Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

Miris Holding: Halvårsrapport 2018

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa
genom tillverkning och försäljning av utrustning och
förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör
individuell nutrition för förtidigt födda barn.

Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom
parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB
(publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/6, 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 5 947 tkr (7 359 tkr)

· Resultatet före skatt uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr)

· Resultatet efter skatt uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr)

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,03 kr/aktie)

1/4-30/6, 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 2 906 tkr (2 948 tkr)

· Resultatet före skatt uppgick till -2 934 tkr (-3 916 tkr)

· Resultatet efter skatt uppgick till -2 934 tkr (-3 916 tkr)

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

· Miris lanserar kampanjen "The Swedish Way"
· Miris erhåller ETL-certifiering för HMA
(https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artik...)

· Miris genomför ett omfattande effektiviseringsprogram
VD:s kommentar

Välkommen till Miris delårsrapport! Andra kvartalet resulterade i en
nettoomsättning på 2,9 mkr, samma nettoomsättning jämfört med
perioden 2017. Trots sänkning i nettoomsättning under första halvåret
har vi ett bättre resultat efter skatt första halvåret 2018 som
uppgick till -6 456 tkr (-7 681 tkr). Förbättringen av
bruttomarginalen till 74,3% (60,7%) visar hur det ständiga arbetet
med kostnadskontroll och marginaler ger effekt.

Ett intensivt arbete med ansökan om marknadsgodkännande av Miris HMA
instrument hos FDA har fortsatt under perioden. Som jag har påpekat
flera gånger tidigare är frågorna från FDA betydligt mer omfattande
då Miris ansökan är den första i sitt slag (de novo ansökan) då inget
annat instrument finns att jämföra med på den amerikanska marknaden.
En stor del av det som har tagit och fortfarande tar tid är att
säkerställa att FDA får ett komplett underlag för sin bedömning av
instrumentet. Det har under perioden varit en kontinuerlig dialog med
FDA och vi arbetar just nu med fördjupade svar som skall lämnas in
under oktober. Därefter förväntar vi respons från FDA i slutet av Q4.

Utvecklingen av försäljningsprocessen fortsätter och ger oss succesivt
en bättre möjlighet att prognosticera försäljningen. I och med en mer
etablerad försäljningsprocess och ökad närvaro i våra marknader ökar
också vår kunskap om marknaderna. Vår analys visar att marknaden i
många regioner fortfarande är mycket omogen. Opinion och kunskap
behöver byggas. Detta är en oerhört värdefull insikt som ger Miris
möjlighet att lägga taktiska försäljningsplaner i linje med vad som
behövs. Vi utvecklar också kontinuerligt hur vi bättre kan planera
försäljningen med mer realistiska förhållanden till
försäljningscykeln.

Vi har under perioden tagit konsekvensen av att försäljningen under
första halvåret inte har nått upp till förväntan och beslutat om ett
effektiviseringsprogram för att minska kostnadsnivån. Bolaget behöver
nu minska kostnadsnivån för att sedan expandera med växande
försäljning. Utfallet av effektiviseringsprogrammet kommer att ha
full effekt från mitten av Q1 2019 och ger en besparing på ca 6 MSEK
på årsbasis.

Vi har under perioden haft viktiga kundmöten i Syd Amerika, Oceanien,
Nord Amerika och Europa förutom att vi har deltagit på 3
internationella konferenser; Human Milk Banking Association North
America (HMBANA), Pediatric Academic Society (PAS) i Kanada och en
mjölkbankskonferens i Brasilien. Bolaget har också erhållit
ETL-certifiering för HMA instrumentet (krav som ställs i
Electrotechnical Comission standards (IEC) för Elsäkerhet och
Elektromagnetisk kompabilitet i EU och kompletterande krav från
Underwriters Laboratories (UL) i USA och Canadian Standards
Association (CSA) i Kanada). Detta säkerställer att HMA instrumentet
uppfyller alla krav för industriella och akademiska tillämpningar i
Europa och i Nordamerika.

Under perioden har kampanjen "The Swedish Way" lanserats. Syftet med
kampanjen (se www.swedish-way.com) är att skapa opinion och sprida
kunskap om hur individualiserad nutrition genom specifik berikning av
bröstmjölk är avgörande vid behandlingen av för tidigt födda barn.
Detta arbete är oerhört viktigt för att Miris långsiktigt skall ha
möjlighet att nå sin fulla potential.

Jag vill påminna om att även om en möjlig introduktion i den
amerikanska marknaden är viktig för bolaget är det Europa och Asien
som omfattar Miris viktigaste marknader idag. Här finns fortfarande
många regioner som skall utvecklas och vårt kommersiella fokus med en
etablerad försäljningsprocess och kundnärvaro kombinerat med
utbildande marknadsföring kommer ge positiv effekt.

