Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-16

Miris Holding: Miris Holding AB (publ) genomför en till 80% säkerställd företrädesemission om totalt 19,7 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Miris har den 16 februari 2016 beslutat att under
förutsättning av bolagsstämmans senare godkännande genomföra en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen
kommer vid full teckning att tillföra bolaget ca 19,7 MSEK före
emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 30%
av emissionen och externa garantier upp till 80%, sammanlagt cirka
15,8 MSEK, vilket innebär att emissionen är säkerställd till 80%
procent. Det säkerställda beloppet innefattar åtaganden om att genom
kvittning teckna aktier för 1,7 MSEK. Resterande likvid kommer att
tillföras genom kontant betalning. Motivet bakom nyemissionen är att
kapitalisera på det kvalitetshöjande arbete som genomfördes 2015 och
expandera bolagets verksamhet på nya marknader. Intensiv
marknadsbearbetning är kostsamt men samtidigt en investering för att
skapa finansiell uthållighet i bolaget och därmed kunna exploatera
den kommersiella potential som skapats för bolagets produkter under
2015. Bolaget kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 3 mars
2016 för godkännande av styrelsens emissionsbeslut.

Bakgrund i sammanfattning

Miris två huvudprodukter - Miris Human Milk Analyzer (HMA) och Dairy
Milk Analyzer (DMA) - bygger på en kombination av mid-infrarött ljus
och innovativ programvara för att mäta kvalitet på mjölk som
födoämne. Teknologin är skyddad av patent. Minst sju försäljningsår
med patentskydd återstår. Bolaget kommer även att patentskydda vidare
utveckling och förbättringar av den befintliga teknologin för att
ytterligare förlänga patentskyddet. Miris analysinstrument används
idag inom sjukvården för analys av bröstmjölk till förtidigt födda
barn, samt inom mejeriverksamhet för att bestämma kvalitet och
betalningsgrundande sammansättning på levererad ko- och buffelmjölk
och även för kontroll av vissa processparametrar.

Året 2015 karaktäriserades av produktionsomläggning,
kvalitetsförhöjning och uppbyggnad. Via intensiv marknadsnärvaro
lärde vi oss mycket om marknaden, kunder och konkurrenter.
Interaktionen med den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) och
våra testkliniker i USA har varit mycket givande. Nu är Miris redo
för expansion.

Den nyemission som så framgångsrikt stängdes i december 2014 gav
bolaget det kapital som var nödvändigt för att genomföra viktiga och
för Miris väsentliga förändringar och aktiviteter. Målsättningen för
2015 var att genomföra en genomgripande kvalitetshöjning av produkten
och produktionsprocessen, bygga om försäljnings- och
marknadsorganisationen till att bli proaktiv samt att genomföra och
slutföra de regulatoriska studier som krävdes för en FDA-ansökan.
Nedan redovisas hur bolaget har levererat inom dessa områden.

· Under december 2015 meddelande bolaget om en ny order på 25
instrument för bröstmjölksanalys till Kina. Denna order var en direkt
följd av den positiva kvalitetsuppföljningen av 25 HMA-instrument som
levererats tidigare under året. Bolaget kunde i december även
rapportera om en studie i England som visade att produktkvaliteten nu
är på förväntad branschnivå.

· Inom försäljnings- och marknadsavdelningen har en ny organisation
byggts upp genom anställning av flera personer med relevant
erfarenhet och kompetens. Avtal med distributörer som ej levererat
har avslutats och nya har utvärderats och kontrakterats. Miris söker
endast distributörer som har ett långsiktigt engagemang inom Miris
verksamhetsområde och som är väl förankrade regionalt med stort
nätverk. Miris har under 2015 utökat sitt samarbete med Business
Sweden i flera länder vilket kommer att ge positiva effekter under
2016. Bolaget har även återknutit kontakten med mycket viktiga
opinionsledande läkare inom vård av förtidigt födda barn, främst i
Europa och Nordamerika.

· Den i särklass viktigaste händelsen under året för framtida
försäljning är att studierna för ett FDA-godkännande i USA på ett
framgångsrikt sätt har avslutats. Resultaten sammanställs i skrivande
stund och en ansökan om marknadsgodkännande planeras att skickas in
till FDA under Q1 2016.

Med det uppgraderade högkvalitativa analysinstrumentet är Miris nu väl
positionerat för att ta nästa steg och expandera sin verksamhet på
flera marknader. För det krävs dock expansionskapital och därför
vänder sig nu Miris till gamla och nya ägare för stöd i en
nyemission.

Vision och marknad

Miris vision är att bidra till ökad global folkhälsa genom att fler
och fler barn och vuxna ska ha tillgång till mjölk av hög kvalitet.
Visionen skall uppnås genom att 1) stödja sjukvården i nutritionen av
förtidigt födda barn, samt 2) stödja mejeriindustrin i
processkontroll av mjölk.

Miris affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja instrument för
mjölkanalys på en global marknad. Huvudfokus kommer att ligga på
marknaden för analys av bröstmjölk till förtidigt födda barn.
Tillverkningen sker till stor del via lokala underleverantörer och
försäljning sker till huvuddel via lokala/regionala distributörer.

