Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-28

Moberg Pharma: Moberg Pharma genomför riktad nyemission om 60 MSEK för fortsatt expansion

Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "bolaget", OMX: MOB)
offentliggör idag att bolaget har genomfört en riktad nyemission av
2,1 miljoner nya aktier, vilket tillför bolaget 60 MSEK före avdrag
för emissionskostnader.

Nyemissionen, som beslutades av styrelsen den 27 maj 2014 med stöd av
bemyndigande från årsstämma den 13 maj 2014, omfattar 2 068 965 nya
aktier och har riktats till en begränsad krets svenska och
internationella institutionella kvalificerade investerare till ett
pris av 29 SEK per aktie genom en s.k. private placement.

Likviden från den riktade nyemissionen stärker Moberg Pharmas
balansräkning och möjliggör värdeskapande investeringar, inklusive
förvärv av ytterligare varumärken/produkter samt förberedelser för
utlicensiering och utveckling av produktkandidater i klinisk fas.

"Vi är mycket nöjda med intresset för emissionen och välkomnar våra
nya aktieägare. Emissionen stärker Moberg Pharmas finansiella
ställning och möjliggör ytterligare investeringar med fokus på
förvärv av etablerade produkter för vår amerikanska verksamhet. Vi
har genomfört tre förvärv de senaste 18 månaderna och planerar en
fortsatt aktiv förvärvsstrategi", säger Peter Wolpert, VD för Moberg
Pharma.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att
stärka ägarbasen genom ett större institutionellt inslag, men även
att tillvarata möjligheten att tillföra nytt kapital på för bolaget
attraktiva villkor.

Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig
bookbuilding-process. I förhållande till den genomsnittliga
dagskursen de 30 senaste handelsdagarna per den sista handelsdagen
innan beslutet att emittera nya aktier motsvarar teckningskursen en
rabatt om cirka 7,3 procent.

Nyemissionen medför att antal aktier i Moberg Pharma ökar med 2 068
965 aktier från 11 893 572 aktier till totalt 13 962 537 aktier, och
aktiekapitalet ökar med 206 896,50 SEK från 1 189 357,20 SEK till
totalt 1 396 253,70 SEK. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om
cirka 15 procent.

I samband med nyemissionen har bolagets största aktieägare,
Östersjöstiftelsen, lånat ut 2 068 965 aktier till ABG Sundal Collier
för att möjliggöra leverans av tecknade aktier till investerarna. De
utlånade aktierna kommer att återlämnas efter registrering av
emissionen hos Bolagsverket.

Prospekt
Bolaget kommer att publicera ett prospekt i samband med upptagandet
till handel av de aktier som emitteras i nyemissionen. Det
fullständiga prospektet beräknas bli tillgängligt på Moberg Pharmas
hemsida (www.mobergpharma.se) omkring den 17 juni 2014.

Rådgivare:
I samband med nyemissionen har ABG Sundal Collier agerat som Joint
Lead Manager och Sole Bookrunner, HDR Partners som Joint Lead Manager
och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare åt Moberg Pharma.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den
28 maj 2014.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
Moberg Pharma.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som
återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida
händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive
uttalanden avseende den riktade nyemissionen samt uttalanden rörande
vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som
"avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och
andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och
förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade
uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden
inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan
verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att
ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller
dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller
aktiemarknadsrättslig reglering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Moberg Pharma AB, Tel: +46 707 35 71 35, E-mail:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Peter Östling, IR, Moberg Pharma AB, Tel: +46 76 301 09 78, E-mail:
peter.ostling@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag
med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via
distributörer i fler än 40 länder. Bolagets produktportfölj av
receptfria läkemedel inkluderar produkter under varumärkena Kerasal®,
Jointflex®, Kerasal Nail™, Domeboro®, Vanquish® och Fergon®. Kerasal
Nail™ (Nalox™ på många marknader) är det ledande preparatet för
behandling av nagelsjukdomar i USA och i Norden. Portföljen utvecklas
genom förvärv och inlicensiering av produkter samt genom
produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery av beprövade
substanser. Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och
bolagets aktie (OMX: MOB) är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX
Nordic Exchange Stockholm. Se www.mobergpharma.se för mer
information.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-genomfor-riktad-...
http://mb.cision.com/Main/1662/9592770/250114.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.