Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-21

MIDWAY HOLDING: Midway Holding stärker sin finansiella ställning; genomför konvertibelemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.

Styrelsen för Midway Holding AB (publ) ("Midway Holding" eller
"Bolaget") har den 21 mars 2014 beslutat att föreslå årsstämman den
23 april 2014 att besluta om att ge ut ett konvertibelt förlagslån om
nominellt högst cirka 98 MSEK.

· Rätt att teckna konvertiblerna ska med företrädesrätt tillkomma
Bolagets aktieägare.

· Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta om sex
procent.

· Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden 1 juli 2014 - 31
maj 2019 konvertera sina konvertibler till nya A- respektive B-aktier
i Bolaget till en konverteringskurs om 20 kronor.

· Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2019 i den mån det inte
konverterats dessförinnan.

Bakgrund och motiv
Som tidigare meddelats beslöt styrelsen för Midway Holding under våren
2013 att ändra Bolagets inriktning, från att vara ett konglomerat med
många portföljföretag till ett konglomerat med färre men större
företag. Koncentrationen av verksamheten kommer att göras på ett
balanserat och ekonomiskt försvarbart sätt. Koncentrationen till
färre och större portföljföretag kommer att leda till att kapital och
andra resurser frigörs. Samtidigt krävs det, under
omställningsprocessen, kapital för att genomföra långsiktiga
satsningar och för att möta det ökade rörelsekapitalbehov som normalt
uppstår i en konjunkturuppgång. Framförallt den expansiva satsningen
på nya marknadssegment i kombination med en geografisk breddning i
portföljbolaget Haki AB bedöms kräva ökat rörelsekapital.

Midway Holding-koncernens soliditet, som under en lång period har
varit mycket stark, har urholkats av de senaste årens svaga
ekonomiska utfall. Samtidigt har skuldsättningsgraden ökat.
Soliditeten uppgick per den 31 december 2013 till 35 procent. Från
den ekonomiska inbromsningen 2008, som sedan åtföljdes av två
kraftiga rekyler under 2011 och 2012, och fram till den 31 december
2013 ökade Midways nettolåneskuld med 338 MSEK, främst med anledning
av genomförda företagsförvärv.

För att möjliggöra ett långsiktigt förhållningssätt och för att även
under perioder med svag ekonomisk tillväxt ha resurser att genomföra
offensiva investeringar och satsningar, bedömer styrelsen att
koncernens soliditet bör överstiga 35 procent och
skuldsättningsgraden reduceras.

Den föreslagna konvertibelemissionen bedöms, efter full konvertering,
sänka skuldsättningsgraden från 96 procent till cirka 65 procent.
Vidare bedöms soliditeten, efter full konvertering, stärkas från 35
procent till cirka 42 procent. Räntekostnaden ökar marginellt
samtidigt som relaterade räntekostnader, vilka idag betalas till
externa långivare, istället kommer konvertibelägarna tillgodo.

Företrädesrätt och konvertibelvillkor i korthet
De konvertibler som ges ut i emissionen ska vara antingen
A-konvertibler, som kan konverteras till A-aktier, eller
B-konvertibler, som kan konverteras till B-aktier. Rätt att teckna
konvertibler ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare,
varvid fem A- respektive B-aktier ska berättiga till teckning av en
A- respektive B-konvertibel, envar om nominellt 20 kronor. Det
konvertibla lånets nominella belopp uppgår således till högst 98 031
140 kronor. Konvertiblerna ska emitteras till nominellt belopp.

Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 5 maj
2014. Teckning ska ske under tiden 12 - 27 maj 2014.

Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta om sex procent.
Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden 1 juli 2014 - 31
maj 2019 konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till
nya A- respektive B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 20
kronor. Förlagslånet förfaller till betalning den 30 juni 2019 i den
mån det inte konverterats dessförinnan.

Förutsatt full teckning i emissionen och, sedermera, full konvertering
av de konvertibler som därmed ges ut kommer Bolagets aktiekapital öka
med 49 015 570 kronor genom utgivande av 1 687 712 A-aktier och 3 213
845 B-aktier.

Årsstämma etc.
Styrelsens förslag om konvertibelemissionen föreläggs årsstämman den
23 april 2014. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat
pressmeddelande idag.

Midway Holdings största ägare, vilka finns representerade i Bolagets
styrelse och ledning, och vilka tillsammans innehar cirka 57 procent
av aktierna och cirka 81 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit
sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i
konvertibelemissionen.

Fullständiga villkor och anvisningar för konvertibelemissionen samt
övrigt information om Midway Holding kommer att framgå av det
prospekt som offentliggörs före teckningsperioden börjar.

Preliminär tidplan

+------+----------------------------------------+
|Datum |Händelse |
+------+----------------------------------------+
|23 |Årsstämma |
|april | |
+------+----------------------------------------+
|29 |Sista dag för handel inklusive rätt att |
|april |erhålla teckningsrätter i |
| |konvertibelemissionen |
+------+----------------------------------------+
|30 |Första dag för handel exklusive rätt att|
|april |erhålla teckningsrätter i |
| |konvertibelemissionen |
+------+----------------------------------------+
|5 maj |Avstämningsdag för rätt att delta i |
| |konvertibelemissionen |
+------+----------------------------------------+
|7 maj |Offentliggörande av prospekt |
+------+----------------------------------------+
|12 - |Teckningsperiod |
|27 | |
|maj | |
+------+----------------------------------------+
|12 - |Handel med teckningsrätter |
|22 | |
|maj | |
+------+----------------------------------------+
|2 juni|Offentliggörande av utfall i |
| |konvertibelemissionen |
+------+----------------------------------------+

Rådgivare
Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Midway Holding i samband
med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Svensson,
verkställande direktör för Midway Holding, 040 - 30 24 01 / 0705 - 95
21 95.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några
värdepapper i Midway Holding. Konvertibelemissionen riktar sig inte
till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga
konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper
utgivna av Midway Holding har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provinslag i Kanada. Därför får inga konvertibler, BTU,
teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway
Holding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.
Konvertibelemissionen riktar sig endast till (i) personer som
befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella
investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande
lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan
riktas. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med
ovanstående kan komma att anses ogiltig.

Denna information lämnades för offentliggörande den 21 mars 2014, kl.
10.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midway-holding/r/midway-holding-starker-sin-fi...
http://mb.cision.com/Main/1503/9555556/223283.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.