Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-28

Mindmancer: Aktieägarna i Mindmancer AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Göteborg - Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) kallar
aktieägare till extra bolagsstämma torsdagen den 27 juli 2017 kl.
15.00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) i
Göteborg. Entrén öppnas kl. 14.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen som är onsdagen den 21 juli 2017; samt

(ii) senast onsdagen den 21 juli 2017 ha anmält sitt deltagande och
eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Mindmancer
AB (publ), "Bolagsstämma", Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller
via e-post till bolagsstamma@mindmancer.se, helst före klockan 18.00.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen
vid bolagsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan och deltagande vid bolagsstämman samt uppgifter
om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman samt, i
förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman,
genom förvaltaren begära att tillfälligt införas i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före onsdagen den 21 juli 2017, då sådan införing ska
vara verkställd.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
www.mindmancer.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på
stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. 1. Val av ordförande vid stämman

2. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. 3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. 4. Val av en eller flera protokolljusterare

5. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

1. 6. Framläggande av huvudägarnas och styrelsens förslag till
beslut

2. 7. Beslut angående
1. a. Beslut om ny bolagsordning/ändring av firma

2. b. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan

3. 8. Bolagsstämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Chalmers Innovation Seed Fund AB genom Håkan Krook, Stiftelsen
Chalmers tekniska högskola genom Fredrik Sanell och Almi Invest AB
genom Mats Enegren samt styrelsen i Mindmancer AB (publ), har lämnat
följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 7 ovan.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Lennart Svantesson.

Punkt 7a. Beslut om ny bolagsordning

Huvudägarna och styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om
ändring i bolagsordningens första paragraf, varigenom den erhåller
följande lydelse:

§1 Firma Bolagets firma är Irisity AB (publ). Bolaget är publikt
(publ).

Punkt 7b. Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets
formframställan

Styrelsen och huvudägarna i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar
styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar
i besluten på stämman som kan visa sig erforderligt för registrering
hos Bolagsverket.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den
verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Kallelse har offentliggjorts genom pressmeddelande och finns
tillgänglig på Bolagets hemsida samt i Post- och Inrikes Tidningar.
Annonsering har även skett i Dagens Industri. Kallelse och de
handlingar som hålls tillgängliga inför extra bolagsstämma skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det. Kallelse och
handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före
stämman på Bolagets huvudkontor samt på Bolagets hemsida
www.mindmancer.se

Göteborg i juni 2017

Mindmancer AB (publ)

Styrelsen

Kallelse finns tillgänglig på http://blog.mindmancer.com/sv

För ytterligare information:

Mindmancer AB (publ)

Marcus Bäcklund, VD

Telefon: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@mindmancer.se

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@mindmancer.se

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@mindmancer.se

Mindmancer AB (publ) utvecklar och levererar intelligent
bevakningsteknologi. Våra patenterade videoanalysalgoritmer är
optimerade för att detektera mänsklig aktivitet. Vi arbetar med
självlärande system och artificiell intelligens ursprungligen baserad
på forskning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I samarbete
med ledande internationella larmcentralsnätverk, skräddarsyr
Mindmancer bevakningen att förebygga skadegörelse, intrång, stöld och
brand samt att skapa trygghet i allt från skolor till nattillsyn i
hemmet. Vi levererar intelligent kamerabevakning som en tjänst,
Security as a Service (SaaS) med aktiv bevakning dygnet runt, där vi
garanterar att väktare endast skickas vid verifierade intrång.

Certified Advisor: Remium Nordic AB · +46 8 454 32 00 · www.remium.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mindmancer/r/aktieagarna-i-mindmancer-ab--publ...
http://mb.cision.com/Main/8006/2295754/692867.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.