Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-04

Miris Holding: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017,
klockan 16.00, i bolagets lokaler på Kungsgatan 115, Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 26 april 2017, och

2. senast kl. 12.00 fredagen den 28 april 2017 anmäla sig till Bolaget per post på adress Miris Holding AB (publ), Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala eller per e-mail på pernilla.rosenberg@miris.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga
rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera
sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
onsdagen den 26 april 2017, då sådan omregistrering senast ska vara
verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och
daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad
tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig
företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan
angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran
och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.miris.se.

D. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut
a.om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b.om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och

c.om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
13. Beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Avslutande av bolagsstämman
E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Beträffande styrelsearvoden föreslår valberedningen ett fast
styrelsearvode om 100 000 kronor per år för var och en av styrelsens
ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens
ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 250 000 kronor per år.

Styrelseledamot föreslås vidare, om skattemässiga förutsättningar
finns för fakturering samt under förutsättning att det är
kostnadsneutralt för Bolaget, ges möjlighet att fakturera arvode via
bolag. Om styrelseledamot fakturerar arvode via bolag skall arvodet
justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att
kostnadsneutralitet uppnås för Bolaget.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av
nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter och att ingen suppleant
utses. Omval föreslås av Ingemar Kihlström (ordförande), Inger
Andersson, Hans Åkerblom och Ola Magnusson. Finn Björklund har avböjt
omval.

För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås att till
Bolagets revisor välja det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB (PwC), som låtit meddela att Leonard Daun
även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman
2018 (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat
att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem att utse
en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra
valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt
mandat från nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen ingå en i
förhållande till Bolaget och dess större aktieägare oberoende
representant för de mindre aktieägarna.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall
den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren
erbjudas att utse en representant. Om flera aktieägare avstår från
sin rätt att utse ledamot till valberedningen behöver dock inte fler
än de tio största aktieägarna tillfrågas.

Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex
månader före årsstämman 2018. Avgörandet av vilka som är de tre
största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före
offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till
röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa
aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de
aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största
aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar
skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda
skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum
eller om förändringen inträffar senare än två månader före
årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i
valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny
representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare
som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i
valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets
hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2018 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b)
förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden
till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till
revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande
på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen skall inte utgå. Bolaget skall dock svara
för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens
uppdrag.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta en ny
bolagsordning enligt vilken § 4 föreslås få följande lydelse:
"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.000.000 och högst 16.000.000
kronor."

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om nedsättning av aktiekapitalet (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att sätta ned
bolagets aktiekapital med 38.215.799,60 kronor.
Aktiekapitalminskningen föreslås ske för avsättning till fritt eget
kapital och utan indragning av aktier. Beslutet förutsätter ändring
av bolagsordningen.

Kvotvärdet för aktierna i bolaget kommer därmed att minskas från ca
2,666 öre per aktie till ca 0,2666 öre per aktie. Om bolagsstämman
fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer bolagets
aktiekapital efter genomförd nedsättning att uppgå till 4.246.199,95
kronor.

Den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som
kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs att förslaget biträds av
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktieägare
som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med
villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att
aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till
det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första
gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska
situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016,
styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer senast
onsdagen den 12 april 2017 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på
Bolagets webbplats, www.miris.se, samt även sändas till aktieägare
som så begär och uppger sin postadress.

_____________________________________

Uppsala i april 2017
Miris Holding AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/miris-holding/r/kallelse-till-arsstamma,c2231371
http://mb.cision.com/Main/11548/2231371/652579.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.