Du är här

2018-07-18

Momentum Group AB: Delårsrapport – 3 månader 1 april-30 juni 2018

* Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 543 MSEK (1 400).
* Rörelseresultatet uppgick till 70 MSEK (42). Justerat rörelseresultat
(exklusive jämförelsestörande poster) ökade med 35 procent till 70
MSEK (52), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 4,5 procent
(3,7).
* Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) för den senaste
12-månadersperioden uppgick till 25 procent (20) och avkastningen på
eget kapital till 18 procent (3).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 69 MSEK (40).
* Resultatet efter skatt uppgick till 54 MSEK (31).
* Resultatet per aktie för den senaste 12-månadersperioden uppgick till
7,25 SEK, att jämföra med 6,45 SEK för räkenskapsåret 2017/18.
* Den operativa nettolåneskulden uppgick till 324 MSEK (281) och
soliditeten var
43 procent (41) vid rapportperiodens utgång.
* Dotterbolaget TriffiQ Företagsprofilering förvärvade i april 2018
Profilmakarna i Södertälje. Genom förvärvet skapas en av de ledande
aktörerna inom yrkeskläder, profilkläder och produktmedia i Stockholm
och Södertälje.
* Dotterbolaget Momentum Industrial förvärvade i maj 2018 Brammers
svenska MRO-verksamhet med åtta lokala försäljnings- och
serviceenheter runt om i Sverige. Genom förvärvet stärkte Momentum
Industrial sin position som en ledande leverantör av
industrikomponenter och tillhörande tjänster till svensk industri.
* Momentum Groups årsstämma 2018 hålls den 22 augusti 2018. Kallelse
till årsstämman offentliggörs idag den 18 juli 2018, inklusive
förslag till dagordning samt valberedningens och styrelsens förslag
till beslut.

VDs KOMMENTARER

En bra inledning på räkenskapsåret 2018/19
Det första kvartalet på det nya räkenskapsåret 2018/19 innebar för de
flesta av våra verksamheter en fortsatt god försäljnings- och
resultatutveckling. För Momentum Group som helhet ökade rörelseresul­tatet
med 35 procent (jämfört med justerat rörelseresultat för första kvartalet
föregående år) och rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent.
Resultattillväxten och vår förbättrade rörelsemarginal är ett resultat av
det effektiviseringsarbete som vi bedrivit, och fortsatt bedriver, i flera
av koncernens bolag.

Momentum Groups huvudmarknader uppvisade som helhet en fortsatt stabil
utveckling, där den generella efterfrågan i främst Norge stärktes under
kvartalet. Flertalet av våra verksamheter förbättrade sina resultat jämfört
med föregående år, där vi framförallt kan glädjas åt TOOLS Norges
resultattillväxt i kombination med ökad försäljningsvolym samt de fortsatt
goda resultatnivåerna i Momentum Industrial. Samtidigt har den positiva
utvecklingen fortsatt i TOOLS Finland som redovisade en rörelsemarginal på
över 5 procent i kvartalet. TOOLS Sveriges nettoomsättning minskade under
kvartalet jämfört med föregående år främst förklarat av ökat fokus på
utvalda kundgrupper och produktområden samt avvecklingen av 15 mindre
lönsamma försäljningsenheter under 2017. Förändringsarbetet i
TOOLS-verksamheterna för ökad lönsamhet fortsätter med oförminskad kraft i
samtliga tre länder, liksom det pågående omställningsarbetet för Gigant.

Spännande förvärv skapar möjligheter för framtiden
Momentum Industrial förvärvade i maj Brammers svenska MRO-verksamhet* med
åtta lokala försälj­nings- och serviceenheter runt om i Sverige med en
total omsättning om cirka 140 MSEK per år. Förvärvet stärker Momentum
Industrials position på marknaden ytterligare. Integrationen av de lokala
enheterna har hittills fortlöpt väl, vilket också återspeglas i den
fortsatt goda utvecklingen för Momentum Industrial under kvartalet.
Därutöver har de förvärv vi genomfört inom framförallt yrkes- och
profilkläder bidragit med fina lönsamhetsnivåer.

Vägen framåt för Momentum Group
Vi fortsätter på den inslagna vägen med fokus på resultattillväxt i
kombination med minskad rörelse­kapitalbindning för ökad lönsamhet. Våra
framgångsfaktorer för framtiden inkluderar våra lokala enheters nära
samarbete med sina kunder i kombination med förmågan att anpassa
verksamheterna om och när ändrade marknadsförutsättningar så kräver. Vi
kommer således även fortsättningsvis att anpassa åtgärder i varje bolag
utifrån deras unika situation och möjligheter – med fokus på att hela tiden
utvecklas för att vara ”bättre än igår”.

Stockholm i juli 2018

Ulf Lilius
VD & koncernchef

* MRO (Maintenance, Repair & Operations) avser produkter och tjänster för
underhåll, reparationer och underhåll.

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmiss­bruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter
och industrikomponenter, tjänster och service till professionella
slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen
omsätter cirka 5,6 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda.
Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.
Läs mer på www.momentum.group.

Bilaga

* Momentum Group Q1 2018-19 Sv

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.