Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Misen Energy AB: Information från delårsrapport januari - juni 2019 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges
i delårsrapporten januari - mars 2019 ("Q1 2019") från Misen Energy
AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är
tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida:
http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q2_20...

Resultat i sammanfattning:

· Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA
No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över
de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre
Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin Guenevski
fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte
längre konsolideras

· Ackumulerat resultat per aktie januari - juni uppgår till SEK
-0,02.

Väsentliga händelser under Q2 2019:

· I juli 2018 meddelade Skiljenämndenett slutligt delbeslut i
skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid
Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden
tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en
överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas avseende Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda "brott" mot avtalet.
Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.

· Under första halvåret 2019 överenskom Misen Enterprises AB, LLC
Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya om en plan för den andra fasen
av den pågående skiljedomsprocessen. JSC Ukrgasvydobuvannya inkom med
sin inlaga 22 mars 2019. Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz
inkom med inlaga 3 juni 2019.

· Misen Energy AB (publ) och Powerful United Limited (PUL)
undertecknade i november ett finansieringsavtal som uppgår till
maximalt 12 millioner EUR. Enligt avtalet skall PUL svara för
finansiering av såväl den svenska verksamheten som den
skiljedomsprocess som inletts i juli 2016 i enlighet med
skiljedomsbestämmelserna vid Skiljedomsinstitutet vid Stockholms
Handelskammare av JSC Ukrgazvydobuvannya mot Misen Enterprises AB och
LLC Karpatygaz, som båda är delägda dotterbolag till Misen Energy AB
(publ).

· Enligt MIsen Enterprises och LLC Karpatygaz uppfattning upphörde
leasingavtalen avseeende Booster Compressor Stations ("BCS") att
gälla i och med upplösandet av JAA 11 juli 2018.

· Vid denna rapports publicering harJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt
sin vägran att till JA leverera de hydrokarboner som producerats
sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 (sedan juli 2017 exkluderande
tillkommande produktion vid BCSs).

· 21 maj 2019 hölls förhandlingar i den domstolsförhandling son
initierats av NABU baserat på en anmälan om kriminella handlingar som
gjorts av JSC Ukrgasvydobuvannya 2017. Kievs ekonomiska
överklagandedomstol avvisade de överklaganden som gjorts av NABU och
UGV. Domstolen vidhöll beslutet i första instans. NABU och UGV
överklagade detta beslut.

· 5 juni 2019 fastställde Ukrainas Konstitutionsdomstol att NABU
inte kan ifrågasätta JAAs giltighet.

· I augusti 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol
beslutet i lägre instans och beslöt att Financial Leasing Center
skall erhålla UAH237,507,020 (SEK83 326 725) i förlorad vinst och UAH
9,856 (SEK 3,306) i rättegångskostnader i mål No. 910/24412/16. Detta
beslut trädde i kraft omedelbart. Karpatygaz överklagade beslutet i
Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol, 30 augusti 2018 beslöt Ukrainas
Högsta Ekonomiska Domstol att stoppa genomförandet av beslutet i
Kievs Ekonomiska Appellationsdomstolfram till dess målet varit
föremål för kassationsprocess. Förhandlingar hölls 27 februari 2017.
Den Högsta Ekonomiska Domstolen vidhöll delvis JSC
Ukrgazvydobuvannyas, Misen Enterprises och LLC
Karpatygazkassationsansökan och ogiltigförklarade utslag i lägre
instanser. Domstolen återhänvisade Financial Leasing Centers krav på
ersättning för förlorad vinst för omprövning till första instans.
Genom ett utslag 7 maj 2019 beslöt Kievs kommersiella domstol att
hålla förberedande förhandlingar 5 september 2019.

Januari - juni 2019 ( Januari - juni 2018):

· Konsoliderat rörelseresultat TSEK -6 623 (-15 225)
· Konsoliderad nettoomsättning TSEK 12 289 (640)
· Resultat per aktie SEK -0,02 (-0,07)
· Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter Q2 2019:

· Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz ochJSC Ukrgasvydobuvannyahar
överenkommit om tidsschemat för den andra fasen av
skiljedomsprocessen.

· 22-24juli närvarade JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB
och LLC Karpatygaz förhandlingar enligt de regler för skiljedom som
gäller vid Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare.
Parterna vidhöll sina yrkanden som insänts till Skiljenämnden
tidigare under 2019.Slutanföranden skall hållas 2 september.

· NABU och JSC Ukrgasvydobuvannya överklagade beslutet vid den Norra
Ekonomiska Domstolen i Kiev. 12 juli 2019 beslöt Ukrainas Högsta
Domstol att inleda ett kassationsförfarande. Förhandlingar skall
hållas 4 september 2019.

· Genom ett utslag 1 juli beslöt Kievs kommersiella domstol att åter
öppna mål No. 910/21720/15 mot JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz vilket avser att genomdriva det
kontrakt som avser leverans av utrustning och straffavgifter till
Financial Leasing LLC.

· Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya att
leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018
till JA (sedan juli 2017 exkluderande tilläggsproduktion från BCSs).

· Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya betala
till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats
till Sberbank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB
(publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, telefon: 08-463
80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 15:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/information-fran-delarsrapp...
https://mb.cision.com/Public/1119/2892791/954b205fd632ae1b.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.