Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-10

Miris Holding: Delårsrapport för 1/1-30/9, 2017

Miris AB är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning
och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar
med sina produkter på analys av bröstmjölk och att därmed bidra till
ökad neonatal hälsa genom individuell nutrition baserad på bröstmjölk
globalt tillgängligt till för tidigt födda barn.

Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2017

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom
parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB
(publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/9, 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 10 152 tkr (5 443 tkr)

· Resultatet före skatt uppgick till -10 799 tkr (-14 697 tkr)

· Resultatet efter skatt uppgick till -10 799 tkr (-14 697 tkr)

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,02 kr/aktie)

1/7-30/9, 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 2 793 tkr (1 196 tkr)

· Resultatet före skatt uppgick till -3 119 tkr (-4 652 tkr)

· Resultatet efter skatt uppgick till -3 119 tkr (-4 652 tkr)

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under perioden

· Miris har beviljats registrering av HMA i Kanada
· Miris lanserar Miris Ultrasonic Processor & Miris Heater

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Efterfrågan av Miris instrument fortsätter växa i USA
· Miris Holding AB genomför en riktad emission

VD:s kommentar

Q3s resultat demonstrerar en fortsatt positiv trend för 2017 med en
nettoomsättning på 2 793 tkr. Totalt för årets nio första månader ger
detta en nettoomsättning på 10 152 tkr, en ökning med 87% jämfört med
samma period 2016. Vårt ökade kommersiella fokus ger redan ett
resultat som vi är stolta att redovisa!

Vi har i perioden godkänt Miris Calibration Control (MCC). Beta-site
testning pågår nu vid mer än 20 olika laboratorier i olika regioner
och första steget i lanseringen hos nya kunder kommer genomföras så
snart dessa data är sammanställda internt. Detta är en viktig
milstolpe för bolaget - vi har nått ett väsentligt mål avseende
kontroll och kvalité för våra kunder och samtidigt utvecklat en
produkt som kommer att generera ökade intäkter genom försäljning av
förbrukningsvaror.

I arbetet med FDA-ansökan har vi avslutat valideringen av de
standardmetoder som används för kalibrering av HMA. Praktiskt ger
projektet en ökad robusthet i kalibreringsprocessen och därmed större
säkerhet för kunden. Valideringen är också viktig att genomföra som
en förberedelse för kompletterande studier som skall genomföras i USA
och Sverige framöver. FDAs krav på information och evidence är
omfattande då Miris ansökan är den första i sitt slag (en de-novo
ansökan) och inget annat instrument finns på den amerikanska
marknaden att jämföra med.

Vi har i perioden haft viktiga kundmöten i Asien, Nordamerika och
Europa och har lanserat web-baserade lösningar för att bättre
supportera existerande och nya kunder. Gå gärna in på vår web
(http://www.mirissolutions.com/videos) och se de nya filmerna och
trouble-shooting guides. Vi har även etablerat en Operations-enhet i
Q3. Denna enhet är ansvarig för Technical Support, Service och
Product Management. Målet är att effektivt supportera våra kunder,
bidra till ökad omsättning med försäljning av reservdelar och
service-avtal samt att säkerställa rätt underhåll av vår
produktportfölj.

För att säkerställa ytterligare finansiering av bolaget fram till den
tidpunkt då den ökade försäljning bedöms kunna finansiera
verksamheten har bolaget genomförd en riktad emission om 10% av
aktiekapitalet vilket innebär 6 045 800 kr.

Stor aktivitet kommer också att prägla fjärde kvartalet; de viktigaste
områden vi fokuserar på är fortsatt arbete med FDA-ansökan, stegvis
lansering av Miris Calibration Control samt fortsätt utveckling av
den nya försäljningsprocessen. Vi deltar på 5 viktiga internationella
konferenser i Scotland, Brasilien, Mexico, Indien och Malaysia samt
genomför roadtrips i Kanada, Asien, Sydafrika och USA. I skrivande
stund är vi redan på god väg in i sista kvartalet och fortsättar
fokusera målmedvetet med att skapa stabilitet och metodiskt genomföra
de taktiska ändringar som är nödvändiga samtidigt som vi ökar vår
kundnärvaro. Samtidigt riktar vi blicken framåt och lägger just nu
den strategiska och taktiska planen för ett spännande 2018 där
kvalité, kundfokus och förbättrad neonatal hälsa genom individuell
nutrition, utgör de fundament som skall åstadkomma ett positivt
kassaflöde.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för perioden januari till september uppgick till 10
656 tkr (6 028 tkr) varav 371 tkr (328 tkr) avser aktiverat eget
arbete. Det är en ökning med 77% jämfört med samma period 2016.
Resultatet efter skatt till och med kvartal 3, 2017 uppgick till -10
799 tkr (-14 697 tkr). Det bättre resultatet jämfört med 2016
förklaras av den starka försäljningsökningen då kostnadsmassan ligger
på samma nivå.

