Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

MoxieTech Group AB: DELÅRSRAPPORT Q2 AUG-OKT 2019/2020

Perioden aug-okt

· Omsättningen uppgick till 57,7 MSEK (65,2) vilket motsvarar en
minskning om 12% (-2%)

· Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2,1 MSEK (1,3)
vilket ger en EBITDA-marginal om 3,6% (2,0%)

· Resultat efter skatt uppgick till -1,2 MSEK (-1,8). Resultatet har
under perioden belastats med avskrivningar om 2,6 MSEK (2,7).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7 MSEK
(-2,2).

Perioden maj-okt

· Omsättningen uppgick till 110,8 MSEK (126,1), vilket motsvarar en
minskning om 12% (+4%)

· Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,4 MSEK (0,3)
vilket ger en EBITDA-marginal om 1,3% (0,3%)

· Resultat efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (-5,5). Resultatet har
under perioden belastas med avskrivningar om 5,3 MSEK (5,5).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 MSEK
(1,6)

Vd:s kommentar

Som tidigare kommunicerats kommer MoxieTech avnoteras från Nasdaq
First North. Vi har också motiverat anledningarna till detta beslut.
Utöver Bolagets ekonomiskt pressade situation där det krävs en
kostnadsanpassning samt en tillförsel av nytt kapital har Nasdaq i en
skrivelse till Aktiemarknadsnämnden uttalat sig om att Nasdaq kommer
att verka för en avnotering av Bolagets aktier dels då Bolaget inte
uppfyller Nasdaqs krav för antalet kvalificerade aktieägare, dels då
likviditeten i Bolagets aktie är bristfällig.

För att följa Aktiemarknadsnämndens rekommendation om god sed på
aktiemarknaden har Bolaget för avsikt att följa de rekommendationer
som Aktiemarknadsnämnden publicerat i sitt uttalande på
Aktiemarknadsnämndens hemsida 2019-09-30. Enligt
Aktiemarknadsnämndens mening bör ansökan om avnotering ges in
tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om
avnoteringsplanerna.

Bolaget kommer därmed lämna in en formell ansökan om avnotering första
veckan under 2020. MoxieTech Group AB kommer att informera marknaden
genom pressmeddelande när Nasdaq meddelat Bolaget om sista
handelsdag.

Efter genomförd avnotering kommer bolagen fullt ut påbörja arbetet med
kostymanpassningen för att få en kostnadseffektiv organisation. Full
fart i denna process kan först genomföras efter sista handelsdag på
Nasdaq First North. Parallellt pågår arbetet med att undersöka olika
finansieringslösningar i syfte att stärka Bolagets eget kapital.

Affärsområde Rekrytering och Bemanning

Affärsområdet Rekrytering och Bemanning påverkas av kandidatbristen.
Rekryteringsandelen är mindre än vad vi budgeterat och precis som
våra kollegor i branschen kan man ana en viss återhållsamhet hos våra
kunder.

Affärsområde HR-Tech

Affärsområdet Work and Passion fortsätter att monteras ner och
beräknas vara helt kostnadsneutralt från och med mars 2020.
Nedmonteringen av kostnaderna har påverkat kvartalets resultat
positivt jämfört med föregående år. Tjänsterna kommer finnas kvar men
kommer integreras in i affärsområdet Rekrytering och Bemanning.

Affärsområde Elevhälsa

Under det andra kvartalet ser vi en minskad efterfrågan på Bemanning
inom området Elevhälsa. Efterfrågan inom segmentet Vårdgivaransvar
växer och har nu ökat till 31 589 elever (25 217 Q2 föregående år).
Inom Vårdgivaransvaret är säljcyklarna betydligt längre än inom
Bemanning men över tid är det en mer stabilare affär. Den stora
utmaningen är fortfarande kandidatbristen inom affärsområdet. Vår
bedömning är att på både kort och längre sikt kommer kandidatbrister
kvarstå.

Affärsområde Ekonomi och Redovisning

Multiekonomerna har under det andra kvartalet drabbats av hög
sjukfrånvaro vilket direkt påverkat antalet debiterbara timmar.
Orderingången för perioden är något under normalt. Bolaget genomgår
en omstrukturering för att på sikt bli mer effektivt samt minska
känsligheten vad avser sjukfrånvaro och säsongsvariationer.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan man konstatera att MoxieTech inte når upp till
det resultat jag hoppades på när vi inledde året. En av anledningarna
är det avmattade konjunkturläget men i övrigt så tar arbetet med
effektiviseringen av organisationen längre tid än planerat. Planerade
kostymanpassningar som först blir möjliga när Bolaget har avnoterats
från Nasdaq First North gör ändå att man ser på framtiden på ett
positivt sätt. Målbilden som styrelsen tagit fram om tre fristående
bolag jobbar vi vidare på. Förhoppningen är att vi skall nå det målet
någon gång efter sommaren 2020.

Verkställande direktör, Ronny Siggelin

Förändringar i koncernens sammansättning

Inga förändringar i koncernens sammansättning jämfört med samma period
föregående år.

Omsättning

Koncernens omsättning uppgick under andra kvartalet till 57,7 MSEK
(65,2) varav nettoomsättningen uppgår till 57,1 MSEK (64,9).

