Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

Moberg Pharma: Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2014

Moberg Pharma AB:s ("Bolaget") årsstämma ägde rum tisdagen den 13 maj
2014 i Bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att
antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex personer och inga
styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Mats
Pettersson, Wenche Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh och
George Aitken-Davies.

Dessutom beslutade årsstämman om nyval av Thomas B. Thomsen som
styrelseledamot.

Mats Pettersson omvaldes som ordförande i styrelsen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Balberedningens förslag, att ett
sammanlagt styrelsearvode om 1 000 000 kronor ska utgå, varav 300 000
kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vice
ordförande samt 150 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman
utsedd styrelseledamot förutom George Aitken-Davies.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska
utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter.
Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30
september 2014, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Personaloptionsprogram 2014
I enlighet med styrelsens justerade förslag beslutade årsstämman att
införa ett personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget och i
det helägda dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC.
Tilldelning ska kunna ske med högst 50 000 personaloptioner per
deltagare i programmet. Styrelsen respektive verkställande direktören
fastställer vilka anställda inom Bolaget och Moberg North America
baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Den
maximala tilldelningen kan komma att anpassas proportionellt utifrån
respektive persons tid som anställd i Bolaget.
Personaloptionsprogrammet kommer omfatta följande ledande
befattningshavare i Bolaget; Anna Ljung, Kjell Rensfeldt, Martin
Ingman, Peter Wolpert och Steve Cagle. De tre förstnämnda föreslås
tilldelas 15 000 personaloptioner vardera och de två sistnämnda
föreslås tilldelas 50 000 personaloptioner vardera. För att
säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2014
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av
högst 236 351 teckningsoptioner, varav högst 39 851 teckningsoptioner
avses utnyttjas för täckande av de kostnader (i huvudsak sociala
avgifter eller motsvarande skatter) som kan uppkomma med anledning av
personaloptionsprogrammet. Vidare beslutade årsstämman att godkänna
att dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i
Bolaget till deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat
sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets
åtaganden och kostnader i anledning av programmet. Vid antagande av
att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av
Personaloptionsprogram 2014 utnyttjas för teckning av nya aktier
kommer Bolagets aktiekapital att öka med 23 635,10 kronor från 1 189
357,20 kronor till 1 212 992,30 kronor. Detta motsvarar en utspädning
om cirka 2,0 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det
totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får
motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid
tidpunkten för årsstämman 2014.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj
2014, kl 20:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 76 301 09 78, E-mail: :
peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag
med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via ett
omfattande nätverk av distributörer i fler än 40 länder. Bolagets
produktportfölj av receptfria läkemedel inkluderar produkter under
varumärkena Kerasal®, Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®,
Vanquish®, Fergon® och Kaprolac®. Kerasal Nail™ (Nalox™ på många
marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar
i USA och i Norden. Den nuvarande portföljen kommer att kompletteras
genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom
produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade
substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och
bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX
Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/kommunike-fran-moberg-pharmas-...
http://mb.cision.com/Main/1662/9584358/244205.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.