Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-24

Minesto AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Minesto AB

Minesto AB höll onsdagen den 24 januari 2018 extra bolagsstämma på VGR
Campus Nya Varvet med adress Fredrik Bloms väg 25 i Göteborg.
Ordförande för stämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande
huvudsakliga beslut fattades.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med följande justeringar:

Punkt 4 (Aktiekapital)

Tidigare lydelse:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000
kronor.

Ny lydelse:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000
kronor.

Punkt 5 (Antal aktier)

Tidigare lydelse:

Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier.

Ny lydelse:

Bolaget ska ha lägst 80 000 000 och högst 320 000 000 aktier.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade om nyemission av aktier och teckningsoptioner i
enlighet med styrelsens förslag, vilket i huvudsak inkluderar
följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 310 630,25 kronor genom
emission av högst 36 970 084 nya aktier och högst 9 242 521 nya
teckningsoptioner. Vid full teckning av de nya aktierna kommer
aktiekapitalet att öka med 1 848 504,20 kronor. Det belopp varmed
aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av
teckningsoptionerna är 462 126,05 kronor.

Rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner skall med
företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen
är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Aktieägare skall för en (1) befintlig aktie erhålla en
(1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning
av en (1) s.k. Unit bestående av fyra (4) aktier och en (1)
teckningsoption. Aktie och teckningsoption kan endast tecknas
tillsammans i Units.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara den 26 januari
2018.

Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske mellan den 30
januari 2018 och 9 februari 2018.

Varje Unit emitteras till en kurs om 11,20 kronor, varav
teckningskursen för varje aktie är 2,80 kronor, där 0,05 kronor utgör
kvotvärde och 2,75 kronor utgör överkurs. Överkursen ska överföras
till överkursfond. Betalning för de nya aktierna ska ske kontant
eller genom kvittning. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

En (1) teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie
i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 7 kronor.
Teckningsperioden ska vara 11 januari 2019 till och med 8 februari
2019. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de särskilda villkor
som styrelsen föreslagit och som finns att tillgå genom Bolaget.

Teckning och betalning av Unit med teckningsrätt skall ske genom
teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 30
januari 2018 till och med den 13 februari 2018. Teckning av Unit utan
stöd av teckningsrätt skall ske på teckningslista under ovan angiven
teckningstid. Betalning av Unit utan stöd av teckningsrätt skall
göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked
om teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga eller i övrigt
justera tecknings- och betalningstiden. En förutsättning för nu
angiven teckningsperiod är att aktuellt prospekt kunnat publiceras
inom föreskriven tid.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta
belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem
som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de
var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning,
i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till
deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har
lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion
till sådana åtaganden.

Aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta sådana
smärre justeringar i förevarande emissionsbeslut som krävs för
registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag i sin helhet (intaget i kallelsen) finns
tillgängligt på Minesto ABs webbplats (www.minesto.com).

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund
VD och koncernchef, Minesto AB
031-29 00 60
press@minesto.com

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
0705-70 75 08
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med
missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från
energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding
Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales
och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och
Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel
på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified
Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/minestomedia.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 januari 2018 kl.
15:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/minesto-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/14621/2437542/781682.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.