Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Momentum Group AB: Årsstämma i Momentum Group AB den 29 augusti 2019

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i
Momentum Group AB (publ) (?Bolaget?) idag den 29 augusti 2019 beslutades
bland annat följande:

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 3,20 SEK per aktie i enlighet med
styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen
den 2 september 2019. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden
AB torsdagen den 5 september 2019.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
för förvaltningen under räkenskapsåret 2018/19.

Styrelse och revisorer
Årsstämman omvalde Charlotte Hansson, Stefan Hedelius och Gunilla Spongh
till ordinarie styrelseledamöter samt valde Johan Sjö och Göran Näsholm
till nya ordinarie styrelseledamöter i enlighet med valberedningens
förslag. Johan Sjö valdes till styrelsens ordförande. Tidigare
styrelseledamot Fredrik Börjesson och styrelseordförande Jörgen Wigh hade
avböjt omval.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets hemsida
www.momentum.group.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela
styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Ordföranden Johan Sjö
och Stefan Hedelius utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets
revisorer för tiden till och med årsstämman 2020. KPMG har utsett den
auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor
för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för bestämmande av
ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet
med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att
möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom
betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även
Bolagets åtaganden i de aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades
om vid en extra bolagsstämma i november 2017 respektive vid årsstämman i
augusti 2018. 

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta
köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets totala innehav av egna aktier vid var
tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det totala
antalet aktier i Momentum Group AB uppgår till 28 265 416 st och Bolaget
innehar sedan tidigare 500 000 egna aktier av serie B, motsvarande 1,8
procent av totalt antal aktier och 1,3 procent av totalt antal röster.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som
likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att
säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående
incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett
bedömt marknadsvärde.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att
utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden
till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.

Information om årsstämman 2019
Ytterligare information om Momentum Groups årsstämma 2019 finns på Bolagets
hemsida www.momentum.group under rubriken: Bolagsstyrning / Bolagsstämmor.

Stockholm den 29 augusti 2019

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations ? telefon 070-660 31 32 / e-post
mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl. 18:30
CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och
industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare
inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6
miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB
(publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Bilaga

* 190829 MMGR PR Årsstämma 2019 Sv

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.