Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Moberg Pharma: Valberedningens förslag till årsstämman 2017

STOCKHOLM, 6 april 2017. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att
bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag
för beslut till årsstämman 2017

Valberedningen
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin
representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Helen Fasth
Gillstedt representerande Handelsbanken Fonder, Anders Rodebjer
representerande Wolco Invest och Thomas Eklund, ordförande i
styrelsen för Bolaget.

Årsstämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja
Thomas Eklund.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av
deras arvoden

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
sex (6) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund,
Torbjörn Koivisto, Geert Cauwenbergh, Thomas B. Thomsen och Mattias
Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med
nästa årsstämma. Wenche Rolfsen har efter sju år i styrelsen valt att
ej stå till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av
Sara Brandt som ny ledamot i styrelsen.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 350 000
kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000
kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. En
kompletterande ersättning om 60 000 kronor ska utgå till ledamöterna
i kompensationsutskottet, 30 000 kronor till ordförande och 15 000
kronor vardera till övriga ledamöter (2 st). En ersättning om 80 000
kronor till ett nytt revisions- och finansutskott ska utgå till
ledamöterna, 40 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till
övriga ledamöter (2 st).

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation,
omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig
revisor med mandattid till och med årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och
dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt
följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att
ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s
utskrift av aktieboken per den 30 september 2017, som vardera utser
en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från
nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna
inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största
aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess
att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter
ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person
från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en
majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom
gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte
vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman
2018. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört
och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan,
men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget
arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till årsstämman 2018:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och
övriga ledamöter i styrelsen

e) Förslag till revisorer
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2018
Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 6 april 2017 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, Telefon: +46 707 35 71 35, E-mail:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, Telefon: +46 707 66 60 30, E-mail:
anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag
med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via
distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar
receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®,
Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro®och Fiber Choice®. Kerasal
Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det
ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA,
Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer
organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på
innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två
projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår)
samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser
pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och
bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic
Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/valberedningens-forslag-till-a...
http://mb.cision.com/Main/1662/2233543/653935.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.