Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

Momentum Group AB (publ): Momentum Group offentliggör tillägg till erbjudande­handlingen avseende det rekommenderade offe...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i något annat land där
lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller
godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga
lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att
någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Momentum Group AB (publ) ("Momentum Group") offentliggjorde den 11
november 2019 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till
aktieägarna i Swedol AB (publ) ("Swedol") avseende samtliga aktier i
Swedol ("Erbjudandet"). Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet
("Erbjudandehandlingen") offentliggjordes den 9 december 2019. Med
anledning av att Momentum Groups delårsrapport för perioden 1
april-31 december 2019 offentliggjordes den 12 februari 2020 samt att
Swedol offentliggjorde sin bokslutskommuniké för 2019 den 14 februari
2020 har Momentum Group idag offentliggjort ett tillägg till
Erbjudandehandlingen som innehåller dessa dokument.
Tilläggshandlingen har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen.

Tilläggshandlingen är en del av, och ska läsas tillsammans med,
Erbjudandehandlingen som tidigare har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Tilläggshandlingen finns, tillsammans med
Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln, tillgänglig på den del av
Momentum Groups webbplats som avser Erbjudandet
(www.momentum.group/uppkopserbjudande-aktieagare) och på
Handelsbankens webbplats (www.handelsbanken.se/prospekt).

Acceptfristen för Erbjudandet löper till och med den 20 mars 2020.
Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 25
mars 2020 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas
omkring den 1 april 2020. Momentum Group har förbehållit sig rätten
att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga
tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Stockholm den 18 februari 2020

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - telefon 070-660 31 32 /
e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 18 februari 2020
kl. 11:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter
och industrikomponenter, tjänster och service till professionella
slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen
omsätter cirka 6 miljarder SEK per år och har omkring 1 700
anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm
sedan juni 2017.

Läs mer på www.momentum.group.
VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i
Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet förutsätter att ytterligare tillägg, erbjudandehandling
eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon
annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där
detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Momentum
Group kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan
distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat
av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan
accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post
eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat
telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något
sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande
eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller
på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA
och får inte heller distribueras på liknande sätt.

Momentum Group kommer inte att utbetala något vederlag enligt
Erbjudandet i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan,
Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till
Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer, eller på annat
sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid
en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga
versionen äga företräde.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet,
utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis
kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses",
"förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den
avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i
framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från
vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen
på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom
Momentum Groups kontroll.

All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den
förmedlas och Momentum Group har ingen skyldighet (och åtar sig ingen
sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan
information på grund av ny information, framtida händelser eller
liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/momentum-group-ab--publ-/r/momentum-group-off...
https://mb.cision.com/Main/18955/3036932/1195808.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.