Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Momentum Group AB (publ): Delårsrapport - 6 månader 1 april-30 september 2017

Andra kvartalet (1 juli-30 september 2017) * Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 293 MSEK (1 210).
* Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 62 MSEK (48).Justerat
rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 63 MSEK
(48), motsvarande enjusterad rörelsemarginal om 4,9 procent (4,0).
* Avkastningen på rörelsekapitalet (R/RK) för den senaste 12-månadersperioden
uppgick till 21 procent (21).
* Resultatet efter skatt ökade med 34 procent till 47 MSEK (35).
* Resultat per aktie ökade med 32 procent till 1,65 SEK (1,25).
* Denoperativa nettolåneskulden uppgick till 348 MSEK (224) ochsoliditeten
var 40 procent (37) vid kvartalets utgång.
* Förvärv av 70 procent av aktierna i TriffiQ Företagsprofilering AB , en av
de ledande återförsäljarna av arbetskläder och arbetsskor i Stockholm.
TriffiQ omsätter cirka 70 MSEK per år med god lönsamhet.

Rapportperioden (1 april-30 september 2017) * Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 693 MSEK (2 592).
* Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 104 MSEK (101).Justerat
rörelseresultat (exklusive jämförelsestörande poster) uppgick till 115 MSEK
(101), motsvarande enjusterad rörelsemarginal om 4,3 procent (3,9).
* Resultatet efter finansiella poster ökade med 5 procent till 101 MSEK (96).

* Resultatet efter skatt ökade med 4 procent till 78 MSEK (75).

Efter rapportperiodens utgång· Styrelsen i Momentum Group AB (publ) beslutade den 26 oktober 2017 att föreslå en extra bolagsstämma den 28 november 2017 att fatta beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier till nyckelpersoner i ledande befattningar i koncernen samt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Kallelse till den extra bolagsstämman den 28 november 2017 offentliggörs separat. · TOOLS Sverige förvärvade i mitten av oktober 2017 resterande 70 procent av aktierna i AB Knut Sehlins Industrivaruhus, vilket härigenom blev ett helägt dotterbolag. Sehlins är en av de ledande industriåterförsäljarna i Örnsköldsvik och omsätter cirka 40 MSEK per år. VDs KOMMENTARER

Positiv utveckling hittills under 2017/18
Det andra kvartalet som självständigt bolag har inneburit en positiv
utveckling för Momentum Group. Affärsläget under räkenskapsårets första sex
månader har totalt sett varit gynnsamt. Generellt går tillverkningsindustrin
i Sverige och Finland bra. Affärsläget i Norge är mer utmanande med en
relativt låg aktivitetsnivå inom framförallt olja-&gassegmentet, men där det
andra kvartalet bjöd på mer positiva signaler om den framtida utvecklingen.

Åtgärdsprogrammen inom TOOLS ger resultat
De flesta av våra enheter fortsätter att förbättra sina resultat jämfört med
föregående år. Många av de lönsamhetsåtgärder vi vidtagit i framförallt TOOLS
Sverige sedan hösten 2016 (bland annat med avveckling av 15 mindre lönsamma
försäljningsenheter, ökad andel egna inköp samt etableringen av ett eget
centrallager) har haft en positiv påverkan på resultatet. TOOLS Sveriges
justerade rörelsemarginal under rapportperiodens sex månader uppgick till
omkring 2,5 procent, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående
år. Samtidigt har den positiva utvecklingen i TOOLS Finland fortsatt och
redovisade en klart förbättrad rörelsemarginal på drygt 5 procent under
rapportperioden. Rörelseresultatet i TOOLS Norge påverkades av en lägre
organisk omsättning vilket i stort sett motverkades av vidtagna
kostnadsåtgärder. Rörelsemarginalen i TOOLS Norge uppgick till knappt 2
procent för rapportperioden.

Under det andra kvartalet tillträdde vi det nya dotterbolaget TriffiQ
Företagsprofilering, vilket också bidrog till resultatet positivt.
Sammantaget ökade affärsområdet Verktyg&Förnödenheter sitt justerade
rörelseresultat med cirka 40 procent under rapportperioden.

Inom affärsområde Komponenter&Tjänster fortsätter Momentum Industrial att
redovisa höga resultatnivåer och med god tillväxt under det andra kvartalet
(+8 procent). Gigants omställning mot högre andel direktförsäljning
utvecklades fortsatt positivt från en låg nivå. Totalt redovisade
affärsområdet en justerad rörelsemarginal om 8,5 procent för rapportperioden.

En bra inledning som självständigt börsnoterat bolag
Syftet med uppdelningen av den tidigare B&B TOOLS-koncernen var att ge
Momentum Group bättre möjligheter att utvecklas utifrån våra unika
förutsättningar med eget ansvar för alla affärskritiska processer. Det är
därför glädjande att kunna konstatera att de åtgärder vi vidtagit i
framförallt TOOLS Sverige har haft en snabbare resultatpåverkan hittills
under året än vad vi planerat för initialt. I enlighet med vad vi tidigare
kommunicerat räknar vi fortsatt med att få full effekt av de förändringar vi
genomfört under senare delen av räkenskapsåret. Vi fortsätter att ha hög
prioritet på kundnärhet och anpassning av erbjudande, logistik och
försäljningskanaler, såväl lokala som digitala, samt förvärv av framgångsrika
nischbolag.

Stockholm i oktober 2017

Ulf Lilius
VD&koncernchef

Presentation av Delårsrapport - 6 månader 2017/18
Investerare, analytiker och media är välkomna att delta i en webbsänd
telefonkonferens där VD&koncernchef Ulf Lilius tillsammans med CFO Niklas
Enmark presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor.
Presentationen hålls på engelska.

Tid:
Fredag den 27 oktober 2017 kl. 11:00 CET.

Webblänk:
www.financialhearings.com/event/10536.

Telefonnummer:
SE +46 8 503 365 62 / UK +44 20 3008 9816 / US +1 85 5831 5948

Informationen i denna rapport är sådan som Momentum Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 08:00
CET.

Ladda ner hela rapporten här

Momentum Group Q2 2017-18 Sv
http://hugin.info/173878/R/2145223/822307.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Momentum Group AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.