Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Moment Group AB: Kallelse till årsstämma i Moment Group AB (publ)

Aktieägarna i Moment Group AB (tidigare 2E Group) kallas härmed till
ordinarie årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 18.30 på
Lisebergsteatern i Göteborg. Kvällen inleds med ett föredrag av
VD/Koncernchef Pelle Mattisson. Buss avgår från Grand Hotell i
Falkenberg kl 16.10 och hämtar även på Statoil Varberg-Nord kl.
16.40. Enklare förtäring kommer att serveras i anslutning till
stämman. Anmälan görs till bolaget senast fredagen den 5 maj 2017
enligt nedan.

Anmälan
Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som är införd i den av
Euroclear AB förda aktieboken den 5 maj 2017. Aktieägare enligt ovan
kan utöva sin rätt, antingen personligen eller genom ombud med
skriftlig daterad fullmakt.

Anmälan till årsstämma är obligatorisk och görs per post till Moment
Group AB, Box 278, 311 23 Falkenberg eller per e-post till
info@momentgroup.com eller per telefon 031-733 67 00. Vid anmälan
uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år
om den inte anger att den är giltig under längre tid, dock längst fem
år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i
god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn
hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast den
5 maj 2017 och begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

1. Stämmansöppnande
2. Val av stämmans ordförande
Nomineringskommitténs förslag: Jan Friedman, styrelseordförande Moment
Group

3. Val av protokollförare
Nomineringskommitténs förslag: Josefin Niklasson, Group CFO Moment
Group

4. Upprättande och godkännande av röstlängd/närvarolista
5. Godkännande av dagordning
6. Val av justeringsperson
7. Prövning av frågan om stämman sammankallats i behörig ordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernbalans- och koncernresultaträkning samt
koncernrevisionsberättelse

9. Beslut i frågor om:
a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
blansräkningen

c) beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den
verkställande direktören

10. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter
11. Beslut om iktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- se www.momentgroup.com

12. Beslut om astställande av arvoden till styrelsen,
ersättningsutskottet och evisorerna

13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Utseende av omineringskommitté
16. Beslut om emyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
och konvertibler

17. Beslut om bemyndigande ör styrelsen att fatta beslut om
optionsprogram för ledande efattningshavare

18. Övriga frågor
Handlingar till stämman
Moment Group ABs årsredovisning för 2016 publiceras under vecka 14
2017 genom att läggas ut på Moment Groups hemsida på internet på
www.momentgroup.com. Årsredovisningen kan också beställas i printad
version genom att namn och adress mailas till info@momentgroup.com.

Läs fullständig version av Kallelsen till årsstämma på
www.momentgroup.com

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 1,8 miljoner
gäster varje år. Moment Group är listat på First North Premier med
FNCA Sweden som Certified Adviser. Verksamheterna inom Moment Group
bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm,
Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och
sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden.
Se mer på www.hansen.se och www.minnesota.se.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal,
teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning,
förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor.
2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se - se mer på
www.2entertain.com och www.showtic.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor för mat- och
showupplevelser. På fyra av arenorna erbjuds de egna
dinnershow-koncepten Wallmans och Golden Hits - se www.wallmans.com
och www.goldenhits.se och på den femte - se www.hamburgerbors.se -
skapas shower med aktuella artister. Ytterligare en arena öppnar i
centrala Göteborg efter pågående totalrenovering och samtliga arenor
erbjuds också för galor och företagsevent.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moment-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-mo...
http://mb.cision.com/Main/243/2230595/652844.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.