Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

MoxieTech Group AB: DELÅRSRAPPORT Q1 MAJ-JULI 2019/2020

Perioden maj-juli

· Omsättningen minskade till 53,1 MSEK (60,9) vilket motsvarar en
minskning om -13 % (11%)

· EBITDA uppgick till -0,7 MSEK (-0,9) vilket ger en EBITDA-marginal
om -1,3%

· EBITDA, exklusive investeringen på Work and Passion AB uppgick
till 0,8 MSEK (1,7) vilket ger en EBITDA-marginal om 1,5% (2,9).

· Resultat efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-3,6). Resultatet har
under perioden belastas med avskrivningar om 2,7 MSEK (2,7).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 MSEK
(3,9)

Vd:s kommentar

Som jag tidigare kommunicerat har satsningen på Affärsområde HR-Tech,
WAPPARE.se dragit ut på tiden och krävt mer kapital än beräknat. Nu
står det också klart att kapitaliseringen av dotterbolaget Work and
Passion AB, med hjälp av en finansiell rådgivare har misslyckats.
Genomförandet av kapitaliseringen förväntades ske inom sex månader
från starten den 5 april 2019. Då koncernens övriga verksamhet ej
längre klarar av att självfinansiera den planerade utrullningsplanen
har vidare expansionsplaner gällande WAPPARE.SE nu avbrutits. Den
färdiga produkten kommer istället att återgå till dotterbolaget
Maxkompetens som därmed kan bredda sin portfölj av tjänster samt
förädla produkten i sin egen takt. Jag är fortfarande övertygad om
att den digitala utvecklingen kommer att nå HR, Rekrytering och
Kompetensförsörjningsbranschen men när så sker får tiden utvisa. I
och med att vi återbördar den digitala produkten till Maxkompetens,
där den en gång föddes, kan vi, så snart marknaden uppvisar en
efterfrågan på en snabbare och mer kostnadseffektiv
kompetensförsörjning som komplement till dagens metoder, med små
medel lyfta ut och satsa på WAPPARE.SE igen.

Work and Passions investeringskostnad uppgår under perioden till -1,4
MSEK (-2,7). Den minskade satsningen innebär en fortsatt nedtrappning
i investeringar, detta sker stegvis och kommer att få full effekt i
vårt fjärde kvartal.

Det negativa resultatet över rullande tolv månader har resulterat i
att det egna kapitalet försämrats från 15,4 MSEK till 3,5 MSEK.
Styrelsen arbetar nu med att se över olika åtgärder och
finansieringsalternativ för att på kort och lång sikt förbättra det
egna kapitalet.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning

Maxkompetens har haft en bra start på året och där vi nu ser
resultatet av ett uthålligt arbete med fokus på sin lönsamhet.
Affärsområdet påverkas av sitt omsättningstapp under fjolårets andra
hälft till följd av utmaningen med att minska mindre lönsamma
kundsegment till förmån för högre marginaler i pågående affärer.
Ordermarginalen på personaluthyrning och rekryteringsandel ökar i
jämförelse med samma period förra året och i kombination med tydlig
prisstrategi mot konjunkturdämpande branscher begränsas
verksamhetsrisken både i närtid och på sikt. Rekryteringsandelen för
det första kvartalet uppgick till 7,9% (7,2%) att jämföras mot
kompetensförsörjningsmarknadens 3,5% (3,7%). MoxieTechs bemanning och
rekrytering bibehåller i stort sin marknadsposition på
Kompetensföretagens topp 25-lista för största kompetensföretagen i
landet, Q2 2019.

Affärsområde Elevhälsa

SkolPools arbete med att förbättra marginalen och anpassa sina
leveranser till marknadens utbud och efterfrågan fortsätter enligt
plan. Kandidatbristen är fortsatt den trånga sektorn för
affärsområdet och det är också där affärsområdet lägger störst
arbetsinsats.

