Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-14

Miris: Miris kallar till extra bolagsstämma

MIRIS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Miris kallar till extra bolagsstämma Miris styrelse kallar till extra bolagsstämma för att, under tiden intill nästa årsstämma, få bemyndigande att fatta beslut om företrädesemission av aktier, konvertibler och/eller optioner. Vidare föreslås höjda kapitalgränser i bolagsordningen.

I sin senaste kvartalsrapport beskriver Miris de olika pågående aktiviteterna och den avvikelserapport som inträffade under våren 2016. För att utan avbrott fortsatta valideringsarbetet, FDA-ansökan och utveckling av en standardlösning, tog bolaget upp ett lån om 6 mkr i slutet av augusti vilket redovisades i bolagets Q2- rapport. Nuvarande finansiering medger att Miris driver sin verksamhet och det planerade utvecklingsarbetet vidare till åtminstone årsskiftet. Miris bedömning är att endast en försäljningsökning under andra halvåret 2016 inte är tillräckligt för att säkerställa finansieringen långsiktigt. Mot den bakgrunden vill därför styrelsens säkerställa en långsiktig finansiering och kallar till en extra bolagsstämma för att be om ett bemyndigande enligt kallelsen nedan.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org. nr 556694-4798 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 12 oktober 2016, klockan 10.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

A. Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 6 oktober 2016, och
2. senast kl. 12.00 fredagen den 7 oktober 2016 anmäla sig till Bolaget per post på adress Miris Holding AB (publ), Kungsgatan 115, 753 18 Uppsala eller per e-mail på pernilla.rosenberg@miris.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

B. Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 6 oktober 2016, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

C. Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.miris.se.

D. Ärenden på stämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om emissionsbemyndigande
9. Avslutande av bolagsstämman

E. Beslutsförslag i korthet:
Antagande av ny bolagsordning (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar en ny bolagsordning enligt vilken bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 20.000.000 kr och högst 80.000.000 kr samt antalet aktier uppgår till lägst 750.000.000 och högst 3.000.000.000 stycken.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av aktier, konvertibler och/eller optioner.

F. Frågor till styrelse och VD
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

G. Övrigt
Handlingar inför stämman kommer senast onsdagen den 28 september 2016 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.miris.se http://www.miris.se , samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Uppsala den 14 september 2016

Miris Holding AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg
VD, Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se mailto:ulf.boberg@miris.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Miris Pressrelease 2016-09-14.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18704
Miris Kallelse till extra bolagsstamma.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18705

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fok userar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.