Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Modern Ekonomi: Kallelse till årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr
556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16
januari 2020, kl. 15.00 i Bolagets kontor, Varnhemsgatan 12 i Skövde.

Kallelse till årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr
556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16
januari 2020, kl. 15.00 i Bolagets kontor, Varnhemsgatan 12 i Skövde.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 10 januari
2020, och dels senast den 10 januari 2020 anmäla sitt deltagande till
Bolaget till per e-post frans.blom@modernekonomi.se eller per telefon
på telefonnummer 021-470 36 05.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.modernekonomi.se. Aktieägare som
företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som
framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
10 januari 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid
före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två personer att justera protokollet
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
och antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val till styrelsen och av revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier i samband med företagsförvärv

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar
av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos
Bolagsverket

15. Stämmans avslutande
Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och
antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och
revisorn och val till styrelsen och av revisor

En majoritet av Bolagets aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå
av tre ordinarie ledamöter med en suppleant, att bolaget ska ha ett
registrerat revisionsbolag som revisor, att som ledamöter omvälja
Ann-Christine Hvittfeldt, Viktor Olsbo och Mats Olsson (ordförande)
och att som suppleant omvälja Anders Olsson. Det föreslås att Grant
Thornton Sweden AB omväljs som revisor. Arvoden föreslås utgå till
ordföranden med 2 inkomstbasbelopp och till övriga ledamöter med
vardera 1,5 inkomstbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala
avgifter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill
nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med
företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning,
genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i
Bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst

2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna
emittera aktier som likvid i samband med företagsförvärv.
Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill
nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning
eller genom kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier i
Bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst 4 000 000 aktier.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att beslutet biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets
förhållande till annat koncernföretag.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på
Bolagets hemsida, www.modernekonomi.se, från och med den 23 december
2019. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas
till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears
webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

Bolaget har 14 774 008 aktier och röster.

_____________________

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114
34 Stockholm,

08-503 01 550.
För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med
rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en
personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är
att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för
såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år
2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser.
Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014
noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/modern-ekonomi/r/kallelse-till-arsstamma-i-mo...
https://mb.cision.com/Main/4268/2993100/1163301.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.