Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Momentum Group AB (publ): Momentum Group offentliggör slutligt utfall i erbjudandet till aktieägarna i Swedol

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i något annat land där
lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller
godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga
lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att
någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Momentum Group AB (publ) ("Momentum Group") offentliggjorde den 11
november 2019 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Swedol AB (publ) ("Swedol") avseende samtliga aktier i
Swedol ("Erbjudandet"). Momentum Group meddelade den 23 mars 2020 att
Momentum Group fullföljer Erbjudandet och förklarade Erbjudandet
ovillkorat samt förlängde samtidigt acceptfristen till och med den 17
april 2020. Erbjudandet är nu avslutat.

Den 23 mars 2020 offentliggjorde Momentum Group att Erbjudandet efter
den initiala acceptfristens utgång den 20 mars 2020 accepterats av
aktieägare representerande totalt 81 372 533 aktier i Swedol,
motsvarande cirka 97,8 procent av totala antalet aktier och cirka
98,2 procent av samtliga röster i Swedol, varav Momentum Group
fullföljde Erbjudandet och förklarade Erbjudandet ovillkorat samt
beslutade att förlänga acceptfristen till och med den 17 april 2020.

Under den förlängda acceptfristen som avslutades den 17 april 2020 har
ytterligare 438 844 B-aktier i Swedol lämnats in i Erbjudandet,
motsvarande cirka 0,53 procent av totala antalet aktier och cirka
0,44 procent av samtliga röster i Swedol. Under den förlängda
acceptfristen har Momentum Group även förvärvat 394 658 B-aktier i
Swedol på marknaden, motsvarande cirka 0,47 procent av totala antalet
aktier och cirka 0,40 procent av samtliga röster i Swedol. Inga
förvärv har gjorts till ett pris som överstiger kontantvederlaget i
Erbjudandet.

Av antalet aktieägare som accepterat Erbjudandet under den förlängda
acceptfristen har aktieägare representerandes aktier om cirka 4
procent valt aktievederlaget och aktieägare representerandes aktier
om cirka 96 procent valt kontantvederlaget. Styrelsen för Momentum
Group har fattat beslut, med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämman den 17 december 2019, om riktad emission av 6 897
B-aktier till de aktieägare i Swedol som valt aktievederlaget under
den förlängda acceptfristen.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterade Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den
29 april 2020.

Detta innebär att Momentum Group kommer att inneha totalt 1 820 000
A-aktier och 80 386 035 B-aktier i Swedol, motsvarande cirka 98,8
procent av aktiekapitalet och cirka 99,0 procent av samtliga röster i
Swedol.

Momentum Group har påkallat tvångsinlösen avseende de nu utestående
aktierna i Swedol. Swedol har ansökt om avnotering av Swedols
B-aktier från Nasdaq Stockholm och sista dag för handel är idag den
20 april 2020.

Stockholm den 20 april 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - telefon 070-660 31 32 /
e-post mats.karlqvist@momentum.group

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2020 kl.
16:45 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter
och industrikomponenter, tjänster och service till professionella
slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen
omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700
anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm
sedan juni 2017.

Läs mer på www.momentum.group.
VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i
Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare tillägg, erbjudandehandling
eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon
annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Momentum
Group kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat
av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan
accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något
sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller
på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA
och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Momentum Group kommer inte att utbetala något vederlag enligt
Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan,
Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till
Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat
sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Momentum Groups kontroll.

All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den
förmedlas och Momentum Group har ingen skyldighet (och åtar sig ingen
sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan
information på grund av ny information, framtida händelser eller
liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/momentum-group-ab--publ-/r/momentum-group-off...
https://mb.cision.com/Main/18955/3091726/1232481.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.