Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Minesto: Kallelse till årsstämma 2016 i Minesto

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016 I MINESTO

Aktieägarna i Minesto AB, org.nr 556719-4914, kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 15 juni 2016 kl. 15.00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet
Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per torsdagen den 9
juni 2016, dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen Minesto AB,
"Årsstämma 2016", Vita Gavelns Väg 6, 426 71 Västra Frölunda, eller per
e-post till ir@minesto.com senast torsdagen den 9
juni 2016 kl. 17.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha
rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren
härom i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 9 juni
2016.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även
tillgängligt på bolagets hemsida, . Fullmakten i
original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående
adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt
registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning
1) Stämman öppnas;
2) Val av ordförande vid årsstämman;
3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Godkännande av dagordning;
7) Anförande av verkställande direktören;
8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
9) Beslut om:
a)fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
b)dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
10) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
12) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
13) Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade
revisionsbolag;
14) Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
15) Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och
arbete;
16) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
17) Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt
ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut;
18) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen;
19) Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
Aktieägarna BGA Invest AB och Midroc New Technology AB, som tillsammans
äger ca 63 procent av samtliga aktier i bolaget, föreslår att advokat Eric
Ehrencrona utses till stämmans ordförande.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Ovan angivna aktieägare föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden
intill nästa årsstämma hållits uppgår till fem ledamöter samt en suppleant.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
Ovan angivna aktieägare föreslår att arvode till styrelsen för tiden från
förevarande årsstämma intill nästa årsstämma utgår med fyra prisbasbelopp
till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga
av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Till
styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare
ersättning.

Ovan angivna aktieägare föreslår att stämman beslutar att styrelseledamot
(eller suppleant som inträder i styrelsen) ska, om skattemässiga
förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet
genom sitt bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt
bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och
mervärdesskatt enligt lag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslås av ovan angivna aktieägare omval av Bengt Adolfsson, Martin
Edlund, Stefan Karlsson, Göran Linder samt Git Sturesjö Adolfsson.

Till suppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
Andreas Gunnarsson.
Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslås omval av Bengt Adolfsson.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade
revisionsbolag
Ovan angivna aktieägare föreslår att årsstämman beslutar att för tiden
intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst &
Young AB till bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att för det
fall revisionsbolaget väljs kommer Stefan Kylebäck fortsättningsvis vara
huvudansvarig revisor.

14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
bolagets ledande befattningshavare

Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från
valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att uppdra någon enskild ledamot
att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i
särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive
kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå
ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare i bolaget avses den verkställande direktören
och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som består
av styrelsen förutom den verkställande direktören, bereder frågan om
fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare, och föreslår styrelsen desamma.

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna säkerställa
att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i
bolagsledningen är grundprincipen att ledande befattningshavare ska
erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare ska
utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt
kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under
förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av
årslönen. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära
förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner
kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall.

Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som
innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela
grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska vara i relation
till grundlönen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst sex
månader, om uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst sex
månader, om uppsägningen sker på initiativ av den ledande
befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag
därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av
bolagsstämman.

Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet ska bereda frågor om
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och
andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy
avseende ledande befattningshavare.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8
kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än
hälften av de avgivna rösterna.

15. Beslut avseende principer för valberedningens sammansättning och arbete
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning.
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra personer. Var och en av
bolagets röstmässigt tre största aktieägare, varvid närstående såsom detta
begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, per
den 30 september 2016 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i
valberedningen. Ingen av de tre personer som härvid utses ska vara ledamot
i bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen
utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande.

Valberedningen utser inom sig en icke styrelseledamot som ordförande.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny
valberedning utsetts.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.
Valberedningen ska lämna förslag i följande frågor att föreläggas
årsstämman för beslut:
(i) Förslag till stämmoordförande;
(ii) Förslag till styrelse;
(iii) Förslag till styrelseordförande;
(iv) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden;
(v) Förslag till ersättning för utskottsarbete;
(vi) Förslag till revisorer;
(vii) Förslag till arvode för bolagets revisorer; och
(viii) Förslag till principer för valberedningens sammansättning.

Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de
representerar, ska publiceras senast sex månader före nästkommande
årsstämma på bolagets hemsida, .

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de
röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska
den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny
ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna
säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan
valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare
den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av
valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att
underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska
bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvän...

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.