Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-23

MIPS AB (publ): MIPS delårsrapport januari - juni 2019

Apr - jun

· Nettoomsättningen ökade med 49% till 82,6 MSEK (55,6),
organisk tillväxt var under kvartalet 38%
· Rörelseresultatet ökade till 36,8 MSEK (21,7),
det justerade rörelseresultatet* ökade till 38,0 MSEK (21,7)
· Rörelsemarginalen ökade till 44,5% (39,0),
den justerade rörelsemarginalen* ökade till 46,0% (39,0)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 24,2 MSEK
(5,9)

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,12 SEK (0,67)
· Under kvartalet genomfördes två förvärv varvid patent och vissa
andra immateriella rättigheter relaterade till Fluid-teknologin och
GlideWear-teknologin förvärvades

Jan - jun

· Nettoomsättningen ökade med 61% till 127,5 MSEK (79,1),
organisk tillväxt var under första halvåret 48%
· Rörelseresultatet ökade till 48,6 MSEK (23,4),
det justerade rörelseresultatet* ökade till 49,8 MSEK (23,4)
· Rörelsemarginalen ökade till 38,1% (29,6),
den justerade rörelsemarginalen* ökade till 39,1% (29,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 31,9 MSEK
(14,3)

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,50 SEK (0,74)
VD-kommentar

Bra utveckling i andra kvartalet

Under andra kvartalet fortsatte den goda utvecklingen med en stor
ökning av både försäljning och lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med
49% till 82,6 MSEK (55,6). Justerat för valutaeffekter samt förvärv,
växte vi organiskt med 38% i kvartalet. Jag är särskilt glad över den
fortsatt positiva utvecklingen i kategorin Snö, där vi ser att allt
fler kunder inkluderar MIPS genomgående i sitt sortiment. Huvuddelen
av omsättningsökningen kommer, liksom i tidigare kvartal, från att
vår försäljning växer med befintliga kunder.

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 36,8 MSEK (21,7) och vi
nådde en rörelsemarginal om 44,5%. Det justerade rörelseresultatet
uppgick till 38,0 MSEK, med en justerad rörelsemarginal om 46,0%.

Under första halvåret har nettoomsättningen ökat med 48,4 MSEK till
127,5 MSEK (79,1), vilket är en ökning med 61%, och en organisk
tillväxt om 48%. Rörelseresultatet under första halvåret har ökat
till 48,6 MSEK (23,4). Detta innebär att vi för första gången under
en rullande 12 månaders-period har uppnått en justerad EBIT-marginal
på över 40% i linje med vårt 2020-mål.

Intressanta lanseringar i för MIPS nya kategorier

Under kvartalet lanserade två kunder lösningar i för MIPS helt nya
kategorier; Hockey och Industri. Hockey är en kategori där vi haft
som ambition att lansera produkter under en längre tid. Vi är
övertygade om att vår teknologi kan göra stor skillnad för utövarnas
säkerhet. Inom Industrikategorin har det under senare år lanserats en
ny typ av hjälm som kompletterar den traditionella plasthjälmen.
Dessa nya hjälmar är tillverkade i ett mer hållbart material vilket
möjliggör integration av MIPS lösningar. Innan vi påbörjade
utvecklingen av MIPS lösningar till dessa två kategorier har vi,
liksom vid tidigare lanseringar i för oss nya hjälmkategorier,
utvärderat relevanta skadekriterier och verifierat att MIPS
patenterade teknologi ger ett ökat skydd.

Kompletterande strategiska förvärv

Under kvartalet genomförde vi våra två första förvärv innefattande
patentportföljer och andra immateriella rättigheter tillhörande
teknologierna Fluid och GlideWear. Fram tills idag har båda
teknologierna licensierats i begränsad omfattning men vi ser goda
möjligheter till att framgent vidareutveckla tekniken som ett
komplement till vår redan marknadsledande portfölj av MIPS lösningar.

Positivt momentum mot våra mål

Med detta första kvartal bakom mig i min nya roll som VD för MIPS kan
jag konstatera att det är svårt att önska sig en bättre start med en
god försäljningsutveckling, lansering av MIPS lösningar i två nya
hjälmkategorier samt två strategiskt viktiga förvärv som stärker vår
patentportfölj och vårt framtida produkt-erbjudande ytterligare.

Vi tar oss allt närmare våra 2020-mål, särskilt i ljuset av att vi nu
har en EBIT-marginal som under en rullande 12 månaders-period
överstiger vårt mål om att denna marginal ska uppgå till över 40%.
Eftersom vi redan har tagit stora kliv mot att uppfylla våra 2020-mål
har vi påbörjat arbetet med att definiera nya ambitioner som sträcker
sig bortom 2020. Vi kommer att presentera dessa närmare under vår
kapitalmarknadsdag i Stockholm den 20 september 2019.

Max Strandwitz
VD och koncernchef

Denna information är sådan information som MIPS AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2019 klockan
7.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mips-ab--publ-/r/mips-delarsrapport-januari--...
https://mb.cision.com/Main/15023/2867710/1080904.pdf

Författare Cision News