Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Moberg Pharma: Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2016

STOCKHOLM, 18 maj, 2016. Moberg Pharma AB:s ("Bolaget") årsstämma ägde
rum onsdagen den 18 maj 2016 i Bolagets lokaler i Bromma.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för
verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att
antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex personer och inga
styrelsesuppleanter.

Vidare beslutade årsstämman omval av styrelseledamöterna Wenche
Rolfsen, Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen,
Thomas Eklund och Mattias Klintemar. Mats Pettersson har valt att
avgå som ledamot i styrelsen.

Till ordförande i styrelsen valde stämman, enligt valberedningens
förslag, Thomas Eklund.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, att ett
sammanlagt styrelsearvode om 1 250 000 kronor ska utgå varav 340 000
kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor till vardera
övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. Vidare beslutades att
en kompletterande ersättning om 60 000 kr ska utgå till ordföranden i
kompensationsutskottet.

Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska
utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter.
Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de
tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30
september 2016, jämte Bolagets styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare inom Moberg Pharma.

Personaloptionsprogram 2016
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett
personaloptionsprogram avseende anställda i Bolaget och i det helägda
dotterbolaget Moberg Pharma North America LLC. Tilldelning ska kunna
ske med högst 75 000 personaloptioner per deltagare i programmet.
Styrelsen respektive verkställande direktören fastställer vilka
anställda inom Bolaget och Moberg North America baserat på
befattning, kvalifikation och individuell prestation. Den maximala
tilldelningen kan komma att anpassas proportionellt utifrån
respektive persons tid som anställd i Bolaget respektive Moberg
pharma North America LCC. Personaloptionsprogrammet kommer omfatta
följande ledande befattningshavare i Bolaget; Anna Ljung och Martin
Ingman som föreslås tilldelas 40 000 personaloptioner vardera, Kjell
Rensfeldt, som föreslås tilldelas 60 000 personaloptioner, och Peter
Wolpert, som föreslås tilldelas 75 000 personaloptioner. För att
säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2016
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en riktad emission av
högst 428 000 teckningsoptioner till Bolagets dotterbolag Moberg
Derma Incentives. Vidare beslutade årsstämman att godkänna att
dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner eller aktier i Bolaget
till deltagarna i personaloptionsprogrammet, eller på annat sätt
förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa Bolagets
åtaganden och kostnader i anledning av programmet. Vid antagande av
att samtliga teckningsoptioner som emitteras med anledning av
Personaloptionsprogram 2016 utnyttjas för teckning av nya aktier
kommer Bolagets aktiekapital att öka med 42 800 kronor från 1 421
752,20 kronor till 1 464 552,20 kronor. Detta motsvarar en utspädning
om cirka 2,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bemyndigande avseende emissioner
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Det
totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får
motsvara sammanlagt högst 20 procent av aktierna i Bolaget, vid
tidpunkten för årsstämman 2016.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj
2016, kl. 20:00.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, CEO, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail:
anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma AB (publ)
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag
med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via
distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar
receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®,
Balmex®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®eller Nalox™ på många
marknader) är det ledande preparatet för behandling av nagelsjukdomar
i USA, Kanada och i flera EU-länder, och lanseras för närvarande i
Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern
produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade
substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas II
studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral
mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och
bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic
Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/kommunike-fran-moberg-pharmas-...
http://mb.cision.com/Main/1662/2011082/516879.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.