Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

Modern Ekonomi: Årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB den 17 januari 2019
antog stämman styrelsens samtliga förslag.

Beslut om röstlängden

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat-
och balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets
angelägenheter under räkenskapsåret.

Beslut om arvode för ledamöter och revisor

För uppdrag som ledamöter skall arvode utgå till Ann-Christine
Hvittfeldt och Viktor Olsbo med 1,5 inkomstbasbelopp och till Mats
Olsson utgår 2 inkomstbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive
sociala avgifter. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Ann-Christine
Hvittfeldt och Mats Olsson. Nyval gjordes av Viktor Olsbo.
Ann-Christine Hvittfeldt och Viktor Olsbo valdes som
styrelseledamöter och Mats Olsson som styrelseordförande. Till
suppleant till dess nästa årsstämma hållits valdes Anders Olsson.

Grant Thornton Sweden valdes som revisor.

Bemyndigande om nyemission i samband med företagsförvärv

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission
av aktier i Bolaget med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.
Bemyndigandet skall omfatta högst 2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget skall kunna
emittera aktier som likvid i samband med företagsförvärv.
Emissionskursen skall fastställas enligt gällande
marknadsförhållanden.

Bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning
eller genom kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier i
Bolaget. Bemyndigandet omfattar högst 4 000 000 aktier.

Emission av teckningsoptioner

Stämman beslöt att bolaget ska emittera högst 100 000
teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett fåtal
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda med vardera
högst 35 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptioner skall
ske senast den 8 juli 2019.

Övrigt

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar
av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114
34 Stockholm,

08-503 01 550.
För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med
rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en
personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är
att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för
såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år
2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser.
Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014
noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/modern-ekonomi/r/arsstamma-i-modern-ekonomi-sv...
https://mb.cision.com/Main/4268/2720780/978309.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.