Försäljningsutveckling

Övergripande

Försäljningen under perioden januari till september 2017 jämfört med
samma period 2016 har ökat tack vare ökat försäljningsfokus: ökad
kundnärvaro och påbörjat arbete med den nya försäljningsprocessen.

Nettoomsättningen för Q3 2017 slutade på 2 793 tkr (1 196 tkr). För
årets nio första månader blev nettoförsäljningen 10 152 tkr vilket
skall ställas mot 5 443 tkr för 2016. En ökning med 87 % från förra
året.

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets tredje kvartal har HMA-instrument levererats till Europa,
Asien och Nordamerika.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter följer tidigare nivåer och
återspeglar till viss del den installerade basen av instrument.
Bolaget arbetar med att informera användare av Miris instrument
vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontroll
lösningar för att säkerställa kvaliteten av analyserna. MCC kommer
lanseras som en förbrukningsprodukt som det blir obligatoriskt för
kunden att använda för att garantiåtagandet skall gälla.

Kostnader

Kostnad för sålda varor ökade till och med september till 5 090 tkr (3
545 tkr). De ökade kostnaderna för varor beror på den ökade
försäljningen. Övriga externa kostnader ligger på samma nivå, 6 499
tkr (6 581 tkr). Att övriga kostnader håller sig kvar på den något
högre nivån från tidigare år beror på konsultkostnader för tf
produktionschef och ökade reskostnader för marknadsaktiviteter.
Personalkostnaderna ökade till 9 310 tkr (9 037 tkr). Det beror
huvudsakligen på nyanställningar och lönejustering relaterad till
lönerevision 2017.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 3 432 tkr (4
329 tkr). Aktiveringen 2017 avser ansökan om FDA-godkännande i USA
och utveckling av standardlösning.

Finansiell ställning

Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 30 september 2017
uppgick till 4 609 tkr (5 411 tkr). Den försvagade kassan beror på
fortsatta utvecklingsprojekt och en kostnadsmassa som är relativt hög
pga kvalitetsarbeten och konsultkostnader.

För att klara finansieringsbehovet under 2018 har bolaget utnyttjat
sin möjlighet, enligt mandat från den senaste Bolagsstämman, och
genomfört en riktad nyemission om 10% av aktiekapitalet vilket
innebär 6 045 800 kr.

De räntebärande skulderna uppgick per den 30 september till 5 215 tkr
(11 602 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 4 609 tkr (5
411tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 606 tkr (6 191 tkr). Det
egna kapitalet uppgick per 30 september till 8 391 tkr (-1 870 tkr).
Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 33 510 tkr (23 630 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 16,4
personer (13,7).

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen
under årets tre kvartal 2017 uppgick till 450 tkr (450 tkr).
Resultatet efter skatt var -10 862 tkr (-14 702 tkr). Moderbolaget
har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och
bank uppgick till 3 291 tkr (5 089 tkr) per den 30 september 2017 och
det egna kapitalet summerade till 33 510 tkr (23 630 tkr).
Soliditeten uppgick den 30 september 2017 till 84 procent (65
procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och
förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med
sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första
hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstituioner
i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma
tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i
livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom
att tillhandahålla individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i)
Neonatala Intensivårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst
universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinnokliniker
(Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att
bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn.
Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då ges barnet
donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än
deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in från mödrar
av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och
virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets
energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva
berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig
berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge
biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken
istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas
till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning.
Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och
med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska
applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga
litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och
information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i
Asien analyseras bröstmjölken av nyblivande mödrar vid första
hälsokontrollen.

Försäljningen sker idag via ett distributör-nätverk men även via
direktkontakt m...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.