Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Moment Group AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Resultatet för kvartalet var på historiskt hög nivå och vi ser
positiva signaler inom arbetet med återställandet av lönsamheten
under 2020.

FJÄRDE KVARTALET OCH 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

2019 2019 2018 2019 2019 2018
(MSEK) okt okt okt jan jan jan-dec
-dec -dec -dec -dec -dec IAS 17
IFRS IAS IAS IFRS IAS
16 17 17 16 17
Nettoomsättning 425 425 391 956 956 1101
Pro rata-omsättning 339 339 317 820 820 936
Rörelseresultat före 79 36 19 52 -30 -14
avskrivningar
(EBITDA)
Rörelseresultat 34 31 14 -44 -51 -34
(EBIT)
Rörelsemarginal 8% 7% 4% -5% -5% -3%
Rörelsemarginal pro 10% 9% 4% -5% -6% -4%
rata
Resultat per aktie 0,63 0,65 0,67 -2,85 -2,66 -2,58

VD HAR ORDET

Med tillförsikt konstaterar jag att det fjärde kvartalet
resultatmässigt är det starkaste i koncernens historia samtidigt som
det operativa kassaflödet stärkts. På helåret summerar vi däremot ett
av de sämsta resultaten koncernen presterat. Vi ser att de initiativ
vi drivit under framförallt det andra halvåret börjar ge resultat
samtidigt som det fortsatt finns orealiserad potential i samtliga
affärsområden.

För Moment Groups säsongspräglade verksamhet innebär fjärde kvartalet
en mycket hög aktivitetsnivå, så även i år. Nettoomsättningen uppgick
till 425 msek (391 msek), en ökning med 31 msek mot föregående år
vilket framför allt är hänförbart till Live Entertainment.
Rörelseresultatet i kvartalet var långt starkare än förgående år och
rensat för engångskostnader i samband med VD-bytet och nedskrivning
av nyttjanderättstillgång uppgick det till 60 msek i enlighet med
nuvarande regelverk. Med hänsyn tagen till ovan nämnd kostnad och
justerat för IFRS 16-påverkan blev resultatet 57 msek (27 msek),
vilket är 29 msek bättre än föregående års resultat rensat för
engångskostnader. Fördelat per affärsområde visar Live Entertainment
en förbättring om 27 msek och Immersive Venues 5 msek, medan Event
står för en försämring på 2 msek.

Vid ingången av kvartalet låg de förutbetalda biljettintäkterna på en
hög nivå vilket indikerade att vi hade en stark period framför oss,
vilket är vad vi nu summerar. Vi ser i kvartalet en ökad intjäning
inom både affärsområde Live Entertainment och Immersive Venues
samtidigt som det finns fortsatt potential för ytterligare
resultatförbättring även i det så viktiga sista kvartalet. Även
framåt ser nivån på de förutbetalda biljettintäkterna stark ut.
Samtidigt visar våra eventbolag positiva signaler för 2020, då deras
införsäljningsnivåer inför våren ligger på historiskt höga nivåer.

Kungsportshuset i Göteborg belastar fortsatt resultatet, men det är
glädjande att se att de vidtagna åtgärderna börjar få effekt samt att
satsningen med Christmas by Wallmans i huset under november och
december givit ett resultat över förväntan. Enhetens resultat var i
fjärde kvartalet drygt 3 msek bättre än samma period föregående år
trots att eventarenan hölls stängd för publik verksamhet under
oktober.

Vårt fortsatt mest prioriterade fokus är återställande av lönsamheten.
Vi arbetar därmed vidare med att gå igenom affärsmodeller och
riskhantering med ambitionen att skapa mer dynamiska kostnadsbaser
och öka intäkterna. Det är viktigt för bolagets fortsatta resa
framåt.

Vi ser fram emot att ta oss an 2020 med de positiva signaler som
hösten givit.

Göteborg 7 februari 2020

Josefin Dalum
tf VD/Koncernchef
+46 703 94 80 92
josefin.dalum@momentgroup.com

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market,
och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom
Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje
år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom
Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg,
Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och
sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i
Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan
människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att
de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom
möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show-
och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans
i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och
Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och
nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och
STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen
själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i
kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns
också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela
världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal,
teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och
förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem
teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och
Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas
friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm.
2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moment-group-ab/r/bokslutskommunike-1-januari...
https://mb.cision.com/Main/243/3027781/1189627.pdf

Författare Cision News