Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Miris Holding: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020,
klockan 16.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10,
Uppsala.

A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen måndagen den 18 maj 2020, och

2. senast tisdagen den 19 maj 2020 anmäla sig till Bolaget per post
på adress Miris Holding AB (publ), Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala
eller per e-mail på pernilla.rosenberg@mirissolutions.com. I anmälan
bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall,
uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande
fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga
rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera
sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
måndagen den 18 maj 2020, då sådan omregistrering senast ska vara
verkställd.

C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och
daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad
tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig
företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan
angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran
och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats,
www.mirissolutions.com.

D. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om valberedning inför årsstämman 2021
12. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission
13. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission
14. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9), val av
styrelseledamöter och revisorer (punkt 10) samt beslut om
valberedning inför årsstämman 2021 (punkt 11)

Valberedningens förslag kommer att offentliggöras genom ett separat
pressmeddelande så snart det föreligger.

Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Emission ska ske med företräde för befintliga aktieägare. Betalning
ska kunna ske kontant eller genom kvittning.

Beslut om bemyndigande avseende riktad emission (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan
bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.
Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att
aktiekapitalet ökas med mer än tjugo (20) procent i förhållande till
det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första
gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska
situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala
antalet aktier och röster i Bolaget till 2 618 928 666.

H. Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019
samt fullmaktsformulär kommer senast måndagen den 4 maj 2020 att
hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats,
www.mirissolutions.com, samt även sändas till aktieägare som så begär
och uppger sin adress.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i
enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på
bolagets webbplats www.mirissolutions.se.

_____________________________________

Uppsala 24 april 2020
Miris Holding AB (publ)
Styrelse

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07,
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning
och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i
första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och
forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla
nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att
säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll
bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten
(FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra
till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell
nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/miris-holding/r/kallelse-till-arsstamma,c3096002
https://mb.cision.com/Main/11548/3096002/1235274.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.