB (punkt 7)

Midway Holding AB ("Midway") äger genom dotterbolaget Handels &
Industri AB Altona samtliga aktier i Sävsjö Trähus AB. Midway har
ingått avtal med AB Investment Ulf Gustafsson i Småland under
namnändring till Lundasjön Förvaltning AB (som ägs av Sävsjö Trähus
AB:s VD Peter Björk) beträffande överlåtelse av samtliga aktier i
Sävsjö Trähus AB för en köpeskilling som motsvarar Sävsjö Trähus AB:s
eget kapital per den 31 augusti 2014.

Avtalet är villkorat av att överlåtelsen godkänns av Midways
bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen.
Midways styrelse har upprättat en särskild redogörelse med anledning
av den tänkta överlåtelsen.

Dokumentation m m

Styrelsens ovan nämnda redogörelse hålls tillgänglig hos bolaget och
på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman
och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 24 507 792 aktier, varav 8 438 563
A-aktier och 16 069 229 B-aktier. Dessa aktier berättigar till
sammanlagt 100 454 859 röster.

Malmö i augusti 2014

Styrelsen för Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, tel 040 - 30 24 01 eller
0705 - 95 21 95.

Denna information lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2014 kl
14:15.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midway-holding/r/kallelse-till-extra-bolagssta...
http://mb.cision.com/Main/1503/9633569/278697.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.