Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-18

Momentum Group AB: Kallelse till årsstämma i Momentum Group AB (publ) den 22 augusti 2018

Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (”Bolaget”),
kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 augusti 2018 kl. 14:00 på IVAs
Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till stämman
påbörjas kl. 13:30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 16 augusti 2018,
* dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress
”Årsstämma den 22 augusti 2018”, Momentum Group AB (publ), Box 5900,
102 40 Stockholm, per telefon
010-454 54 90 eller via e-post arsstamma2018@momentum.group senast
torsdagen den 16 augusti 2018.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer
(organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella
biträden, högst två. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt
uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande
fall, stämmoprotokoll. Läs mer om Momentum Group ABs behandling av
personuppgifter i bolagets integritetspolicy som finns tillgänglig på
www.momentum.group.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 16 augusti
2018.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda
skriftlig under­tecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella
behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighets­handlingar som visar att de på egen hand får företräda den
juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan
angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan
erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida
www.momentum.group.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.     Stämman öppnas.

  2.     Val av ordförande vid stämman.

  3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4.     Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

  5.     Val av en eller två justeringspersoner.

  6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av
Bolagets revisor.

  8.     Verkställande direktörens anförande.

  9.     Beslut

          a)  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

          b)  om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen,

          c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10.     Redogörelse för valberedningens arbete.

11.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12.     Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

13.     Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

14.     Val av registrerat revisionsbolag.

15.     Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt
valberedningens uppdrag.

16.     Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

17.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.

18.     Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt
överlåtelse av återköpta aktier till nyckelpersoner i ledande befattningar
(”2018 års Aktierelaterade Incitaments­program”).

19.     Övriga ärenden.

20.     Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11 – 15 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 9 maj 2017 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande
att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra
ledamöter att, jämte styrelseordföran­den, utgöra valberedning inför
kommande styrelseval. I enlighet härmed utsågs, som meddelades i Bolagets
delårsrapport som publicerades den 9 februari 2018, följande personer till
ledamöter i valberedningen: valberedningens ordförande Anders Börjesson
(utsedd av Tisenhult-gruppen), Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur
Fonder), Tom Hedelius, Stefan Nilsson (utsedd av Handelsbankens
Pensionskassa & Pensionsstiftelse) samt styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 40 procent av totalt
antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 22
augusti 2018 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2          Val av ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Punkt 11        Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Fem ordinarie ledamöter.

Punkt 12        Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 700 000 SEK (fg år 1 560 000 SEK) att
fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 600 000 SEK (fg år 520 000 SEK)
Övriga ledamöter: 275 000 SEK per ledamot (fg år 260 000 SEK)

Dessutom föreslås särskilt arvode utgå till ersättningsutskottets ledamöter
(2 personer) med 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK) per person samt till
revisionsutskottets ordförande med 50 000 SEK (fg år 50 000 SEK).

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med Bolaget och i den
mån gällande lagstift­ning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera
sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdes­skatt från av
styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under
förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13        Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Omval av nuvarande styrelseledamöter Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson,
Stefan Hedelius, Gunilla Spongh och Jörgen Wigh.

Omval av Jörgen Wigh som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter återfinns i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2017/18 samt på Bolagets hemsida www.momentum.group.

Punkt 14        Val av registrerat revisionsbolag.

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden
till och med årsstäm­man 2019.

Punkt 15        Beslut om principer för tillsättande av valberedning samt
valberedningens uppdrag.

Det föreslås att en valberedning ska inrättas enligt följande och att
nedanstående principer ska gälla tills vidare, vilket innebär att
årsstämman inte årligen kommer att fatta beslut om dessa principer och
valberedningens uppdrag om inte principerna eller uppdraget ska ändras.

Det föreslås att intill dess ny valberedning utses ska valberedningen bestå
av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta
de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter
att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Vid bedömningen av
vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp
aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear-systemet.

Urvalet av aktieägare att kontakta ska göras baserat på
aktieägarförteckning per respektive kalenderårsskifte. Valberedningens
sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämma.
Information om principer för utseende av valberedning och valberedningens
uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning ska hållas tillgänglig
på Bolagets hemsida.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter
och verk­ställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska
inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningen utser inom sig en
ordförande. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från
sin rätt att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till
den femte röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare
ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av
minst fem ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal
ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i
valberedningen ska styrelseordföranden uppställa erforderliga
ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett
ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet
största aktieägarna, så ska leda­möter utsedda av dessa aktieägare ställa
sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som
tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga
rätt att utse sina egna representanter. Om inte särskilda skäl föreligger
ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella föränd­ringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar
senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de
fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal
senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en
representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett
representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan
ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart
sådana skett.

Valberedningens uppdrag
Valberedningen ska utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till
årsstämman ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till
styrelse och styrelseordförande, förslag till revisorer och
revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, förslag till
styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna, revisionsarvode
samt, i före­kommande fall, föreslå ändring av principer för utseende av
valberedning och valbered­ningens uppdrag. Valberedningens förslag ska
presenteras i kallelse till årsstämma samt på Bolagets hemsida i samband
därmed. Valberedningen ska på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess
arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Bolaget ska stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med
valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av
styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen
ersättning från Bolag...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.