Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

MobiPlus: Delårsrapport Mobiplus AB (publ) Q3 2019

Siffror i sammandrag

Koncernen

Första nio månaderna (2019-01-01 - 2019-09-30)

- Nettoomsättningen för första nio månaderna uppgick till 26 040 571
SEK (25 863 782 SEK)

- Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -175 4281) (-3 358 322
SEK3))

- Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -8 372 156 SEK2) (-5 859
322 SEK4))

Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

- Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 7 695 803 SEK (7
791 176 SEK)

- Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 349 130 SEK5) (-2 237 789
SEK7))

- Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -7 942 419 SEK6) (-3 127
036 SEK8))

- Resultatet per aktie uppgick till -1,33 SEK6) (-0,52 SEK8))

- Likvida medel vid periodens slut 403 118 SEK (1 457 733 SEK)

Antal aktier: 5 958 939 (5 958 939)

Moderbolaget

Första nio månaderna (2019-01-01 - 2019-09-30)

- Nettoomsättningen för första nio månaderna uppgick till 5 090 456
SEK (6 975 464 SEK)

- Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 693 167 SEK (-18 549 SEK)

- Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -9 178 725 SEK9) (-531 847
SEK)

Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

- Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 170 131 SEK (1
685 068 SEK)

- Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -555 312 SEK (-176 418 SEK)

- Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -7 724 051 SEK9) (-401 530
SEK)

Siffror i parentes avser motsvarande period 2018

1) Resultatet är belastat med ca -0,8 mkr i engångskostnader samt en
avsättning på ca -1,24 mkr avseende avgångsvederlag till tidigare
ledande befattningshavare i bolaget. Vidare finns det en
jämförelsestörande post i perioden i form av avyttring av
verksamhetsdel för 3,25 mkr.

2) Resultatet är, förutom 1), ytterligare belastat med
goodwillnedskrivningar på ca -5,8 mkr samt ca -1,9 mkr i
goodwillavskrivningar.

3) Resultatet 2018 är belastat med ca -1,3 mkr i engångseffekter
p.g.a. omställningar och förändrade periodiseringsrutiner.

4) Resultatet 2018 är, förutom 3), ytterligare belastat med
goodwillavskrivningar om ca -1,9 mkr.

5) Resultatet är belastat med -0,15 mkr i engångskostnader och ca
-1,24 mkr avseende avsättning ovan nämnda avgångsvederlag.

6) Resultatet är, förutom 5), belastat med -5,8 mkr i
goodwillnedskrivningar och ca -0,6 mkr i goodwillavskrivningar.

7) Resultatet Q3 2018 är belastat med -0,26 mkr i engångseffekter.

8) Resultatet Q3 2018 är, förutom 7), ytterligare belastat med -0,5
mkr i goodwillavskrivningar.

9) Resultatet är belastat med en nedskrivning av aktier i ett av
dotterbolagen om 7 mkr.

VD har ordet

Det svaga resultatet som bolaget uppvisar för kvartalet beror till
största del på att styrelsen har beslutat att genomföra en
nedskrivning av aktierna i dotterbolaget Wavecom AB, vilket har som
följdeffekt att förvärvad goodwill skrivs ned och belastar koncernens
resultaträkning med cirka -5,8 mkr. Styrelsen anser att
nedskrivningen var nödvändig för att ge en mer rättvisande bild av
dotterbolagets framtida kassaflöden, givet utvecklingen i bolaget
under den senaste tiden. Kvartalets resultat försvagas ytterligare då
en avsättning på cirka -1,24 mkr har bokats upp avseende
avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare i bolaget

Rensat för engångseffekter påvisar koncernen ett EBITDA-resultat för
Q3 2019 på knappt 50 tkr, vilket kan jämföras med ett negativt
EBITDA-resultat Q3 2018 på ca -2 mkr.

