Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

Miris Holding: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 maj 2016,
klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10,
Uppsala.

A. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 1. vara
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen tisdagen den 10 maj 2016, och 2. senast kl. 12.00
torsdagen den 12 maj 2016 anmäla sig till Bolaget per post på adress
Miris Holding AB (publ), Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala eller per
e-mail på pernilla.rosenberg@miris.se. I anmälan bör uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i
årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den
10 maj 2016, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda
skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara
utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i
original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar
utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.miris.se.

D. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. om
disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelseledamöter och revisorer

11. Beslut om valberedning

12. Beslut om emissionsbemyndigande

13. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9) Beträffande
styrelsearvoden föreslår valberedningen ett fast styrelsearvode om
100 000 kronor per år för var och en av styrelsens ordinarie
ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande
föreslås ett fast styrelsearvode om 250 000 kronor per år.

Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera arvode via
bolag. Om styrelseledamot fakturerar arvode via bolag skall arvodet
justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att
kostnadsneutralitet uppnås för Bolaget.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10) Valberedningen
föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma
ska bestå av fem ledamöter och att ingen suppleant utses. Omval
föreslås av Ingemar Kihlström (ordförande), Inger Andersson, Finn
Björklund och Hans Åkerblom. Vidare föreslås nyval av Ola Magnusson.
Fatimah Dabo Pettersson och Christer Sjölin har avböjt omval.

Ola Magnusson, 67 år, har mer än 40 års erfarenhet av läkemedel och
medicinteknik, främst som VD eller som ansvarig för marknadsföring
och försäljning. Ola Magnusson har arbetat i såväl större som mindre
bolag och har även erfarenhet från publika bolag.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås att till
Bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som låtit meddela att Leonard Daun
även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman
2017 (punkt 11) Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande
skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i
Bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte
styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att
ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver
kan i valberedningen ingå en i förhållande till Bolaget och dess
större aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall
den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant. Om flera aktieägare avstår från
sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler
än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen skall inte utgå. Bolaget skall dock svara
för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens
uppdrag.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12) Styrelsen föreslår att
årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.
Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att
aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till
det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första
gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD Styrelsen och VD skall, om någon
aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

G. Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för
räkenskapsåret 2015, styrelsens fullständiga förslag samt
fullmaktsformulär kommer senast måndagen den 25 april 2016 att hållas
tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.miris.se,
samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

_____________________________________

Uppsala i april 2016 Miris Holding AB (publ) Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/miris-holding/r/kallelse-till-arsstamma,c9956399
http://mb.cision.com/Main/11548/9956399/501502.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.