Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Motion Display: Bokslutskommuniké 2018

REKORDÅR

ÅRET 2018 (JANUARI - DECEMBER)

· Nettoomsättningen för året ökade med 71 % och uppgick till 50,39
MSEK (29,45 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt
uppgick till 4,40 MSEK (2,40 MSEK).

· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 94 % och uppgick
till 25,00 MSEK (12,86 MSEK).

· Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (41 %).
· Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 %
(35 %).

· Resultat före avskrivningar: 11,59 MSEK (0,36 MSEK).
· Nettoresultat: 8,38 MSEK (-2,71 MSEK).
· Resultat per aktie: 0,81 kr (-0,26 kr).
· Nettokassaflöde: -1,16 MSEK (-1,99 MSEK).
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,07 MSEK (1,22
MSEK).

· Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.
FJÄRDE KVARTALET 2018 (OKTOBER - DECEMBER)

· Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 13 % och uppgick
till 10,33 MSEK (9,17 MSEK) varav försäljning av installationer och
övrigt uppgick till 2,50 MSEK (1,07 MSEK).

· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 36 % och uppgick
till 4,81 MSEK (3,54 MSEK).

· Bruttomarginal egentillverkade produkter: 39 % (33 %).
· Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 34 %
(36 %).

· Resultat före avskrivningar: 1,13 MSEK (0,08 MSEK).
· Nettoresultat: 0,30 MSEK (-0,69 MSEK).
· Resultat per aktie: 0,03 kr (-0,07 kr).
Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· Genombrott på amerikanska apotek (drugstores) görs. En
världsledande elektronikleverantör beställer 2 500 displayer för
marknadsföring av en produkt inom kategorin personvård. Installation
kommer att ske under första kvartalet.

· Processen att etablera helägt dotterbolag i USA påbörjas.
· Orderingången för egentillverkade produkter under kvartalet
uppgår till 8,6 MSEK (19,8 MSEK).

· Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 5,5 MSEK (16,3
MSEK) varav egentillverkade produkter 5,3 (16,0 MSEK) och 0,2 MSEK
(0,3 MSEK) installationer och övrigt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Bolaget engagerar ytterligare två säljare i USA.
· Den svenska organisationen förstärks med en marknadsdirektör och
ytterligare en person på säljsupport.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Året som gått blev ett fantastiskt år Försäljningen ökade med 71% och
nettoresultatet blev hela 8,4 MSEK. Det starka resultatet har
möjliggjorts inte minst av det faktum att vi har kunnat öka
bruttomarginalen från 41% till 46% för egentillverkade produkter. En
annan framgångsfaktor har varit de starkt förbättrade ledtider vi kan
erbjuda.

Vi går in i 2019 med ytterligare stärkt självförtroende och kan, tack
vare det starka resultatet, göra en organisk satsning på ytterligare
säljresurser. I USA har vi sålunda engagerat två mycket kvalificerade
säljare, vilket i praktiken dubblerar säljstyrkan i USA. I Sverige
har vi anställt en marknadsdirektör med gedigen internationell
erfarenhet. Hans främsta uppgift blir att få igång försäljningen i
Europa. Också säljstödet i Uppsala har förstärkts med en person.
Detta är nödvändigt inför fortsatt förväntade försäljningsökningar i
bl. a USA.

Allt detta sammanfaller med den satsning på digital marknadsföring som
bolaget initierat och som vi förväntar oss ska få stor betydelse.
Våra produkter är bevisligen mycket kostnadseffektiva men fortfarande
i hög grad okända bland potentiella kunder världen över. Som ett
första steg i denna process har vi i dagarna lanserat en ny hemsida.
Där framgår nu på ett helt nytt sätt den fantastiska mångfald av
prominenta kunder vi har och några av de olika projekt vi genomfört
tillsammans med dem. Vi visar också vilken bredd vårt produktutbud
har tack vare det betydande utvecklingsarbete som fortgår.

Det till synes svaga orderläget vid årsskiftet beror främst på att
våra begränsade försäljningsresurser i USA under slutet av året
fokuserat på att ytterligare stärka särskilt viktiga kundrelationer
och att säkerställa rekrytering av det förstärkta säljteam som nu
kommit på plats.

Till sist vill jag tacka vår fantastiska personal. Jag känner starkt
att vi som organisation går från klarhet till klarhet och att
stämningen och framtidstron aldrig varit mer positiv!

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Helår (januari-december 2018)

Nettoomsättningen för året uppgick till 50,39 MSEK (29,45 MSEK),
vilket är en ökning med 20,95 MSEK jämfört med samma period
föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning ökade under
året med 12,14 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och
blev 25,00 MSEK (12,86 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till
46 % (41 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 34 %
(35 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 11,59 MSEK (0,36 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till 8,62 MSEK (-2,48 MSEK).

Periodens nettoresultat blev 8,38 MSEK, vilket är en ökning med 11,09
MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 2,85
MSEK (2,65 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med
motsvarande belopp.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2018)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 10,33 MSEK (9,17 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till
4,81 (3,54 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till
39 % (33 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 34 %
(36 %).

Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,13 MSEK (0,08 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev 0,30 MSEK (-0,69 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,79
MSEK (0,99 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med
motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 0,07 MSEK (1,22
MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 12,26 MSEK
(8,25 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska
komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Årets aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per
den 31 december 2018 till 2,85 MSEK (2,65 MSEK) vilket redovisas som
en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella
anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,86 MSEK (7,80 MSEK).

Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 16,54 MSEK (8,16
MSEK) och soliditeten var 49 % (32 %). Eget kapital per aktie vid
periodens utgång uppgick till 1,59 SEK (0,78 SEK).

Med hänsyn tagen till aktuellt orderläge och gällande prognoser är
bedömningen att behov av någon ytterligare finansiering under 2019
inte föreligger. Det behov av rörelsekapitalfinansiering den snabba
tillväxten medför beräknas kunna tillfredsställas via lån.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market
2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 december 2018 var 10 395 402 stycken,
var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett
aktiekapital om 727 678,14 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari - mars 2019 7 maj 2019

Bolagsstämma (Uppsala) 7 maj 2019

Halvårsrapport januari - juni 2019 22 aug 2019

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets
hemsida från och med

tisdagen den 9 april 2019.

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte
granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 14 februari 2019

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm

Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/motion-display/r/bokslutskommunike-2018,c2740498
https://mb.cision.com/Main/9531/2740498/990699.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.