Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

MoxieTech Group AB: Delårsrapport Q2 aug-okt 2018/2019

Perioden aug-okt

· Omsättningen uppgick till MSEK 65,2 (66,7) vilket motsvarar en
minskning om -2% (55%)

· Resultat före avskrivningar. EBITDA, uppgick till 1,3 MSEK (4,6)
vilket ger en EBITDA-marginal om 2,0 % (6,9%)

· EBITDA, exklusive investeringen i Work and Passion AB uppgick till
3,5 MSEK (4,6) vilket ger en

EBITDA-marginal om 5,3 % (6,9)

· Resultat efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (0,9). Resultatet har
under perioden belastats med avskrivningar om 2,7 MSEK (2,5).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 MSEK
(0,9)

Perioden maj-okt

· Omsättningen uppgick till 126,1 MSEK (121,7), vilket motsvarar en
ökning om 4% (59%)

· Resultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,3 MSEK (5,9)
vilket ger en EBITDA-marginal om 0,3% (4,9%)

· Resultat efter skatt uppgick till -5,5 MSEK (0,2). Resultatet har
under perioden belastas med avskrivningar om 5,5 MSEK (4,1).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 MSEK
(10,4)

Vd:s kommentar

Under vårt andra kvartal tillsattes en VD för Work and Passion. Tech-
och kommunikationsveteranen Martina Zetterkvists uppdrag blir att
leda den nya digitala plattformen WAPPARE.se. WAPPARE.se utgör ett
arbetssätt som vänder upp och ner på den traditionella
kompetensförsörjningen och innebär en helt ny tjänst för företag och
rekryterare som söker motiverade, erfarna kandidater både
lättillgängligt och snabbt. Den nya tjänsten kräver både nytänk och
en stor vana av digital kommunikation. Det handlar inte bara om hur
dagens jobbsökare, "millennials", söker nya utmaningar och jobb utan
hur hela samhället nu allt snabbare övergår till digitala hjälpmedel.
Kandidatbasen har nu växt till 6 911 kandidatkonton.

Det största fokuset för satsningen på WAPPARE.se är att öka
kandidatbasen. Som ett led i den satsningen har vi löpande kontakter
med samarbetspartners på olika nivåer. Senast signerades ett
samarbete med Jobb & Bostad som innefattar bland annat Jobb i
Stockholm och ett tiotal andra grupper, vilka tillsammans har cirka
1,3 miljoner medlemmar.

Work and Passions investeringskostnad uppgår under perioden till -2,2
MSEK vilket gör att EBITDA för perioden augusti till och med oktober
uppgår till 1,3 MSEK. För samma period men exklusive satsningen för
Work and Passion AB uppgår koncernens EBITDA till 3,5 MSEK att
jämföras med 4,6 MSEK för jämförbar period föregående år.

Förutom investeringskostnaderna för WAPPARE.se så är kundtappet, som
jag tidigare rapporterat om, den enskilda händelse som påverkat
koncernen mest under det andra kvartalet. Kunden som är Affärsområde
Bemanning och Rekryterings största kund har dragit tillbaka sina
order i väntan på att den egna försäljningen återgår till det
normala. För Affärsområdet som prognostiserat en årsomsättning på det
kundavtalet på runt 23 MSEK har det givetvis fått konsekvenser vilket
bidrar till koncernens negativa omsättningstillväxt detta kvartal.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning, Maxkompetens

Kompetensföretagens Kvartalsrapport Q3, 2018 jämfört med samma period
2017 visar på en minskad rekrytering med 1,7% vilket innebär att
Kompetensföretagens rekryteringsgrad minskar till 2,8% (2,9%).
Kompetensföretagens statistik visar också på en svag
omsättningstillväxt på endast 0,4% (12,4%) för kvartal 3 (juli-sept.)
jämfört med samma period föregående år.

Trots nerdragningen av Affärsområdets största kund har Affärsområdet
ej genomfört några kostnadsbesparingar. Valet att behålla befintlig
kostnadsstruktur beror på Affärsområdets snabba återhämtning och
fokus på övriga kunder och tjänsteområden som går bra och visar på
bra prognoser framöver. Förutom kundtappet i omsättning påverkats
också affärsområdet av omställningskostnader för personalen som varit
knutna till den specifika kunden vilket påverkar resultatet negativt.
Ordermarginalen i grundverksamheten har höjts 1% från jämförbar
period föregående år och rekryteringsgraden når under andra kvartalet
7,6% (6,9%). Vilket är glädjande och ger positiva signaler.

MoxieTechs bemanning och rekrytering behåller också sin position som
21: a största kompetensföretaget i undersökningen, Blue-collar och
White-collar Kompetensföretagen Topp 25 Q3 2018.

