Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Modern Ekonomi: Kallelse till årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr
556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17
januari 2019, kl. 13.00 i Bolagets kontor, Varnhemsgatan 12 i Skövde.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 11 januari
2019, och dels senast den 11 januari 2019 anmäla sitt deltagande till
Bolaget till per e-post till frans.blom@modernekonomi.se eller per
telefon på telefonnummer 021-4703605.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.modernekonomi.se. Aktieägare som
företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som
framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
11 januari 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid
före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två personer att justera protokollet
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
14. Beslut om emission av teckningsoptioner
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och
antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och
revisorn och val till styrelsen och av revisor

En majoritet av Bolagets aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå
av tre ordinarie ledamöter med en suppleant, att bolaget ska ha ett
registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant, att
till ledamöter välja Ann-Christine Hvittfeldt (omval), Viktor Olsbo
(nyval) och Mats Olsson, ordförande (omval) och att till suppleant
väljs Anders Olsson (omval) och att Grant Thornton Sweden AB väljs
som revisor. Arvoden föreslås utgå till ordföranden med 2
inkomstbasbelopp och till övriga ledamöter med vardera 1,5
inkomstbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill
nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med
företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning,
genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i
Bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst 2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna
emittera aktier som likvid i samband med företagsförvärv.
Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill
nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning
eller genom kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier i
Bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst 4 000 000 aktier.

Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 100 000
teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett fåtal
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda med vardera
högst 35 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptioner ska ske
senast den 8 juli 2019. För teckningsoptionerna ska erläggas ett
marknadsmässigt vederlag beräknat med tillämpning av Black&Scholes
värderingsmodell. Vederlaget ska erläggas kontant senast den 12 juli
2019.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget.
Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna
kan ske under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna
hos Bolagsverket till och med den 30 juni 2022. Teckningskursen ska
uppgå till ett belopp om 7 per aktie. Ökningen av Bolagets
aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att
uppgå till högst 123 739,27 kronor vilket motsvarar en utspädning om
cirka 0,7 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget
och tillsammans med redan utestående incitamentsprogram utgör det en
utspädning om ca 2,8 procent.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en
positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under hela den period som
det föreslagna programmet omfattar, samt att kunna rekrytera
kompetent och engagerad personal.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att besluten biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt
punkten 14 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman
företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida,
www.modernekonomi.se, från och med den 27 december 2018. Kopior av
dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Bolaget har 14 774 008 aktier och röster.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114
34 Stockholm,

08-503 01 550.
För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med
rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en
personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är
att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för
såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år
2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser.
Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014
noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/modern-ekonomi/r/kallelse-till-arsstamma-i-mod...
https://mb.cision.com/Main/4268/2704046/965959.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.