Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-20

Minesto AB: Minestos företrädesemission övertecknades med 25 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE
VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG
INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET

Företrädesemissionen i Minesto AB (publ) ("Minesto" eller "Bolaget"),
för vilken teckningsperioden avslutades den 18 december 2019,
tecknades till totalt cirka 107 miljoner kronor, motsvarande en
överteckning på cirka 25 procent. Minesto tillförs genom
företrädesemissionen cirka 86 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader.

"Vi är mycket nöjda med utfallet i företrädesemissionen och tacksamma
för det stöd vi fått från befintliga och nya aktieägare. Tillsammans
med den riktade emissionen i oktober har vi säkrat finansiella
resurser för att både leverera våra nuvarande projekt samt ge oss
möjligheten att initiera fler kundsamarbeten och installationsprojekt
- allt i syftet att driva på kommersialiseringen av vår unika
energiteknik", säger Martin Edlund, VD för Minesto.

Företrädesemissionen av units om cirka 86 miljoner kronor tecknades
till cirka 96 procent med stöd av teckningsrätter. Därtill har
anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter inkommit
motsvarande cirka 29 procent av företrädesemissionen.
Företrädesemissionen tecknades således till cirka 125 procent.

Genom företrädesemissionen kommer 6 085 226 aktier att emitteras och
Bolaget tillförs därmed cirka 86 miljoner kronor före
emissionskostnader. Därutöver kommer 6 085 226 teckningsoptioner från
företrädesemissionen samt ytterligare 4 249 290 teckningsoptioner
från den riktade emissionen som Bolaget genomförde den 28 oktober
2019 att emitteras, vilket gör att det totala antalet
teckningsoptioner som kommer att emitteras uppgår till 10 334 516.
Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie
i Bolaget senast den 30 april 2021 till en teckningskurs som för
närvarande uppgår till 16,20 kronor per aktie.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
genomförts i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i
prospektet som offentliggjordes den 2 december 2019. Besked om
tilldelning av units till de personer som tecknat units utan stöd av
teckningsrätter beräknas distribueras den 20 december 2019.
Tilldelade units ska betalas kontant senast på likviddagen, den 3
januari 2020, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller
tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen ökar Minestos aktiekapital med 304 261,30
kronor, från 5 975 056,50 kronor till 6 279 317,80 kronor, och
antalet aktier kommer att öka med 6 085 226 aktier, från 119 501 130
aktier till 125 586 356 aktier.

Nya aktier och teckningsoptioner som tecknats med eller utan stöd av
teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 13
januari 2020. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier
("BTA") beräknas vara den 10 januari 2020. Nya aktier och
teckningsoptioner som tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter
beräknas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market omkring
den 16 januari 2020. Handel med teckningsoptioner från den riktade
emissionen beräknas börja samma dag.

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är
legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2019 kl.
07:00 CET.

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen
att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom
att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland
andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation
Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin
energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland
och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New
Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq
First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission,
e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/Minesto_media.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan
att, förvärva aktier, teckningsoptioner eller units i Minesto. Ett
prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta
pressmeddelande har godkänts och registrerats av Finansinspektionen
och hålls tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller
nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon
amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade
aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller
enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i något annat land
där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet
strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att
ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.
Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till
Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte
distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till
allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta
pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet ("EES") än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Minestos aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och
de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande
gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse
därom. Minesto lämnar inga utfästelser om att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som
följer av tillämplig lagstiftning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/minesto-ab/r/minestos-foretradesemission-over...
https://mb.cision.com/Main/14621/2995973/1165170.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.