Vi fortsätter att arbeta fokuserat för att nå vår potential. Under de
närmaste månaderna handlar det om fortsatt arbete för att lämna in
kompletterande dokumentation till FDA, fortsätta arbetet med
försäljningsprocessen och kundnärvaro, värdera möjligheter att
utvidga Miris produktportfölj och vidareutveckla den digitala
marknadsplattform som Miris behöver för att utbilda marknaden på ett
effektivt sätt om behovet och nyttan av individuell nutrition av för
tidigt födda barn.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för första halvåret uppgick till 6 460 tkr (7 667
tkr). Vilket är ca 1,2 mkr lägre än samma period 2017. Resultatet
efter skatt för första halvåret 2018 uppgick till -6 456 tkr (-7 681
tkr). Det bättre resultatet jämfört med 2017 förklaras av att
kostnadsmassan är betydligt lägre. Främst tack vare en ökad
bruttomarginal efter genomförd produktionsomläggning och lägre
personalkostnader till följd av dubbla företagsledarlöner under våren
pga VD byte 2016-2017.

Försäljningsutveckling

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets andra kvartal har HMA-instrument levererats till Europa,
Asien och Nordamerika.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter ökar något från en tidigare
nivå på ca 8% till 11,5% i perioden. Orsak till ökningen ligger
delvis i den påbörjade introduktionen av standardlösningen Miris
Calibration Control. Bolaget arbetar kontinuerligt med att informera
användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade
rengöringsmedel och kontroll lösningar för att säkerställa kvaliteten
av analyserna.

Kostnader

Kostnad för sålda varor minskade första halvåret till 1 624 tkr (3 505
tkr). Minskningen förklaras av minskade produktionskostnader och den
lägre försäljningen under perioden, Övriga externa kostnader är i
paritet med 2017, 4 711 tkr (4 732 tkr). Personalkostnaderna minskade
till 5 849 tkr (6 751 tkr) beroende på dubbla företagsledarlöner
första halvåret 2017.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 2 388 tkr (1
362 tkr). Aktiveringen 2018 avser ansökan om FDA-godkännande i USA
och utveckling av standardlösning. Standardlösningen lanserades i
slutet av januari.

Finansiell ställning

Koncernens kassa och tillgängliga medel per den 30 juni 2018 uppgick
till 233 tkr (9 635 tkr).

Bolagets kassa har försvagats på grund av de fortsatta utgifterna för
FDA-ansökan och lägre försäljning än tidigare antagits.
Uppsägningsprocessen för att reducera bolagets månatliga kostnader är
genomförd och kommer ha full effekt i mitten av Q1 2019.

Ytterligare finansieringsbehov för att de värden som finns i Miris ska
bibehållas och att verksamheten ska kunna fortgå löses genom
finansiering i form av lån. Danske Bank är en långivare och vissa
lånelöften har även erhållits av några av bolagets större ägare
tillika ledamöter i styrelsen. Nuvarande finansiering medger Miris
att driva sin verksamhet och det planerade utvecklingsarbetet vidare
åtminstone 6 månader. Styrelsens bedömning är att det därefter
antaget nuvarande försäljningsnivå kommer att behövas ytterligare
externt kapital i form av lån eller eget kapital.

De räntebärande skulderna inklusive utnyttjad checkkredit uppgick per
den 30 juni 2018 till 10 063 tkr (5 215 tkr), vilket efter avdrag för
en kassa på 233 tkr (9 635 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 9
830 tkr (-4 420 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 30 juni 2018
till 4 127 tkr (11 509 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital
om 29 665 tkr (37 054 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 15,2
personer (16,1).

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess
nettoomsättning under första halvåret 2018 uppgick till 270 tkr (300
tkr). Resultatet efter skatt var -6 391 tkr (-7 318 tkr).
Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för
förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 19 tkr (7 107 tkr) per
den 30 juni 2018 och det egna kapitalet summerade till 29 665 tkr (37
054 tkr). Soliditeten uppgick den 30 juni 2017 till 81 procent (85
procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och
förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i
första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och
forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda
barn skall få samma tillgång till neonatalvård för att säkerställa
bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad
global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition
baserad på bröstmjölk.

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i)
Neonatala Intensivvårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst
universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinnokliniker
(Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att
bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn.
Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då? ges barnet
donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än
deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in från mödrar
av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och
virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets
protein- och energibehov kan den donerade mjölken eller mode...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.