Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-05

Moretime: Kallelse till extra bolagsstämma den 19 november 2015

Aktieägarna i Moretime Professional Services AB (publ), org. nr
556654-5835, kallas till bolagsstämma torsdagen den 19 november 2015
kl. 16.30 på bolagets kontor Drottninggatan 95A, Stockholm.

Pressmeddelande 2015-11-05 dagspress/web
Moretime Professional Services AB (publ): Kallelse till extra
bolagsstämma den 19 november 2015

Aktieägarna i Moretime Professional Services AB (publ), org. nr
556654-5835, kallas till bolagsstämma torsdagen den 19 november 2015
kl. 16.30 på bolagets kontor Drottninggatan 95A, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 november 2015 och senast
nämnda dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något
av följande alternativ: genom brev till adressen Drottninggatan 95 A,
113 60 Stockholm, per telefon +46 761 92 64 95 eller via e-post till
oscar.blomdahl@moretime.se. Vid anmälan ska uppges namn och
personnummer/organisationsnummer, telefonnummer samt registrerat
innehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i
god tid före avstämningsdagen den 13 november 2015 av förvaltaren
begära omregistrering av aktierna i eget namn.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om full¬makten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges
till längst fem år från utfärdandet.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress i god tid före stämman.
Fullmakts¬formulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida
www.moretimegroup.se och kommer på begäran att tillhandahållas av
bolaget.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av förslag till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission av aktier
8. Beslut om nyemission av aktier
9. Beslut om nyemission av aktier till ledande befattningshavare
10. Beslut om bemyndigande om emission av teckningsoptioner
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut (punkt 7-10)
Punkt 7: FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER
Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org. nr
556654-5835, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om en
nyemission av högst 859 831 aktier, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 58 468,508 kronor. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt endast tillkomma nedan angivna aktiebolag med följande
fördelning:

a. Remit AB - 430 742 aktier
b. Fraktal Consulting AB - 222 050 aktier
c. ERGO Finans AB - 123 510 aktier
d. DFAS Consulting AB - 83 529 aktier
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra för MDS Digital Solutions AB att återigen bli ett helägt
dotterbolag inom Moretimekoncernen.

3. Teckningskursen uppgår till nedan angivna kronor per aktie:
a. Remit AB - 1,16 kronor
b. Fraktal Consulting AB - 1,13 kronor
c. ERGO Finans AB - 1,01 kronor
d. DFAS Consulting AB - 1,02 kronor
Grunden för teckningskursen utgörs av en överenskommelse mellan
aktieägarna. Betalning ska ske genom kvittning av fordran.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild
teckningslista från och med den 23 november 2015 och till och med den
7 december 2015. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband
med teckningen genom undertecknande av teckningslistan.

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

7. Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt
fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 8: FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER
Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org. nr
556654-5835, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om en
nyemission av högst 1 390 221 aktier, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 94 535,028 kronor. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma aktieägarna i
MDS Digital Solutions AB.

2. Teckningskursen beräknas uppgå till 1,30 kronor. Teckningskursen
samt det värde som apportemissionen åsätts, kan som följer av
tillämpliga redovisningsregler, komma att förändras beroende på
värdet av Bolagets aktier vid transaktionstidpunkten då tillträde
till aktierna sker. Betalning ska ske genom tillskjutande av
apportegendom enligt styrelsens redogörelse, varvid de nya aktierna
betalas med aktier i MDS Digital Solutions AB i förhållandet 1:1,
dvs. innehav av en (1) aktie i MDS Digital Solutions AB ger rätt att
teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild
teckningslista från och med den 1 december 2015 till och med den 15
december 2015. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra
veckor efter teckning.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

5. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

6. Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt
fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 9: FÖRSLAG TILL BESLUT NYEMISSION TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org. nr
556654-5835, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om en
nyemission av högst 300 000 aktier, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 20 400 kronor. För beslutet ska i övrigt
följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Peter Holm.
2. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra att få in en strategisk ledande befattningshavare.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 1,12 kronor (vilket är det
viktade medelvärdet för Moretimes aktie under perioden 5-9 oktober
2015). Betalning ska ske genom kvittning av fordran och genom kontant
betalning.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på särskild
teckningslista senast den 15 december 2015. Betalning för de tecknade
aktierna ska ske i samband med teckningen genom kvittning av fordran
vilket sker genom undertecknande av teckningslistan. Den kontanta
betalningen ska vara erlagd senast fem bankdagar efter sista
teckningsdag.

5. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de
nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken.

7. Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de
smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt
fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 10: BEMYNDIGANDE OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org. nr
556654-5835, ("Bolaget") föreslår att stämman bemyndigar styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital
med högst 578 000 kronor genom emission av högst 8 500 000
teckningsoptioner. Sådan emission av teckningsoptioner ska kunna ske
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 14
kap. 5 § första stycket punkten 6.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner
enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna de nya
teckningsoptionerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut
om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med
villkor enligt ovan är att Bolaget ska ges handlingsutrymme i syfte
att införskaffa kapital till Bolaget samt i samband med strategiska
förvärv av bolag eller rörelser. Styrelsen föreslår vidare att
stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de
smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i
samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden
AB.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Handlingar till stämman

Handlingar enligt aktiebolagslagen inför bolagsstämman, inklusive
fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget på ovan angiven
adress samt på bolagets webbplats www.moretimegroup.se senast från
och med 5 november 2015 och skickas till aktieägare som så begär och
uppger sin adress.

Stockholm i november 2015
MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (publ)
Styrelsen
Kontakt vid frågor:
Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se (http://moretimegroup.se)
...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.