Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Momentum Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Momentum Group AB (publ) den 17 december 2019

Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (?Momentum
Group? eller ?Bolaget?), kallas härmed till extra bolags-stämma tisdagen
den 17 december 2019 kl. 10:30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19,
Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 10:00.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta på den extra bolagsstämman ska:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 11 december 2019,
* dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress
?Extra bolagsstämma den 17 december 2019?, Momentum Group AB, Box
5900, 102 40 Stockholm, per telefon
010-454 54 90 eller via e-post bolagsstamma@momentum.group senast
onsdagen den 11 december 2019.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer
(organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella
biträden, högst två. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt
uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande
fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Läs mer om Momentum Groups
behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns
tillgänglig på Bolagets webbplats.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 11 december 2019.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda
skriftlig under­tecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella
behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighets­handlingar som visar att de på egen hand får företräda den
juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan
angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan
erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets webbplats.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen med anledning av det
offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i
Swedol AB (publ).
8. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 7 ENLIGT OVAN

Punkt 2         Val av ordförande vid stämman.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer styrelsens ordförande Johan Sjö
till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7         Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen med anledning
av det offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i
Swedol AB (publ).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om
nyemission av högst 33 280 000 B-aktier i Bolaget. Rätt att teckna aktierna
ska endast tillkomma aktieägare i Swedol AB (publ), org.nr. 556127-6188, (?
Swedol?). Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av aktier
i Swedol. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska
äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering härav.

Majoritetskrav
Styrelsen föreslår att det för giltigt beslut enligt denna punkt 7 krävs
att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl
de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna varvid
Momentum Group ska bortse från de aktier och röster som innehas respektive
avges av Nordstjernan AB (?Nordstjernan?).

Bakgrund
Bakgrunden till styrelsens förslag är att Bolaget den 11 november 2019
lämnade ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utestående
aktier i Swedol (?Erbjudandet?). Erbjudandet innebär att aktieägarna i
Swedol har en rätt att välja mellan ett kontantvederlag och ett
aktievederlag bestående av nya B-aktier i Momentum Group i utbyte mot deras
aktier i Swedol. Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av bl.a. att den
extra bolagsstämman beslutar om ovanstående bemyndigande.

Mer information om Erbjudandet finns tillgänglig på Momentum Groups
webbplats www.momentum.group.

Nordstjernans åtagande och aktieinnehav i Momentum Group efter Erbjudandet
Nordstjernan har åtagit sig att, under förutsättning att vissa villkor
uppfylls, acceptera Erbjudandet och välja aktievederlaget. Eftersom
Nordstjernan äger aktier i både Momentum Group och Swedol innebär detta att
Nordstjernan ? om Erbjudandet fullföljs ? kommer att uppnå ett aktieinnehav
i Momentum Group som representerar minst tre tiondelar (3/10) av röstetalet
för samtliga aktier i Momentum Group. Enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden är Nordstjernan i sådant
fall skyldigt att inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt
uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Momentum Group (s.k.
budplikt). Nordstjernan har hos Aktiemarknadsnämnden ansökt om och
beviljats dispens från att genomföra ett sådant budpliktsbud.

Aktiemarknadsnämndens dispensbeslut är villkorat av att (i) Momentum Group
informerar dess aktieägare om hur stor kapital- respektive röstandel i
Momentum Group som Nordstjernan kan få genom Erbjudandet och (ii)
bolagsstämmans i Momentum Group beslut om att bemyndiga styrelsen att
besluta om emission av det antal B?aktier i Momentum Group som Momentum
Group ska erlägga som vederlag i Erbjudandet stöds av aktieägare som
representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna, varvid Momentum Group ska bortse från
de aktier och röster som innehas respektive avges av Nordstjernan.

Om Momentum Group fullföljer Erbjudandet kommer Nordstjernans aktieinnehav
i Momentum Group att representera 43,2?52,7 procent av aktierna och
43,7?51,8 procent av rösterna (beroende på hur stor del av övriga
aktieägare i Swedol som väljer aktievederlaget), beräknat på antalet aktier
och röster i Momentum Group exklusive av Momentum Group återköpta B-aktier.

AKTIER OCH RÖSTER
Bolaget har totalt utgivit 28 265 416 aktier, av vilka 1 062 436 är aktier
av serie A och 27 202 980 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 500
000 st. Det totala antalet röster i Bolaget, efter avdrag av de aktier
Bolaget innehar, uppgår till 37 327 340. Uppgifterna avser förhållandet vid
kallelsens utfärdande.

AKTIEÄGARENS RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

HANDLINGAR
Fullständigt förslag till beslut under punkt 7 i dagordningen kommer att
hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast tisdagen
den 26 november 2019 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär
och uppger sin postadress. Förslaget kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i november 2019

STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations ? telefon 070-660 31 32 / e-post
mats.karlqvist@momentum.group

Denna information är sådan som Momentum Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stock­holms Regelverk för emittenter.
Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 08:00
CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och
industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare
inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 6
miljarder SEK per år och har omkring 1 700 anställda. Momentum Group AB
(publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på
www.momentum.group.

Bilaga

* 191112 MMGR PR Kallelse till extra bolagsstämma den 17 dec 2019 Sv

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.