Koncernens omsättning under maj-okt uppgick till 110.8 MSEK (126,1)
varav nettoomsättningen uppgår till 110,2 MSEK (125,8).

Resultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick under andra
kvartalet till -0,5 MSEK (-1,4). Rörelseresultatet har under perioden
belastas med goodwillavskrivningar om 2,3 MSEK (2,5).

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick maj-okt till -3,9
MSEK (-5,1). Rörelseresultatet har under perioden belastas med
goodwillavskrivningar om 4,8 MSEK (5,0).

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 oktober 2019 till 4,9
MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under
perioden aug-okt till -4,7 MSEK (-2,2). Kassaflödet från
finansieringsverksamheten uppgick till 7,2 MSEK (3,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under maj-okt till
-2,3 MSEK (1,6). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till 3,6 MSEK (-1,4).

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 24,8 MSEK (23,6) varav
19,8 MSEK (18,8) ingår i posten kortfristiga skulder varav utnyttjad
checkräkningskredit 14,9 MSEK (beviljad 18 MSEK).

Investeringar

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under andra
kvartalet till 0 MSEK (0).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under maj-okt till 0
MSEK (0).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och riskhantering finns beskrivet i Maxkompetens
bolagsbeskrivning, sid 8 samt MoxieTechs senast avlämnade
årsredovisning.

Väsentliga händelser under perioden

2019-09-05. Pressmeddelande gällande att kapitaliseringen av Work and
Passion AB har avbrutits.

2019-09-19. Pressmeddelande gällande att förfrågan avseende god sed
vid ansökan om avnotering inlämnades till Aktiemarknadsnämnden den 19
september. http://www.aktiemarknadsnamnden.se/201936

2019-10-01. Pressmeddelande att med MoxieTech's aktieägares bästa i
fokus kommer styrelsen för MoxieTech Group AB (publ) ("Bolaget")
efter diskussion med Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq") att besluta om
att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har efter periodens utgång omförhandlat krediterna med banken
som en led av det långsiktiga säkerställandet av Bolagets
finansiering. Bolaget har i och med detta tagit upp ytterligare 5
MSEK i lån.

Som en del av effektiviseringsprocessen har Bolaget påbörjat arbetet
med fusionen av de helägda dotterbolagen som ingår i affärsområdet
Rekrytering och Bemanning. När detta är avslutat kommer fyra bolag
fusioneras ihop till ett bolag. Fusionen beräknas vara färdig till
sommaren 2020.

Som ytterligare ett led i effektiviseringsprocessen har Bolaget
påbörjat processen om förändring av bolagets bokslutsår för att
anpassa bokslutsåret till säsongsvariationerna. Målbilden är att det
nya bokslutsåret skall vara juli-juni dvs att man i år får ett
förlängt bokslutsår.

Bolagskalender

Räkenskapsår är 1 maj - 30 april.

2019-12-19 Delårsrapport Q2 2019/2020

Delårsrapport Q3 2019/2020, som aviserats till 2020-03-26 utgår på
grund av pågående avnoteringsplan.

Frågor gällande denna delårsrapport besvaras av:
Koncernchefen Ronny Siggelin
Tel: 0734-36 81 01
Ronny.siggelin@moxietech.se

Denna information är sådan information som MoxieTech Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 december 2019 kl:08:30

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Telefon:
08-50301550 ca@mangold.se

Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisorer.

Om Bolaget: MoxieTech Group AB är en koncern som har sin huvudsakliga
verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Bolaget startade
sin verksamhet 2003. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och fram
till och med idag har MoxieTech framgångsrikt förvärvat och
integrerat sju bolag. Bolaget är sedan 2015 noterat på Nasdaq First
North, handlas under kortnamnet MOXI (tidigare Maxk). 2018
genomfördes ett namnbyte från Maxkompetens Sverige AB till MoxieTech
Group AB med syftet att förenkla kommunikationen och särskilja
företagen inom koncernen. Varje år tillsätter MoxieTech över 1 800
jobb och har dagligen cirka 600 konsulter ute på uppdrag samt har
vårdgivaransvaret för cirka 30 000 elever på över 100 skolor.

Koncernen har tre fristående affärsområden som var och ett har en
stark position på marknaden.

· Maxkompetens Konsult AB är med kontor i 7 städer en av de största
aktörerna i Sverige inom rekrytering och bemanning.

· Multiekonomerna J&M AB är en av de största aktörerna i Sverige
inom Ekonomikonsultation, redovisning och lön.

· SkolPool Sverige AB som är marknadsledare i Sverige inom elevhälsa
är ett kompetensförsörjningsbolag som arbetar med konsultuthyrning,
rekrytering och erbjuder ett komplett entrepenadsåtagande inom
vårdgivaransvar och elevhälsa.

MoxieTech Group AB (Publ) är en koncern som har sin huvudsakliga
verksamhet inom kompetensförsörjning och HR-Tech. Koncernen har tre
fristående affärsområden som vart och ett har en stark position på
marknaden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moxietech-group-ab/r/delarsrapport-q2-aug-okt...
https://mb.cision.com/Main/13419/2993560/1163653.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.