Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-30

Mobile Loyalty: Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari - september 2015.

Malmö, 30 November 2015 - Mobile Loyalty (Aktietorget "MOBI"), som
utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, meddelar idag
kvartalsrapport för perioden jan-sep 2015.

Finansiella nyckeltal, koncernen

Juli - september 2015

· Rörelsens intäkter 412 (48) KSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar -3 038 (-4 713) KSEK
· Resultat efter skatt per aktie -0,02* SEK

Januari - september 2015

· Rörelsens intäkter 835 (178) KSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar -9 829 (-9 820) KSEK

Resultat efter skatt per aktie -0,05* SEK

*På grund av förändringen i koncernstrukturen finns inte något
jämförelsetal att redovisa.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Perioden har utifrån ett strategiskt perspektiv varit viktig för
bolagets utveckling. Bolagets beslut om att själva överta ansvar för
försäljningen från våra mediapartners sker eftersom vi insett att
bolagets mjukvara har ett stort kommersiellt värde och det är
strategiskt viktigt att vara i direktkontakt med slutkunden, den
lokala annonsören.

· Det är en stark och tydlig trend att det är viktigt att kunna
annonsera lokalt i digitala kanaler.

· Under kvartal tre har bolaget i genomsnitt haft tre anställda
säljare. Antalet säljare vid utgången av kvartal tre uppgår till fem.

· Periodens omsättning är framför allt hänförlig till mitten av
augusti fram till slutet av september. Omsättningen under tredje
kvartalet var samma som den totala försäljningen under första och
andra kvartalet 2015 sammantaget.

· Orderstocken vid slutet av kvartal tre uppgår till 175 KSEK. Med
orderstock innefattas avtalad försäljning under perioden där
annonsering samt fakturering sker efter periodens utgång. Med
bakgrund av försäljningsresultatet under perioden med existerande
resurser, har beslut fattats att öka säljkåren i kvartal fyra.

· Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera processer och
minska kostnaderna. Under kvartal 3 har omkostnaderna minskats med ca
1 500 000 SEK relativt motsvarande period 2014. I årets omkostnader
ingår även säljavdelningen som inte var på plats under 2014.

· Verksamheten Encons Nordic AB har fusionerats och uppgår i Mobile
Loyalty Europe AB per den 10 augusti.

Investeringar

· Under året har koncernen investerat 490 (1 202) KSEK i
immateriella anläggningstillgångar hänförligt till utveckling av
bolagets produktportfölj. Bolagets produktportfölj har uppnått
kommersiell fas och bolagets framtida utvecklingskostnader bedöms
avta.

Kassaflöde och finansiell ställning

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till -10 945 (-4
023) KSEK. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 936 (524)
KSEK.

· Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens utgång till 231
(-11 915) KSEK. Under inledningen av kvartal fyra 2014 tillfördes
eget kapital genom kontantemission vilket återställde det egna
kapitalet.

Moderbolaget

· Rörelseresultat för perioden uppgick i moderbolaget till -1 060
(-875) KSEK. Det avvikande rörelseresultatet är till betydande del
hänförligt till att moderbolaget bildades under april 2014. Resultat
före skatt uppgick till -16 753 (-876) KSEK. Resultat före skatt har
belastats med nedskrivning av bokfört värde avseende aktier i
dotterbolaget Mobile Loyalty Europe AB med -15 691 KSEK

· Eget kapital i moderbolaget uppgick till 58 914 (75 378) KSEK och
balansomslutningen till 65 111 (75 470) KSEK, innebärande en
soliditet om 90 (99,9) procent.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Den 29 oktober meddelade bolaget att VD Christer Enqvist ökar sitt
innehav i bolaget genom teckning i kontantemission och blir näst
största enskilda ägare. Samtidigt kommunicerades förutsättningarna
för en riktad nyemission under kvartal fyra.

· Orderstocken har stigit från 175 KSEK vid utgången av kvartal tre
till 375 KSEK vid slutet av november. Detta motsvarar en ökning på
114% och är en indikation på den fortsatta ökade försäljningen.