Korrigerat för goodwillnedskrivningen och avgångsvederlaget uppvisar koncernen ett resultat före skatt på cirka -0,9 mkr för kvartalet. Med samma korrigeringar var motsvarande resultat före skatt -2,87 mkr för det tredje kvartalet 2018. Givet att notoriskt svaga juli månad belastar resultatet för årets tredje kvartal med cirka -0,8 mkr ser vi ett tydligt bevis på att tidigare kommunicerat besparingsprogram har gett effekt redan under det tredje kvartalet.
Styrelsen ser ingen anledning att revidera omfattningen av tidigare
kommunicerad besparingsplan och bolaget förväntas kapitalisera på
detta enligt tidigare prognos om 1 mkr för kvartal 3 och 4 2019 samt
framgent 4 mkr årligen. Bolaget kommer att fortskrida arbetet
framöver med en ökad kostnadskontroll i koncernen genom att se över
hur ytterligare besparingar, om möjligt, kan genomföras. Lejonparten
av detta arbete är dock redan utfört och kommer att realiseras
kommande år.

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet har minskat med 1 %
jämfört med motsvarande period föregående år. Ackumulerat för
innevarande år har nettoomsättningen ökat med 0,7 % jämfört med
motsvarande period 2018.

Mobiplus-koncernen befinner sig just nu i en återhämtningsfas då
prioritering har skiftats från tillväxt till lönsamhet efter den
bistra halvårsrapporten tidigare i år. Att anpassa verksamheten till
en mindre kostym har tagit i anspråk betydande resurser under
kvartalet. Detta har samtidigt krävt ökad effektivitet genomgående i
organisationen avseende rutiner och processer för att bibehålla samma
leverans- och produktionskapacitet. Dessutom har en situation med en
tidigare anställd på Karlsson Företagspartner AB uppdagats där den
tidigare anställde under sin anställning bedrivit konkurrerande
verksamhet. Detta i kombination med personalomställningar har delvis
tagit fokus från kärnverksamheten under det tredje kvartalet. Den
organisatoriska omstruktureringen har avhandlats under innevarande
kvartal och därmed frigörs resurser för ingången av det avslutande
kvartalet 2019.

Q4 har traditionellt varit ett starkt kvartal för Mobiplus
innehållande både Black Friday och julhandeln och vi blickar nu
framåt mot ett spännande fjärde kvartal.

Calle Mörck, (tf) VD

Väsentliga händelser under perioden

· Besparingsprogram har införts och påbörjats.
· Amorteringsanstånd har beviljats av kreditgivare.
· Nedskrivning av aktier i dotterbolaget Wavecom AB.
· Omfattande personalomställningar.
· Före detta anställd hos dotterbolaget Karlsson Företagspartner AB
bedriver under sin anställning konkurrerande verksamhet viket
påverkar kundstocken.

· VD-rekrytering avbryts tills vidare på grund av den finansiella
situationen.

· Planlagd fusion av dotterbolag senareläggs till början av nästa
år.

· Resultatet i det tredje kvartalet belastas av en avsättning för
avgångsvederlag till tidigare ledande befattningshavare i bolaget.

· Koncernens kundtjänst har integrerats i det nya CRM-systemet
vilket är ytterligare ett steg mot ett komplett och enhetligt
affärssystem.

· Styrelsen arbetar aktivt med att säkerställa verksamhetens kort-
och långsiktiga finansiering.

Väsentliga händelser efter perioden

· Styrelsen intensifierar arbetet med att säkerställa verksamhetens
kort- och långsiktiga finansiering.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets
revisor.

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké - 29/1 2020

För ytterligare information

Calle Mörck, Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som Mobiplus AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 15/11 2019.

Kort om Mobiplus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera
agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna
många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom

e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom
hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar
även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för
helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde,
vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade
affärsbeslut.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mobiplus/r/delarsrapport-mobiplus-ab--publ--q...
https://mb.cision.com/Main/15715/2963071/1142349.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.