Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Motion Display: Delårsrapport jan-mar 2020

PANDEMIN SÄTTER SPÅR

FÖRSTA KVARTALET 2020 (JANUARI - MARS)

· Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 2,99 MSEK
(6,12 MSEK).

· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete uppgick till 1,45 MSEK (2,75
MSEK).

· Resultat före avskrivningar: -2,51 MSEK (-0,82 MSEK).
· Nettoresultat: -3,39 MSEK (-1,64 MSEK).
· Resultat per aktie: -0,33 kr (-0,16 kr).
· Nettokassaflöde: -1,81 MSEK (3,45 MSEK).
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,49 MSEK (3,55
MSEK).

· Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 10 395 402 st.
Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

· Orderingången under kvartalet uppgår till 4,8 MSEK (2,8 MSEK).
· Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,4 MSEK (2,4
MSEK).

· Coronavirusets utbrott påverkar produktionskapaciteten efter det
kinesiska nyårsfirandet. Uppstart av fabriken försenas med ca tre
veckor.

· Bolaget ställer ut på Euroshop i Düsseldorf, världens största
detaljhandelsmässa som går av stapeln var tredje år.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Corona-krisen medför problem för bolaget med inskränkningar i
möjligheterna till normalt försäljningsarbete. Samtidigt skjuts
förväntade köpbeslut på framtiden i skuggan av Corona vilket gör det
omöjligt att nå upp till interna prognoser. Detta gäller inte minst
förväntningar på verksamheten i USA, bolagets i särklass största
marknad.

· Bolaget ansöker om och beviljas stöd för korttidspermittering hos
Tillväxtverket enligt regeringens förslag, till att börja med för
perioden april-juli. För berörda medarbetare minskas arbetstiden med
mellan 20% och 60%. Genom denna åtgärd minskar bolaget sin
lönekostnad med 28%.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Utan tvekan skapar den rådande situationen med en pågående pandemi
stor osäkerhet. Kortsiktigt drar bolaget stor nytta av det stöd som
staten erbjuder men ytterst är bolaget beroende av att marknaden i
framförallt USA öppnas upp inom rimlig framtid.

Att vi hann ställa ut på den stora mässan Euroshop i Düsseldorf i
februari har visat vara sig positivt då det lett till ett antal
spännande kunddiskussioner.

Trots en tung period lever fortfarande vår övertygelse om att bolagets
produkter representerar ett viktigt genombrott i möjligheterna att
skapa "attention" kring en specifik på ett kostnadseffektivt sätt.
Som vi tidigare påpekat är vårt helt överskuggande problem att vi har
för små resurser en effektiv marknadsbearbetning. Detta är något som
vi nu på olika sätt söker hitta en lösning på.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Första kvartalet (januari-mars 2020)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2,99 MSEK (6,12 MSEK),
vilket är en minskning med 3,14 MSEK jämfört med samma period
föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning minskade
under kvartalet med 1,30 MSEK i jämförelse med samma period
föregående år och blev 1,45 MSEK (2,75 MSEK).

Resultatet före avskrivningar uppgick till -2,51 MSEK (-0,82 MSEK).

Resultatet efter avskrivningar uppgick till -3,32 MSEK (-1,57 MSEK).

Periodens nettoresultat blev -3,39 MSEK, vilket är en minskning med
1,75 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,82
MSEK (1,11 MSEK) och har påverkat periodens resultat positivt med
motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 mars 2020 uppgick likvida medel till 0,49 MSEK (3,55 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 9,29 MSEK
(11,02 MSEK), detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska
komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter under perioden uppgick till 0,82 MSEK (1,11 MSEK)
vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen.
Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt
9,12 MSEK (8,29 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 8,77 MSEK
(14,90 MSEK) och soliditeten var 35 % (45 %). Eget kapital per aktie
vid periodens utgång uppgick till 0,84 SEK (1,43 SEK).

Bedömningen är, baserat på konkreta kunddialoger, att behov av
rörelsekapitalfinansiering beräknas kunna tillfredsställas via lån.
Under rådande omständigheter föreligger dock en viss osäkerhet.
Bolaget vidtar nu åtgärder för att minimera negativ påverkan. Bland
annat har bolaget i mars beviljats en utökad checkkredit med 1 MSEK.
Nyemission kan inte uteslutas i det fall bolaget beslutar om ökad
marknadssatsning.

Motion Display Scandinavia AB noterades på Spotlight Stock Market
2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2020 var 10 395 402 stycken, var
och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital
om 727 678,14 SEK.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Halvårsrapport januari - juni 2020 20 aug 2020

Delårsrapport juli - september 2020 12 nov 2020

ÖVRIG INFORMATION

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av

bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte
granskats av bolagets revisor.

Uppsala den 5 maj 2020

Motion Display Scandinavia AB

Anna Engholm

Verkställande direktör

Frågor besvaras av:

Anna Engholm, Verkställande direktör

e-post: anna.engholm@motiondisplay.com

telefon: 0709-79 35 04

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/motion-display/r/delarsrapport-jan-mar-2020,c...
https://mb.cision.com/Main/9531/3103465/1241379.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.