Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

Motion Display: Delårsrapport för perioden januari 2016 - september 2016

NETTOOMSÄTTNINGEN UPP 63 % - REKORDSTOR ORDERSTOCK INFÖR KVARTAL 4

9 MÅNADER 2016 (JANUARI - SEPTEMBER)

· Nettoomsättningen för niomånadersperioden ökade med 63 % och
uppgick till 15,40 MSEK

(9,42 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick
till 1,58 MSEK (0 SEK).

· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 84 % och uppgick
till 7,57 MSEK (4,12 MSEK).

· Bruttomarginal egentillverkade produkter: 47 % (44 %).
· Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 15 %
· Rörelseresultat före avskrivningar: -1,31 MSEK (-4,94 MSEK).
· Nettoresultat: -3,61 MSEK (-7,04 MSEK).
· Resultat per aktie: -0,35 kr (-0,78 kr).
· Nettokassaflöde: -1,05 MSEK (-2,02 MSEK).
· Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,80 MSEK (0,33
MSEK).

· Antal aktier vid halvårets utgång uppgick till 10 395 402 st.
TREDJE KVARTALET 2016 (JULI - SEPTEMBER)

· Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 67 %, och
uppgick till 4,56 MSEK

(2,72 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick
till 944 TSEK (0 SEK).

· Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med
112 % och uppgick till

2,29 MSEK (1,08 MSEK)
· Bruttomarginal egentillverkade produkter: 45 % (40 %).
· Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 20 %
· Rörelseresultat före avskrivningar: -0,73 MSEK (-0,93 MSEK).
· Nettoresultat: -1,49 MSEK (-1,69 MSEK)
· Resultat per aktie: -0,14 kr (-0,19 kr).
Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

· Bolaget erhåller sin hittills största order. Orderns storlek
uppgår till 4,9 MSEK och kommer från en ledande leverantör av
trädgårdsmaskiner i USA.

· Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till rekordhöga 9,7
MSEK (9,1 MSEK egentillverkade produkter och 0,6 MSEK installationer
och övrigt). Denna orderstock förväntas levereras under 2016. Totala
omsättningen för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 1,98 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Bolaget gör genombrott inom ett nytt marknadssegment - blinkande
prisdisplay - och erhåller en viktig pilotorder till ett orderbelopp
om 1,7 MSEK. Beställningen kommer från en av världens ledande
dryckesleverantörer. Leverans kommer att delas i två lika delar varav
den ena beräknas ske under året och den andra i januari.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över den väldigt starka
utveckling vi nu ser när vi går ut ur kvartalet med en rekordstor
orderstock om hela 9,7 MSEK. Detta kan jämföras med den totala
omsättningen fjärde kvartalet 2015 om 1,98 MSEK.

Trenden är dessutom att vi får allt större ordervärde per projekt. Att
notera i det sammanhanget är att den interna arbetsinsatsen per
projekt är relativt konstant, vilket gör att de personella resurserna
inte behöver ökas i alls motsvarande grad. Vi har t.ex. erhållit vår
största order hittills under kvartalet, en order på 4,9 MSEK, men vår
egen arbetsinsats är obetydligt större än på en order på några hundra
tusen kronor. Antalet anställda har inte heller behövt ökas under
året, trots den starka utvecklingen. I själva verket har interna
effektiviseringar lett till att vi kunnat minska antalet anställda
från sexton för drygt ett år sedan till de tio vi är nu. Tack vare
den starka utvecklingen räknar vi dock med att förstärka resurserna
på sälj och marknad fr.o.m. 2017.

Under årets tredje kvartal förbättrades också bruttomarginalen jämfört
med samma period föregående år. För hela perioden januari till
september uppgick marginalen för våra egentillverkade produkter till
47 % att jämföra med 44 % motsvarande period förra året.

Vårt fokus på den amerikanska marknaden kvarstår, då vi gör
bedömningen att vi ännu bara skrapat på ytan på den väldiga potential
vi ser där.

En ytterligare glädjande framgång är att vi lyckats effektivisera våra
produktionsprocesser, vilket resulterat i förbättrade ledtider.

Tack vare vår egenutvecklade elektronik och mjukvara är det möjligt
att blinka ställbara priser. Efter kvartalets utgång har vi nått ett
genombrott inom detta marknadssegment. En av världens ledande
dryckesleverantörer har beställt displayer till ett ordervärde av 1,7
MSEK. Priset kan enkelt ändras i butik och färgtrycket med
produktinformation kan ersättas vilket gör produkten
återanvändningsbar.

Vår unika produkt blir alltmer uppmärksammad och uppskattad. Den
glädjande situation vi nu befinner oss i ser vi som ett kvitto på
detta.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nio månader (januari-september 2016)

Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 15,40 MSEK
(9,42 MSEK), vilket är en förbättrad omsättning med 5,98 MSEK jämfört
med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning steg under
de första nio månaderna 2016 med 3,45 MSEK i jämförelse med samma
period föregående år och blev 7,57 MSEK (4,12 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick de första nio
månaderna till 47 % (44 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 15 %.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,31 MSEK (-4,94
MSEK).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -3,45 MSEK (-6,90
MSEK).

Periodens nettoresultat blev -3,61 MSEK, vilket är en förbättring med
3,43 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,49
MSEK (2,35 MSEK) och har påverkat niomånadersperiodens resultat
positivt med motsvarande belopp.

Tredje kvartalet (juli - september 2016)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4,56 MSEK (2,72 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till
2,29 MSEK (1,08 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick till 45 % (40
%).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 20 %.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,73 MSEK (-0,93
MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev -1,49 MSEK (-1,69 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,31
MSEK (0,54 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med
motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2016 uppgick likvida medel till 0,80 MSEK (0,33
MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 5,11 MSEK,
detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter
och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 30
september 2016 till 1,49 MSEK (2,35 MSEK) vilket redovisas som en
immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella
anläggningstillgångar uppgår till totalt 8,06 MSEK (8,68 MSEK)

Vid kvartalets utgång uppgick bolagets egna kapital till 7,16 MSEK
(8,63 MSEK) och soliditeten var 39 % (50 %). Eget kapital per aktie
vid periodens utgång uppgick till 0,69 SEK (0,95 SEK).

Med den starka försäljningsökningen är bedömningen att behov av någon
ytterligare finansiering under 2017 inte föreligger. Det behov av
rörelsekapitalfinansiering den snabba tillväxten medför beräknas
kunna tillfredsställas via lån.

Motion Display Scandinavia AB noterades på AktieTorget 2014. Aktien
har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 30 september 2016 var 10 395 402 stycken,
var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett
aktiekapital om 727 678,14 SEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/motion-display/r/delarsrapport-for-perioden-ja...
http://mb.cision.com/Main/9531/2119850/587886.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.