Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-10-14

Miris: Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798 ("Bolaget"),
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 november 2014,
klockan 10.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i
Uppsala.

A. Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall
1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen onsdagen den 5 november 2014, och
2. senast kl. 12.00 fredagen den 7 november 2014 anmäla sig till Bolaget
per post på adress Miris Holding AB (publ), Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala
eller per e-mail på anneli.back@miris.se . I
anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift
om ställföreträdare eller biträde. Anmälan skall i förekommande fall
åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt
att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier
måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 5
november 2014, då sådan omregistrering senast skall vara verkställd.

C. Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Det får
emellertid anges en längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år
från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis
skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget. Bolaget
tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.miris.se .

D. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet
9. Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
10. Beslut om minskning av aktiekapitalet
11. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 22 % av samtliga utestående
aktier i Bolaget har till Bolaget inkommit med följande förslag till
beslut.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Det föreslås att stämman beslutar om en ändring av bolagsordningen
innebärande att aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 500 000 kronor och
högst 30 000 000 kronor samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 350
000 000 och högst 1 400 000 000.

Beslutet är villkorat av att nyemissionen enligt punkt 9 i dagordningen,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med minst 18 000 000 kronor,
registreras hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8)
Det föreslås att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med 4
öre per aktie, totalt 5 116 986,44 kronor, för avsättning till fritt eget
kapital. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier genom att
aktiens kvotvärde ändras från 10 öre till 6 öre per aktie.

Bakgrunden till förslaget är att Bolaget utifrån rådande marknadsläge
behöver ha möjlighet att genomföra nyemissionen enligt punkt 9 i
dagordningen. Efter verkställd minskning i enlighet med förslaget kommer
Bolagets aktiekapital att uppgå till 7 675 479,66 kronor, fördelat på 127
924 661 aktier (före nyemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 6 öre.

Beslutet är villkorat av att nyemissionen enligt punkt 9 i dagordningen,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med minst 18 000 000 kronor,
registreras hos Bolagsverket samt att minskningen och nyemissionen
sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare (punkt 9)
Det föreslås, villkorat av att stämman beslutat om den föreslagna
bolagsordningsändringen enligt punkt 7 i dagordningen och den föreslagna
minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 8 i dagordningen, att
bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med
lägst 18 000 000 kronor och högst 21 107 568,90 kronor (baserat på
kvotvärdet 6 öre per aktie) genom nyemission av lägst 300 000 000 och högst
351 792 815 aktier enligt följande villkor.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget,
varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att
teckna elva (11) nya aktier för varje fullt fyrtal (4-tal) befintliga
aktier.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall
styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning
av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i
första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i
nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en
utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande
till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara tisdagen den 18
november 2014.

Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske antingen genom betalning
eller genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning på
teckningslista under tiden från och med den 21 november 2014 till och med
den 5 december 2014. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på
teckningslista under tiden från och med den 21 november 2014 till och med
den 5 december 2014. Betalning skall erläggas kontant eller genom kvittning
av fordringar mot Bolaget i samband med teckning senast fem bankdagar efter
det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att
förlänga tecknings- och betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 6 öre per aktie, vilket vid full
teckning medför en total teckningslikvid om 21 107 568,90 kronor.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna
har registrerats hos Bolagsverket.

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 10)
Det föreslås att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital minskas med
högst 15 990 582,46 kronor för avsättning till fritt eget kapital.
Aktiekapitalets minskning skall fastställas till ett belopp i kronor som
motsvarar aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission enligt punkt
9 i dagordningen minus minskningsbeloppets storlek enligt punkt 8 i
dagordningen. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier genom
att aktiens kvotvärde ändras.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkt 8 i
dagordningen och att nyemissionen enligt punkt 9 i dagordningen,
innebärande en ökning av aktiekapitalet med minst 18 000 000 kronor,
registreras hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

F. Frågor till styrelse och VD
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information
lämnas av styrelsen eller verkställande direktören vid bolagsstämman under
förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget.

G. Övrigt
Fullständiga förslag avseende punkterna 7-10 ovan kommer senast från och
med tisdagen den 28 oktober 2014 att finnas tillgängliga på Bolagets
webbplats www.miris.se samt på Bolagets kontor.
Handlingarna kommer att skickas utan kostnad med post till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
framläggas på stämman.

Uppsala i oktober 2014
Miris Holding AB (publ)

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Kallelse till extra bolagsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum Miris

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.