Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-11

Moberg Pharma: Kallelse till årsstämma i Moberg Pharma AB (publ)

Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org. nr. 556697-7426)
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl.
17.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr,
167 51 Bromma (Alviks torg).

Deltagande på årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 10 maj 2017,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress: Moberg Pharma AB (publ), Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma, att. Anna Ljung eller per e-post till anna.ljung@mobergpharma.se senast onsdagen den 10 maj 2017, kl. 16.00.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden
(högst två). Aktieägare kan delta och rösta på bolagsstämman
personligen eller genom ombud. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear, så att vederbörande är registrerad onsdagen
den 10 maj 2017.

Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna i original,
tillsammans med övriga behörighetshandlingar, insändas i samband med
anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Bolagets webbplats www.mobergpharma.se. Ombud för
juridiska personer ska presentera en kopia av den juridiska personens
registreringsbevis eller annan handling utvisande rätten att handla å
den juridiska personens vägnar.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse
totalt 17 411 842 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Anförande av verkställande direktören, Peter Wolpert
9. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
13. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen
och dess arbete

14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

15. Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen avseende
aktiekapitalets storlek (§4) och antalet aktier (§5)

16. Förslag till beslut om personaloptionsprogram 2017 innefattande
riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner

17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta
beslut om emissioner

18. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin
representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Helen Fasth
Gillstedt representerande Handelsbanken Fonder, Anders Rodebjer
representerande Wolco Invest och Thomas Eklund, ordförande i
styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid årsstämman
välja Thomas Eklund.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.
Val av styrelse, styrelseordförande samt fastställande av arvoden till
styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
sex (6) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund,
Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen och Mattias
Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med
nästa årsstämma. Wenche Rolfsen har efter sju år i styrelsen valt att
ej stå till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av
Sara Brandt som ny ledamot i styrelsen.

Sara Brandt har lång erfarenhet från ledande befattningar främst för
internationella och nordiska Fast Moving Consumer Goods (FMCG) bolag,
bl.a. som Vice President Region North och Managing Director Sweden
för Berner och Executive Vice President och Head of Nordic division
för Cederroth AB. Hon har innehaft styrelseuppdrag i mindre bolag
såsom DLF, KTF och Gärdin & Persson. För närvarande tjänstgör Sara
Brandt även i styrelsen i Toxintelligence AB, Clear-on AB och
Sveriges Annonsörer.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 350 000
kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000
kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. En
kompletterande ersättning om 60 000 kronor ska utgå till ledamöterna
i kompensationsutskottet, 30 000 kronor till ordförande och 15 000
kronor vardera till övriga ledamöter (2 st). En ersättning om 80 000
kronor till ett nytt revisions- och finansutskott ska utgå till
ledamöterna, 40 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till
övriga ledamöter (2 st).

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation,
omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig
revisor med mandattid till och med årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och
dess arbete (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt
följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att
ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s
utskrift av aktieboken per den 30 september 2017, som vardera utser
en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna
inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största
aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess
att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter
ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person
från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en
majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom
gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte
vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman
2018. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,
men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget
arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman 2018:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisorer
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2019

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 14)

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare står i överensstämmelse med tidigare års
ersättningsprinciper och baseras i huvudsak på redan ingångna avtal
mellan Bolaget och ledande befattningshavare.

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt
följande:

Moberg Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som
möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras
och behållas. Ersättningen till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig ersättning,
andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den
totala ersättningen och ska vara proportionerlig mot
befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen
får inte överstiga 25 - 50 procent av årsgrundlönen för respektive
befattningshavare. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i
förhållande till individuellt definierade kvalitativa och
kvantitativa mått samt resultat för Bolaget i förhållande till av
styrelsen uppsatta mål. Pensionsgrundande lön utgörs enbart av
grundlön. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets eller
annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska
marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på
initiativ av den ledande befattningshavaren och vid uppsägning från
Bolagets sida mellan tre och tolv månader. Avgångsvederlag utgår ej.
Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall
beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med
bolagsstämmans beslut. Bortsett från de personaloptioner som har
tilldelats och intjänats och vad som följer av anställningsavtal
enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några
förmåner efter anställningens/uppdragets upphörande. Styrelsen ska ha
rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare om det finns särskilda skäl.

Förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen avseende
aktiekapitalets storlek (§4) och antalet aktier (§5) (punkt ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.