Affärsområde Elevhälsa

SkolPool har haft ett mycket bra kvartal och når väl upp till min
förväntan. Omsättningen ökade med 27% mot jämförbart kvartal
föregående år trots våra ökade marginalkrav på affärsområdets
tjänster. Kvartalets resultat ökade 35% och med ökad lönsamhet mot
jämförbart kvartal föregående år. Affärsområdet har fortsatt god
orderingång och antalet elever i vårdgivarorganisationen har ökat
till 25 217 (25 028, första kvartalet) kandidatbristen är fortsatt
den trånga sektorn för affärsområdet.

Affärsområde Ekonomi och Redovisning

Efter en bra start på året belastas Multiekonomerna under det andra
kvartalet av hög sjukfrånvaro som direkt påverkar antalet debiterbara
timmar. Sammantaget når affärsområdet inte sina prognoser men bedömer
att man kan hämta in de debiterbara timmarna som påverkats under
perioden. Orderingången är fortsatt bra och prognoser för
affärsområdet framöver ser goda ut.

Sammanfattningsvis underpresterar MoxieTech detta kvartal och vi når
inte våra uppsatta mål. Med hänsyn till att vi tappat en av
koncernens största kunder är jag är dock nöjd med den
återtagningstakt vi nu gör för att på snabbaste sätt kompensera detta
bortfall. Prognoserna för respektive område ser bra ut och vi har
fullt fokus på att leverera ett bra andra halvår.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Förändringar i koncernens sammansättning

Magna AB har konsoliderats från och med 1 juni 2017 och
Multiekonomerna J&M AB har konsoliderats från och med 1 september
2017 vilket påverkar jämförelsen med föregående år.

Omsättning

Koncernens omsättning uppgick under andra kvartalet till 65,2 MSEK
(66,7) varav nettoomsättningen uppgår till 64,9MSEK (66,6).

Koncernens omsättning under maj-okt uppgick till 126,1 MSEK (121,7)
varav nettoomsättningen uppgår till 125,8 MSEK (121,5).

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under andra
kvartalet till -1,4 MSEK (2,1). Rörelseresultatet har under perioden
belastas med goodwillavskrivningar om 2,5 MSEK (2,3).

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick maj-okt till -5,1
MSEK (1,8). Rörelseresultatet har under perioden belastas med
goodwillavskrivningar om 5,0 MSEK (4,0).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 oktober 2018 till 5,2
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under
perioden aug-okt till -2,2 MSEK (0,9). Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 3,2 MSEK (3,7). Under perioden
har sista kvarvarande säljarreversen om 3,9 MSEK betalats (avseende
Multiekonomerna J&M AB.)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under maj-okt till
1,6 MSEK (10,4). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till -1,4 MSEK (6,6).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 23,6 MSEK (28,8) varav
18,8 MSEK (18,7) ingår i posten kortfristiga skulder varav utnyttjad
checkräkningskredit 11,6 MSEK (beviljad 18 MSEK).

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under andra
kvartalet till 0 MSEK (-5,3 ).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under maj-okt till 0
MSEK (-15,1).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens
bolagsbeskrivning, sid 8 samt MoxieTechs senast avlämnade
årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden

2018-10-10. MoxieTech Group AB (publ) höll årsstämma. Varvid beslut
fattades att godkänna styrelsens förslag om att införa
incitamentsprogram för anställda inom MoxieTech koncernen.

- emission av högst 260 000 teckningsoptioner till antingen anställda
inom MoxieTech-koncernen eller till helägt dotterbolag.
Incitamentsprogrammet har ej ännu genomförts.

- Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret
17/18, utan att årets resultat balanseras i ny räkning.

2018-09-20. MoxieTechs dotterbolag Work and Passion AB lanserar en
digital HR-tjänst med namnet WAPPARE.se.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2018-11-01. MoxieTech Group AB har träffat avtal om åtagande för
Pareto Securities AB att vara Likviditetsgarant i Bolagets aktie.

Frågor gällande denna pressmeddelande besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se
Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 dec
2018 kl:08:30

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon: +46
8 5030 1550

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga
verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade
sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram
till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och
integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First
North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018
genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech
Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja
företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800
jobb och har dagligen cirka 650 konsulter ute på uppdrag samt har
vårdgivaransvaret för cirka 25 000 elever.

Koncernen har fyra fristående affärsområden som var och ett har en
stark position på marknaden.

· Work and Passion AB är ett renodlat HR-Tech bolag som
huvudsakligen erbjuder digitala tjänster för HR branschen.

· Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största
aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.

· Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige
inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.

· SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa
är ett kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning,
rekrytering och erbjuder ett komplett entrepenadsåtagande inom
vårdgivaransvar och elevhälsa.

Koncernens signum är att vara marknadsledare inom digitalisering av
tjänster inom kompetensförsörjning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moxietech-group-ab/r/delarsrapport-q2-aug-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.