Affärsområdet har under perioden ökat antalet elever i sin
vårdgivarorganisation till 29 447 (25 028) elever på 103 skolor.
Affärsområdets orderinflöde är högt och huvuddelen av de tidigare
rapporterade nyinkomna Vårdgivarskolorna är nu igång men ökar
succesivt elevantalet framöver (1/10 +80 elever, 1/11 +ca 550
elever). Som tidigare år har vi en betydande säsongspåverkan på
affärsområde Elevhälsa. Skolorna är stängda under stora delar av vårt
första kvartal, vilket innebär att vi har kvar samtliga interna
kostnader samtidigt som konsulterna har en avtalsenlig lön under hela
perioden skolan har stängt.

Affärsområde Ekonomi och Redovisning

Multiekonomerna har under periodenen haft en normal orderingång för
perioden. Arbetet med digitalisering och att förädla ekonomiprodukten
vi levererar fortgår. Fortsatt fokus på att hantera mindre lönsamma
kunder och merförsäljning på befintliga kunder kvarstår.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Perioden maj-juli 2019/2020

Förändringar i koncernens sammansättning

Inga förändringar i koncernens sammansättning jämfört med samma period
föregående år.

Omsättning

Koncernens omsättning minskade under det första kvartalet till 53,1
MSEK (60,9) varav nettoomsättningen uppgår till 53,1 MSEK (60,9) En
minskning om -13% (11%)

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under första
kvartalet till -3,4 MSEK (-3,7). Rörelseresultatet har under perioden
belastas med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK (2,5).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 juli 2019 till 2,4 MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till
2,5 MSEK (3,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till -3,7 MSEK (-4,6).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 18,6 MSEK (20,4) varav
17,6 MSEK (14,3) ingår i posten kortfristiga skulder varav utnyttjad
checkräkningskredit 11,5 MSEK (3,6) utav beviljad 18 MSEK.

Av de kortfristiga räntebärande skulderna är 1,0 MSEK lån från
moderbolaget till marknadsmässiga villkor.

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under första
kvartalet till 0 MSEK (0)

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens
bolagsbeskrivning, sid 8 samt senast avlämnade årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden

2019-05-08. HR-Tech satsningen Work and Passion AB tecknar avtal med
Arbetsförmedlingens enhet för digital matchning, JobTech Development,
gällande samarbete för att synkronisera teknik och nå fler
kandidater.

2019-06-25. MoxieTechs affärsområde Elevhälsa har tecknat ett treårigt
avtal avseende Vårdgivarentreprenad med skolkoncernen PPS Power
Planning System AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2019-09-05. Den tidigare kommunicerade (5 april 2019 kl.13:00)
kapitaliseringen av Work and Passion AB har avbrutits. Anledningen är
att vi inte lyckats attrahera det kapital som krävs för att fullfölja
den utrullningsplan som var planerad.

Redovisningsprinciper
Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Definitioner nyckeltal

EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar

EBIT
Rörelseresultat efter avskrivningar

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med nettoomsättningen.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsättningen

Soliditet
Eget kapital (med avdrag för latent skatt) i förhållande till
balansomslutningen.

Bolagskalender

Räkenskapsår är 1 maj - 30 april.

2019-09-26 Delårsrapport Q1 2019/2020

2019-10-10 Årsstämma

2019-12-19 Delårsrapport Q2 2019/2020

2020-03-26 Delårsrapport Q3 2019/2020

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas 2019-10-10, kallelse till stämma har skett
enligt paragraf 8 i bolagsordningen. Årsredovisningen finns
tillgänglig på MoxieTech hemsida; www.moxietech.se

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 september 2019 kl:08:30

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon:
08-50301550 ca@mangold.se

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga
verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade
sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram
till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och
integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First
North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018
genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech
Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja
företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800
jobb och har dagligen cirka 600 konsulter ute på uppdrag samt har
vårdgivaransvaret för cirka 30 000 elever på över 100 skolor.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en
stark position på marknaden.

· Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som
huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.

· Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största
aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.

· Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige
inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.

· SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom
elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av
tjänster inom kompetensförsörjning.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moxietech-group-ab/r/delarsrapport-q1-maj-jul...
https://mb.cision.com/Main/13419/2918304/1113861.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.