Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-02

MobiPlus: Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i Mobiplus AB (publ), org.nr 556823-2465 ("Bolaget"), kallar
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 februari 2020 klockan
10:00 i Mobiplus lokaler på Ekonomivägen 6, 436 33 Askim.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
fredagen den 7 februari 2020; och

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast
måndagen den 10 februari 2020. Anmälan ska ske skriftligt till
Mobiplus AB (publ), Ekonomivägen 6, 436 33 Askim, märkt "Extra
bolagsstämma 2020" eller genom e-post till ekonomi@mobiplus.se, med
rubrik "Extra bolagsstämma 2020". Vid anmälan ska namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde
uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller
annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på stämman och
utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn
hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd
per fredagen den 7 februari 2020, vilket innebär att aktieägare i
god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda
aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med
angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda.
Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den
längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från
utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna
adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida,
www.mobiplusgroup.se, och kommer även att sändas till aktieägare som
så begär det och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 5 958 939 aktier,
varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per
dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en justeringsperson.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag till företrädesemission samt kvittning av
fordringar.

7. Styrelsens förslag om att anta ny bolagsordning för bolaget.
8. Styrelsens förslag till styrelsesammansättning.
9. Beslut om bemyndigande till styrelsen.
10. Stämman avslutas.

Fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär samt övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos
Bolaget på adressen enligt ovan och på Bolagets hemsida,
www.mobiplusgroup.se, senast tre veckor före extra bolagsstämman.
Kopior på handlingar kommer att, utan kostnad, skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

2 januari 2020 i Göteborg
Mobiplus AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
(calle@mobiplus.se?subject=calle%40mobiplus.se)

www.mobiplusgroup.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera
agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna
många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom
e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom
hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar
även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för
helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde,
vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade
affärsbeslut.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mobiplus/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/15715/3000570/1169216.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.