Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Miris Holding: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 8 maj 2019 i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret
2018 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och
balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar.
Bolagsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med
styrelsens förslag. Någon utdelning lämnas inte.

I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD
Camilla Sandberg ett anförande där bolagets nuvarande situation och
kommande planer berördes.

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter
under räkenskapsåret 2018.

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 400 000 kronor
för styrelsens ordförande och 200 000 kronor för var och en av
styrelsens övriga ledamöter. Bolagsstämman beslutade vidare att
ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

D. Val av styrelse

Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa
årsstämma att välja om följande styrelse:

Ingemar Kihlström (som även omvaldes till styrelsens ordförande), Hans
Åkerblom, Inger Andersson och Ola Magnusson.

E. Beslut om valberedning

Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de
tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant
vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa årsstämma. Därutöver kan i valberedningen ingå en, i
förhållande till bolaget och dess större aktieägare, oberoende
representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i
valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2020.

F. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska ske
med företräde för befintliga aktieägare. Betalning ska kunna ske
kontant eller genom kvittning.

G. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission
av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om
apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan
dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än
tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger
när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/miris-holding/r/kommunike-fran-arsstamman-i-m...
https://mb.cision.com/Main/11548/2807249/1040094.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.