Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Miris Holding: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 16 maj 2016 i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret
2015 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och
balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar.
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,
innebärande att de ansamlade vinstmedlen om totalt 6.774.732 kr
överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD Ulf
Boberg ett anförande där bolagets nuvarande situation och kommande
planer berördes.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter
under räkenskapsåret 2015.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor
per år för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för
styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande beslutades om ett
fast styrelsearvode om 250 000 kronor per år. Bolagsstämman beslutade
vidare att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa
årsstämma att välja följande styrelse:

· § Ingemar Kihlström, som även utsågs till styrelsens ordförande
(omval)

· § Finn Bitsch Björklund (omval)
· § Hans Åkerblom (omval)
· § Inger Andersson (omval)
· § Ola Magnusson (nyval)
Ola Magnusson, 67 år, har mer än 40 års erfarenhet av läkemedel och
medicinteknik, främst som VD eller som ansvarig för marknadsföring
och försäljning. Ola Magnusson har arbetat i såväl större som mindre
bolag och har även erfarenhet från publika bolag.

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de
tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant
vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa årsstämma. Därutöver skall i valberedningen ingå en i
förhållande till bolaget och dess större aktieägare oberoende
representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i
valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2017.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman 2017 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b)
förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden
till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan
ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till
revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande
på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen skall inte utgå.

F. Emissionbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller
utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med
villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att
aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till
det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första
gången tas i anspråk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/miris-holding/r/kommunike-fran-arsstamman-i-mi...
http://mb.cision.com/Main/11548/2010516/516603.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.