Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

MobiPlus: Kallelse till extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i Mobiplus AB har beslutat att kalla till extra
bolagsstämma. Styrelsen kommer föreslå för stämman att genomföra en
emission, detta för att förbättra bolagets finansiella ställning och
investera i programvaruutveckling. Emissionen kommer föreslås ske med
företrädesrätt till befintliga aktieägare och företrädesrätt sker i
förhållande till det antal aktier som innehavs.

Aktieägarna i MobiPlus AB (publ), org.nr 556823-2465 ("Bolaget"), med
säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagstämma tisdagen den 26
maj 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Ekonomivägen 6 i Askim.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels senast
tisdagen den 19 maj 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast
tisdagen den 19 maj 2020. Anmälan ska ske skriftligt till MobiPlus AB
(publ), Ekonomivägen 6, 436 33 Askim, märkt "Extra bolagsstämma 2020"
eller genom e-post till ekonomi@mobiplus.se, med rubrik "Extra
bolagsstämma 2020".

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande
fall, namn på eventuellt biträde, ombud (högst två) eller
ställföreträdare. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för
ytterligare information om behandling om personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast tisdagen den 19 maj 2020
och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar
aktierna.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från
utfärdandet, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid,
dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av
juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis
eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella
behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman skickas
till MobiPlus AB, Ekonomivägen 6, 436 33 Askim. Fullmaktsformulär
finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.mobiplusgroup.se.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av förslag till dagordningen

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om att upphäva det av extra bolagstämman den 13 februari
2020 fattade beslutet att anta ny bolagsordning

8. Beslut om

i. att upphäva det av extra bolagsstämman den 13 februari 2020
fattade beslutet om företrädesemission; och

ii. företrädesemission

9. Bolagsstämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Ärende 2 - Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Anders Strid ska väljas till ordförande
vid extra bolagsstämman.

Ärende 7 - Styrelsens förslag till beslut om att upphäva det av extra
bolagstämman den 13 februari 2020 fattade beslutet att anta ny
bolagsordning

Till följd av att extra bolagsstämmans beslut den 13 februari 2020 om
att ändra bolagsordningen har klandrats genom talan vid allmän
domstol föreslår styrelsen att det beslutet upphävs.

Ärende 8 - Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission

(i) Till följd av att extra bolagsstämmans beslut den 13 februari 2020
om företrädesemission har klandrats genom talan vid allmän domstol
föreslår styrelsen att det beslutet upphävs.

(ii) Styrelsen föreslår istället att extra bolagsstämman beslutar att
öka Bolagets aktiekapital med högst 1 241 445,625 kronor genom
nyemission av högst 9 931 565 aktier. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara tisdagen
den 2 juni 2020.

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma
Bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ska berättiga
till fem (5) nya aktier.

3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand
tilldelas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och
som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var
aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med
stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga som tecknat utan
företrädesrätt, varvid - vid överteckning - fördelning ska ske i
förhållande till det antal aktier som angetts i respektive
teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Eventuella därefter återstående aktier ska tilldelas de eventuella
emissionsgaranter som åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen,
med fördelning i förhållande till storleken på de ställda
emissionsgarantierna.

4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 8 juni 2020
till och med den 25 juni 2020, eller, såvitt avser teckning av
emissionsgarant enligt punkt 3 sista meningen ovan, senast tre
bankdagar därefter. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga
teckningstiden.

5. Teckningskursen ska vara 0,60 kronor per aktie, och har bestämts på
marknadsmässiga villkor.

6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning inom
den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista,
varvid betalning för aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter
ska erläggas i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock
senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota. Betalning ska
ske kontant eller genom kvittning av fordran på Bolaget. Styrelsen
ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning.

7. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning för första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
de nya aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de
ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för
genomförande av besluten.

Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § och
7 § aktiebolagslagen.

Övrig information

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till företrädesemission enligt ärende
8 ovan framgår i sin helhet av kallelsen, anknytande handlingar
enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna hos
Bolaget senast två veckor före stämman på ovanstående adress.
Ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg, 2020-05-11
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 11/5 2020.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera
agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna
många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom
e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom
hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar
även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för
helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde,
vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade
affärsbeslut.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mobiplus/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/15715/3108686/1245666.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.