· Baserat på ovan tillväxtkurva är ledningens bedömning och mål att
ha en säljstyrka under kvartal ett 2016 på minst 15 personer.

· Den utökade interna säljorganisationen som är på plats under
kvartal ett 2016 skall utgöra grunden för en vidare expansion med
externa säljpartners.

Övrig information

· Antalet registrerade och noterade aktier i Mobile Loyalty Holding
AB uppgick per den 30 september till 259 780 247.

· Ordinarie kvartalsrapport för kvartal fyra 2015 och
bokslutskommuniké för helåret 2015 publiceras den 29 februari 2016.

VD har ordet

Mobile Loyalty har under de senaste åren prövat olika strategier och
med blandad framgång. Det grundläggande erbjudandet har visat sig
attraktivt men bolaget har i vissa lägen gjort dåliga vägval.

Ett exempel på detta var vår struktur för försäljning. I våras fattade
vi därför ett strategiskt beslut om att flytta in all försäljning i
vår organisation och därmed få full kontroll. Detta har påverkat vårt
resultat negativt under uppbyggnadsskedet men visar nu förväntat
positivt resultat såväl försäljningsmässigt samt avseende orderstock.

När jag tillträde som VD i april månad satte jag höga mål på
försäljningen då jag var och är helt övertygad att Mobile Loyaltys
lösning och erbjudande till marknaden täcker ett starkt och växande
behov inom den digitala och lokala annonsmarknaden. Jag underskattade
dock tiden det tar att bl.a. rekrytera och bygga upp en effektiv
säljkår och med viss frustration måste jag medge att vi inte i år
kommer att nå det mål som jag satte upp för 2015.

Men som siffrorna visar så förefaller försäljningen öka och de
övergripande målen står fast, dock med en förskjuten tidplan baserat
på en långsammare uppbyggnadsfas än beräknat. Även om siffrorna i
absoluta tal är små så är tillväxttakten hög, trots den relativt sett
modesta ökningen av antalet säljare.

I dag är bolaget bra positionerat i en marknad som vi tror kommer att
utvecklas positivt. Orsaken är att mediabranschen genomgår ett
stålbad och letar efter nya möjligheter till intjäning.

Samtidigt som mediekonsumtionen förändras, letar ett stort antal
företag efter mer kostnadseffektiva sätt att nå kunder på olika
geografiska marknader. I den här situationen erbjuder vi en unik
lösning som är attraktiv för både annonsörer och media. När vi pratar
med våra partners och våra kunder bekräftas att vi har en bra produkt
och ett bra erbjudande. Därför kan vi inte annat än öka farten framåt
och anställa fler säljare och bygga en bra position på en attraktiv
marknad. Vårt fokus är i nuläget Sverige och Finland, där vi nu fått
vår affärsmodell bekräftad, för att gradvis expandera i övriga
Skandinavien och därefter genom samarbeten i övriga Europa.

Vi har en genuin tro på att vi kommer att lyckas och Jag har därför
privat gått in med ett större belopp i en riktad emission och blivit
näst största enskilda aktieägare.

Med vänliga hälsningar

Christer Enqvist

Mobile Loyalty Holding AB

Det legala moderbolaget i koncernen är Mobile Loyalty Holding AB som
redovisas nedan i moderbolagets resultat- och balansräkning i
sammandrag.

Principer för upprättande av delårsrapport

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 och
årsredovisningslagen. Tillämpningen av redovisningsprinciperna är i
överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för 2014 och ska
läsas tillsammans med dessa.

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Christer Enqvist

VD

Christer.Enqvist@mobileloyalty.com

Sterner de la Mau

Ordförande/Grundare

sdlm@mobileloyalty.com

Om Mobile Loyalty
Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till
mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmenten inom
marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök
och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform
anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom
vår plattform kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt
öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin
investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet
i teknik och konsumentbeteende.

Mobile Loyalty handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: MOBI).

www.mobileloyalty.com

https://www.facebook.com/pages/Mobile-Loyalty-Holding-AB/

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mobile-loyalty/r/kvartalsrapport-i-mobile-loya...
http://mb.cision.com/Main/11636/9875930/450729.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.