Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-20

Miris: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I MIRIS HOLDING

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 19 maj 2015 i bolagets
lokaler i Uppsala.

A. Årsredovisning och resultat
Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2014
presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna
enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade, i
enlighet med styrelsens förslag, innebärande att de ansamlade vinstmedlen
om totalt 1.067.333 kr överförs i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.
I samband med presentationen av årsredovisningen höll bolagets VD Ulf
Boberg ett anförande där bolagets nuvarande situation och kommande planer
berördes.

B. Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under
räkenskapsåret 2014.

C. Styrelse- och revisorsarvoden
Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 100 000 kronor per år
för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens
ordförande. För styrelsens ordförande beslutades om ett fast styrelsearvode
om 200 000 kronor per år. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning
till revisorn skulle utgå enligt räkning.

D. Val av styrelse och revisor
Bolagsstämman beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma
att välja följande styrelse:

- Ingemar Kihlström, som även utsågs till styrelsens ordförande (omval)
- Finn Bitsch Björklund (omval)
- Christer Sjölin (omval)
- Hans Åkerblom (omval)
- Inger Andersson (nyval)
- Fatimah Dabo Pettersson (nyval)

Inger Andersson, 65 år, är civilingenjör och tidigare verksam inom bl.a.
Semper och Arla som teknisk direktör och produktionschef, vice VD i Vin och
Sprit, generaldirektör för Livsmedelsverket, styrelseordförande i Sveriges
Lantbruksuniversitet och är för nuvarande tf generaldirektör för
Läkemedelsverket.

Fatimah Dabo Pettersson, 40 år, är leg. läkare, medicine doktor och
specialist i obstetrik och gynekologi från Karolinska Institutet och
Uppsala Universitet. Hon har bl.a. varit styrelseledamot i Sveriges Yngre
Läkares förening. Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB (PwC) valdes till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.
Auktoriserade revisorn Leonard Daun kommer även fortsättningsvis vara
huvudansvarig revisor.

2015-05-19
E. Beslut om valberedning
Beslutades att styrelsens ordförande erhåller mandat att kontakta de tre
största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera,
att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess
att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Därutöver
skall i valberedningen ingå en i förhållande till bolaget och dess större
aktieägare oberoende representant för de mindre aktieägarna. Namnen på
ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2016. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut: (a) förslag till
styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till
styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen
mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till
revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på
årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning. Arvode
till valberedningen skall inte utgå.

F. Optionsprogram för anställda
Bolagsstämman beslutade att emittera högst 10.000.000 teckningsoptioner
till bolagets dotterbolag Miris AB, vilket skall ha rätt att överlåta
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och övrig personal.
Varje teckningsoption skall medföra en rätt att från och med Bolagsverkets
registrering av teckningsoptionerna till och med den 30 juni 2018 teckna en
(1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor. Om samtliga
teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets
registrerade aktiekapital att öka med cirka 266.667 kronor.
Ledande befattningshavare och övrig personal skall av dotterbolaget Miris
AB erbjudas att förvärva teckningsoptionerna i enlighet med styrelsens i
bolagets kommande beslut härom. Vid förvärven skall för teckningsoptionerna
erläggas marknadsmässig premie.

2015-05-19

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Kommunike fran arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.