Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Minesto AB: Minesto offentliggör företrädesemission av units om cirka 86 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för Minesto AB ("Minesto" eller "Bolaget") har, baserat på
bemyndigandet från årsstämman den 4 juni 2019, beslutat att genomföra
en företrädesemission om upp till 6 084 133 units till en
teckningskurs om 14,12 kronor per unit ("Företrädesemissionen"). En
unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption för teckning
av aktier i Bolaget senast den 30 april 2021.

Företrädesemissionen genomförs i syfte att ge Bolagets befintliga
aktieägare möjlighet att teckna nya aktier i Bolaget på samma villkor
som i den riktade emissionen av units om cirka 60 miljoner kronor
(den "Riktade Emissionen") som Minesto genomförde i oktober 2019.

Den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen möjliggör för Minesto
att påskynda kommersialiseringen av Bolagets teknologi samtidigt som
beslutade offentligt finansierade projekt kan realiseras. Vidare ger
det Minesto ekonomiska resurser att under överskådlig framtid
realisera de första storskaliga kommersiella projekten i form av
produktionsparker.

Företrädesemissionen i korthet

·
En (1) innehavd aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och sexton
(16) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) unit.

·
En (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri
teckningsoption. Teckningskursen är 14,12 kronor per unit.

·
De teckningsrätter som tillfaller Midroc New Technology AB kommer att
makuleras med hänvisning till principen som kommunicerades vid den
Riktade Emissionen. Det innebär en möjlig total emissionslikvid om
cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader,
förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

·
Preliminär teckningsperiod är 4 december 2019 till och med den 18
december 2019.

·
Preliminär avstämningsdag för avskiljandet av teckningsrätter för
Företrädesemissionen är den 2 december 2019.

·
Teckningsperioden för teckningsoptionen som ingår i en unit löper ut
den 30 april 2021. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att
teckna en (1) ny aktie i Bolaget. För information kring
teckningskurs, se "Villkor för Företrädesemissionen" nedan.

·
Prospektet för Företrädesemissionen beräknas publiceras omkring den 3
december 2019. Den preliminära tidsplanen nedan utgår från att
prospektet publiceras inom utsatt tid.

·
Minestos största aktieägare BGA Invest AB har åtagit sig att teckna
sig för units till ett sammanlagt värde om 20 miljoner kronor i
Företrädesemissionen, motsvarande cirka 23 procent av det totala
antalet units i Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

28 november 2019 Sista handelsdag i Minestoaktien inklusive
företrädesrätt i

Företrädesemissionen
2 december 2019 Avstämningsdag. Aktieägare som är registrerade i aktieboken
denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför
företrädesrätt i Företrädesemissionen
3 december 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
4 december - 16 Handel med teckningsrätter
december 2019
4 december - 18 Teckningsperiod
december 2019
4 december 2019 Handel med betald tecknad aktie (BTA)
- 10 januari
2020
Omkring den 20 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
december 2019

Bakgrund och motiv

I samband med att Minesto genomförde den Riktade Emissionen den 28
oktober 2019 offentliggjorde Bolaget även avsikten att genomföra en
företrädesemission av identiska units för att ge befintliga
aktieägare möjlighet att teckna nya aktier i Minesto på samma villkor
som i den Riktade Emissionen och därmed upprätthålla sin relativa
andel i förhållande till Midroc New Technology AB.

Genom kapitaltillskottet från den Riktade Emissionen bedöms
likviditeten vara tillräcklig för att finansiera
rörelsekapitalbehovet för verksamheten under den kommande
tolvmånadersperioden. Företrädesemissionen förväntas tillföra Minesto
cirka 86 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka
förväntas uppgå till cirka 4 miljoner kronor. Förutsatt
Företrädesemissionens genomförande kommer nettolikviden att fördelas
enligt följande prioritetsordning och omfattning:

· Slutförande, vidareutveckling och expansion av de första
produktionsanläggningarna genom Bolagets nuvarande projekt i
Storbritannien, Färöarna, Taiwan och Frankrike (cirka 60 procent);
samt

· Andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter med fokus på
kundsamarbeten och installationsprojekt (cirka 40 procent).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i den Riktade
Emissionen och Företrädesemissionen och förutsatt att någon omräkning
av teckningskursen inte genomförs enligt aktuella villkor, tillförs
Bolaget senast den 30 april 2021 ytterligare cirka 201 miljoner
kronor före emissionskostnader baserat på gällande inlösenkurs.
Bolaget avser att använda nettolikviden från teckningsoptionerna
enligt följande prioritetsordning och omfattning:

·
Möjliggöra utbyggnad av de första storskaliga kommersiella parkerna
dels genom initiala projektinvesteringar i egen regi och i
kombination med externa aktörer och dels genom att säkerställa
Bolagets leveransförmåga av produkter (cirka 70 procent); samt

·
Andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter (cirka 30 procent).

Transaktionskostnaderna för den Riktade Emissionen,
Företrädesemissionen och inlösen av teckningsoptionerna beräknas
totalt, vid full teckning, att uppgå till cirka 12 miljoner kronor.

Villkor för Företrädesemissionen

De aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 2 december 2019 har företrädesrätt till teckning av
units i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) innehavd
aktie per denna dag ger rätt till en (1) teckningsrätt och sexton
(16) teckningsrätter ger rätt till en (1) unit. En unit innehåller en
(1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO3).

Dessutom erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning
av units utan stöd av teckningsrätter.

För det fall att inte samtliga units tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens
högsta belopp besluta om tilldelning av unit tecknade utan stöd av
teckningsrätter. I sådant fall ska units: (i) i första hand tilldelas
dem som också tecknat units med stöd av teckningsrätter, oavsett om
de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning; (ii) i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse
av att teckna units utan stöd av teckningsrätter, pro rata i
förhållande till deras anmälda intresse och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.

Teckning av units med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning under perioden från och med den 4 december 2019 till och
med den 18 december 2019. Anmälan om teckning av units utan stöd av
teckningsrätter ska göras på särskild anmälningssedel under samma
period. Betalning för units som tecknats utan stöd av teckningsrätter
ska göras i enlighet med instruktion i avräkningsnota som kommer
skickas till de som erhåller tilldelning. Styrelsen i Bolaget
förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga
teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska
meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av
Bolaget.

Full teckning i Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i
Bolaget ökar från 119 471 630 aktier till 125 555 763 aktier vilket
motsvarar en utspädningseffekt om cirka 4,8 procent av kapitalet och
rösterna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna från
den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen kommer antalet aktier
öka med 10 333 423 aktier till högst 135 889 186 aktier motsvarande
en utspädningseffekt om cirka 7,6 procent av kapitalet och rösterna i
Bolaget.

Inlösenpriset för teckningsoptionen kommer att fastställas till det
lägre av (i) 19,42 kronor eller (ii) Bolagets akties volymvägda
genomsnittspris på handelsdagen efter avstämningsdagen för
avskiljning av teckningsrätter i Företrädesemissionen multiplicerat
med 1,10.

Om teckningskursen för teckningsoptionen är mer än 10 procent högre än
det volymvägda genomsnittspriset för Minestos aktie under perioden
20-30 april 2020 justeras teckningskursen till det volymvägda
genomsnittspriset under perioden 20-30 april 2020 med tillägg av 10
procent. Inlösenpriset för teckningsoptionen kan dock aldrig
understiga 9,71 kronor.

Prospekt

Ett prospekt med fullständiga villkor och anvisningar avseende
Företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt före
teckningsperiodens start på Minestos hemsida (www.minesto.com),
Pareto Securities hemsida (www.paretosec.se) och Aktieinvests hemsida
(www.aktieinvest.se).

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är
legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Dr Martin Edlund
VD, Minesto AB
+ 46 31 29 00 60
press@minesto.com

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
+46 31 774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 november 2019 kl.
15:30 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen
att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom
att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland
andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation
Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin
energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland
och...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.