Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

MobiPlus: Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i MobiPlus AB (publ), 556823-2465, ("Bolaget") kallar till
extra bolagsstämma torsdagen den 30 november 2017 kl. 10.00 i
Bolagets lokaler på Stora Åvägen 21, i Askim.

Anmälan mm

För att äga rätt att delta på stämman ska aktieägare dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24
november 2017, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast den 24
november 2016. Anmälan ska ske skriftligen till MobiPlus AB, Stora
Åvägen 21, 436 34 Askim, eller per telefon 031-387 07 70, eller per
e-post info@mobiplus.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav.

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 9.30.
Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta i stämman begära
att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget
namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara
verkställd den 24 november 2017, vilket innebär att aktieägaren i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får
utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av
aktieägaren daterad och undertecknad fullmakt. Bolaget
tillhandahåller ett fullmaktsformulär för detta ändamål, vilket kan
hämtas från Bolagets hemsida. Fullmakten i original bör i god tid
före stämman skickas till Bolaget under ovan nämnda adress.
Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande till
bolagsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt
vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte
som anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av ny revisor
8. Nyemission
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet

7. Val av ny revisor

Styrelsen föreslår, på anmodan av befintlig revisionsbyrån ACREVI och
revisor Bo Kroon, att ny revisor ska väljas. Anledningen är att
nuvarande revisionsbyrån ACREVI kommer att upphöra och således behövs
en ny revisor utses.

8. Nyemission

Styrelsen föreslår att den extra stämman bemyndigar styrelsen att
intill tiden för nästkommande årsstämma (som hålls i maj 2018 och
avser räkenskapsåret 2017) vid ett eller flera tillfällen fatta
beslut om nyemission av högst 900.000 (niohundratusen) aktier till en
kurs om minst 7,30 SEK/aktie och/eller konvertibler utbytbara till
aktier motsvarande 250.000 (tvåhundrafemtiotusen) aktier till en
konverteringskurs om 7,30/aktie vid full konvertering.

Emission skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna
att delta i emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt medges i den situation då
en riktad emission på grund av tids-, affärs- eller motsvarande skäl
är mer fördelaktig för bolaget.

Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning
får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom
kvittning.

Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets
finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att
genomföra företagsförvärv.

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, skall baseras på en
marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle
skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den
rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Dock inte
lägre än 7,30 SEK/aktie.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman
företrädda aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att
hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av handlingarna kommer att
sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida
www.mobiplus.se.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen (2005:551).

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8/11 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett
marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och
Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till
framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets
affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS,
e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering,
digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och
support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser,
webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har
som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att
effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen
plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet
till personliga utskick och enkel hantering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mobiplus/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/15715/2385349/748001.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.