Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Motion Display: Kallelse till årsstämma i MOTION DISPLAY SCANDINAVIA AB

Aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB, org. nr. 556682-8231,
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 klockan 16.00 i
bolagets lokaler med adress Salagatan 16 A i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,

- dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 27 april under adress Motion Display Scandinavia AB, "Årsstämma", Salagatan 16 A, 753 30 Uppsala eller via e-post: info@motiondisplay.com

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav. I det fall aktieägaren avser att låta
sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom
exempelvis fullmakter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid
stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas
anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller
bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.motiondisplay.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 27
april 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 samt, i anslutning därtill, anförande av verkställande direktören
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelse
11. Val av revisor
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat
(punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2016 inte lämnas
samt att ansamlade vinstmedlen om 10 140 727 kronor överförs i ny
räkning.

Förslag till styrelse, styrelsearvode och revisor m.m. (punkt 9-11)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) stycken ordinarie
styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter
för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Erik Danielsson,
Mikael Smedeby och Martin Svensson Henning samt nyval av Pelle
Hjortblad och Christian Strömlid. Anders Lundmark har avböjt omval.

Pelle Hjortblad är född 1955 har mer än 20 års erfarenhet från IT och
telekomverksamhet med fokus på försäljning, marknadsföring,
internationalisering och organisation/ledarskap. Pelle har

bl a varit Marknadschef på Tele2, VD på Song Networks Svenska AB,
Paynova AB samt Projectplace International AB. Pelle har också varit
engagerad av Tillväxtverket och ALMI Företagspartner som
affärsutvecklingscoach.

Christian Strömlid är född 1972 och är civilekonom från Stockholms
Universitet.

Christian är Marknadschef för Telenors företagsverksamhet i Sverige.
Dessförinnan har han mångårig erfarenhet av direkt och indirekt
försäljning av telekommunikationslösningar och "Internet of Things".

Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma
hållits föreslås ett ordinarie styrelsearvode om totalt 270 tusen
kronor, varav 90 tusen kronor till ordföranden och 45 tusen kronor
vardera till resterande ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Valberedningen föreslår vidare att stämman beslutar att
styrelseledamot, om skattemässiga förutsättningar finns för
fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
bolaget, ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Vidare föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. PwC har
meddelat att de avser att utse den auktoriserade revisorn Niclas
Bergenmo som huvudansvarig revisor samt att revisionsberättelsen även
kommer skrivas under av den auktoriserade revisorn Lars Kylberg.
Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta
beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till
marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med
bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2
kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med
avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt
ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser,
samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa
kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en
ökning av aktiekapitalet med högst 30 procent.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet aktier i bolaget är för närvarande 10 395 402 stycken, vilka
samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är
således också 10 395 402.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt
styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 12 ovan
kommer från och med torsdagen den 13 april 2017 att anslås på
bolagets hemsida, www.motiondisplay.com, samt hållas tillgängliga hos
bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna kommer vidare
kostnadsfritt att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Uppsala i april 2017

Motion Display Scandinavia AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/motion-display/r/kallelse-till-arsstamma-i-mot...
http://mb.cision.com/Main/9531/2233600/653969.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.