Varje år föds cirka 15 miljoner barn förtidigt vilket motsvarar ca 11%
av alla födslar i världen (Blencowe et al, 2013). Läkare världen över
är överens om att bröstmjölk är den bästa näringen för förtidigt
födda barn. Det är inte alltid så att moderns mjölk räcker till och
då ges barnet donerad mjölk från andra mödrar som har mer än deras
barn behöver. Den donerade mjölken kan behöva berikas för att möta
barnets energibehov. Det är då värdefullt att ha möjligheten att
kunna analysera mjölken istället för att vara hänvisad till att göra
en s k standardberikning, där den naturliga variationen i mjölkens
sammansättning inte kan tas hänsyn till. Det förtidigt födda barnet
är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för
lite av t ex protein kan ge biverkningar. Nutrition till för tidigt
födda barn är därmed ett område med stora behov och stor förbättring-
och utvecklingspotential. Många forskningsstudier visar att
felbehandling kan ge långtidseffekter både hos individen och för
samhället. För att nämna något så har undernäring hos prematura
kopplats till ökad risk för hjärt-kärl sjukdom i vuxen ålder och
negativ påverkan av kognitiv utveckling (Arbitol et al 2013/Stephens
et al 2009). För mycket berikning är kopplat till bla utveckling av
NEC, en tarminflammation som kan vara livshotande (Hay, Jr W.W. 208).

Förtidigt födda barn vårdas på särskilda avdelningar (Neonatal
Intensive Care Unit, NICU). Miris bedömer att det finns mellan 15 000
- 25 000 NICU:s globalt. I Asien finns speciella institutioner som
analyserar bröstmjölk till barn, så kallade Mummy Care Centers (MCC).
Miris bedömning är att det finns mellan 15 000-20 000 MCC:s. För
mödrar som donerar bröstmjölk finns så kallade Human Milk Banks
(HMB). Idag finns det cirka 570 HMB:s världen över. Med cirka 30 000
- 40 000 unika kunder för analys av bröstmjölk, estimerar Miris det
totalt installerade värdet till 3,5 - 4 miljarder kr.

Idag är konkurrensen inom analys av bröstmjölk marginell och består
oftast av kemiska metoder som kräver mycket personal, tillgång till
laboratorier samt är kostsamma och tidskrävande.

Marknaden för analys av mejerimjölk är mycket svår att överskåda.
Analysen används för olika syften men främst för processanalys vid
förädling av mjölk (analys av främst fett och protein), som
betalningsgrundande analys och för upptäckt av utspädning
(adulteration in food production). Det finns flera stora aktörer inom
analys av mejerimjölk. Störst är danska FOSS som har cirka 50% av
världsmarknaden.

Miris finns idag på alla kontinenter förutom Nordamerika (USA). Asien
med Kina är i särklass Miris största marknad just nu. Målet är att
expandera försäljningen till några riktigt betydelsefulla och stora
marknader som Brasilien, Indien, Indonesien och USA. Europa kommer
även i framtiden att vara en mycket viktig marknad för Miris där
bolaget utvecklar sitt samarbete med ledande opinionsbildande läkare
inom vård av förtidigt födda barn.

Miris strategiska mål

Under arbetet 2015 ökade bolagets kunskaper om marknaden och dess
behov väsentligt. Marknaden för analys av bröstmjölk till förtidigt
födda barn är under uppbyggnad och nedan är de väsentligaste
lärdomarna och möjligheterna listade:

· HMB/NICU:s avvaktar ofta acceptans för nya metoder att analysera
bröstmjölk från opinionsledande läkare,

· Myndigheter ser olika på bröstmjölk och marknaden vill ha tydliga
anvisningar och krav hur bröstmjölk skall hanteras i vården,

· Flera stora organisationer arbetar med riktlinjer för individuell
nutrition för förtidigt födda barn, (EMBA, ESPGAN, HMBANA)

· Finansiering inom sjukvården kan ibland vara besvärlig, här söker
Miris nya innovativa vägar tillsammans med distributörer och kunder

· Både myndigheter (USA) och många kunder kräver en standardlösning
(syntestisk bröstmjölk) för kontroll av kalibreringen, även om Miris
levererar sina instrument förkalibrerade.

Styrelsen har, baserat på 2015-års arbete och kunskapsuppbyggnad,
identifierat följande strategiska mål för Miris de närmaste åren:

Fokus skall ligga på analys av bröstmjölk (HMA)

· Marknad är under stark tillväxt
· Ingen eller obetydlig konkurrens
· Möjlighet till premiumpris

Bolaget tar tillvara på de affärsmöjligheter som uppträder inom
mejerimarknaden (DMA)

· Eventuell instrumentanpassning tillsammans med partner

Strategiska beslut - HMA

· Godkänd FDA-ansökan snarast för att öppnar USA-marknaden
· Utveckla en kommersiell standardlösning för kundkalibrering av
instrumentet (idag krav i USA, troligen ett krav i framtiden på
övriga marknader)

· Marknadsstudier tillsammans med internationella opinionsledande
läkare som verifierar tillförlitlighet

· Anpassa analysinstrumentet för klinisk vardag
Ett marknadsgodkännande för den amerikanska marknaden från FDA är ett
strategisk mycket viktigt steg för en långsiktig uthållig tillväxt
för bolaget.

Det framtida totalt installerade värdet av instrument för analys av
bröstmjölk beräknas idag, enlig ovan, till 3,5- 4 miljarder kr.
Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom
detta marknadssegment. Det är styrelsens och ledningens bedömning att
marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har
potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Marknaden för analys av mejerimjölk är svårare att uppskatta eftersom
Miris inte erbjuder hela sortimentet som denna marknad efterfrågar.
Dessutom är denna en mycket konkurrensutsatt marknad med flera stora
etablerade aktörer.

Motiv och användning av emissionslikviden

Under 2015 har Miris genomfört flera nödvändiga förändringar inom
produktion och försäljning. Kliniska studier för att erhålla
marknadsgodkännande i USA avslutades i december. Allt dett...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.